Urząd Miejski w Sośnicowicach

BIP Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach - Uchwały

Dostęp dla mieszkańców

Dostęp dla mieszkańców do Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego i Zbiorów Aktów Prawa Miejscowego zapewniony jest w pokoju nr. 12. Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach oraz  w Domu Pomocy Społecznej "Ostoja" w Sośnicowicach ul Kozielska 1. - dwa stanowiska.

Ponadto w infokioskach które znajdują się na budynku:

- Gminnego Przedszkola w Trachach,

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Rachowicach

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Smolnicy.

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Tworogu Małym

- Ośrodka Pomocy Społecznej w Łanach Wielkich

Na stanowisku zlokalizowanym w Urzędzie Miejskim  - pokój nr 12 można dokonywać wydruków aktów prawnych.

 

Dostęp do projektów uchwał i terminarza posiedzeń : http://sosnicowice.esesja.pl/

Uchwały z 2006, 2005 i 2004 roku znajdują się w archiwum.

 • Uchwała nr XXXII/255/2021

  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice na lata 2021-2030. 

  Więcej
 • Uchwała nr XXXII/254/2021

  w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2021.

  Więcej
 • Uchwała nr XXXII/253/2021

  w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

  Więcej
 • Uchwała nr XXXI/252/2021

  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice na lata 2021-2030. 

  Więcej
 • Uchwała nr XXXI/251/2021

  w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2021r.

   

   

  Dz. U. Woj. Śl. z 2021 r. z dn. 12.03.2021 r., poz. 1848

  Więcej
 • Uchwała Nr XXXI/250/2021

  w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.

  Więcej
 • Uchwała Nr XXXI/249/2021

  w sprawie zmiany uchwały nr XIV/116/2019 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Sośnicowice na lata 2018- 2022”. 

  Więcej
 • Uchwała Nr XXXI/247/2021

  w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

  Więcej
 • Uchwała Nr XXXI/248/2021

  w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

   

  Dz. U. Woj. Śl. z 2021 r. z dn. 12.03.2021 r., poz. 1848

  Więcej
 • Uchwała Nr XXXI/246/2021

  w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sośnicowice w 2021r.”

   

  Dz. U. Woj. Śl. z 2021 r. z dn. 12.03.2021 r., poz. 1847

  Więcej
 • Uchwała Nr XXXI/245/2021

  w sprawie Projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Sośnicowice”.

  Więcej
 • Uchwała Nr XXXI/243/2021

  w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośnicowicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne.

   

  Dz. U. Woj. Śl. z 2021 r. z dn. 12.03.2021 r., poz. 1845

  Więcej
 • Uchwała Nr XXXI/244/2021

  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

   

  Dz. U. Woj. Śl. z 2021 r. z dn. 12.03.2021 r., poz. 1846

  Więcej
 • Uchwała Nr XXXI/242/2021

  w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2022 roku.

  Więcej
 • Uchwała nr XXX/240/2021

  w sprawie zmiany budżetu Gminy Sośnicowice na rok 2021.

   

  Dz. U. Woj. Śl. z 2021 r. z dn. 22.02.2021 r., poz. 1208

  Więcej
 • Uchwała nr XXX/241/2021

  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice na lata 2021-2030.

  Więcej
 • Uchwała nr XXX/239/2021

  w sprawie przyjęcia do realizacji zadania przy drodze powiatowej na terenie Gminy Sośnicowice, powierzonego przez Powiat Gliwicki

  Więcej
 • Uchwała nr XXX/238/2021

  w sprawie przyjęcia do realizacji zadania przy drodze powiatowej na terenie Gminy Sośnicowice, powierzonego przez Powiat Gliwicki

  Więcej
 • Uchwała nr XXX/236/2021

  w sprawie „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sośnicowice”

   

  Dz. U. Woj. Śl. z 2021 r. z dn. 22.02.2021 r., poz. 1206

  Więcej
 • Uchwała nr XXX/237/2021

  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

   

  Dz. U. Woj. Śl. z 2021 r. z dn. 22.02.2021 r., poz. 1207

  Więcej

Archiwum Uchwał