Urząd Miejski w Sośnicowicach

Opieka wytchnieniowa - BIP Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach

PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA”- EDYCJA 2024

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośnicowicach ogłasza nabór wniosków w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ” Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności,
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Usługa opieki wytchnieniowej przysługuje w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

Zakres Programu 

Ze względu na wcześniejszą weryfikację potrzeb planowana jest realizacja wsparcia w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.  Limit godzin usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na jedną osobę          z niepełnosprawnością w roku 2024 w ramach pobytu dziennego wynosi max. 240 godzin.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia i spełniające kryteria określone w Programie prosimy o złożenie (najlepiej osobiście ) w terminie do dnia 22.02. 2024 r. do godziny 15:30 Karty zgłoszenia (załącznik nr 7) oraz formularza klauzuli RODO (załącznik nr 12) pod adresem: Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośnicowicach                   ul. Szprynek 1,   44-153 Sośnicowice.

Dodatkowo do Karty zgłoszenia należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności/ o stopniu niepełnosprawności.  Karty zgłoszenia  złożone po terminie będą wpisane na listę rezerwową.

Więcej informacji na powyższy temat można uzyskać telefonicznie pod numerem   32 428 51 80

Szczegółowych informacji można również uzyskać na stronie internetowej: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Załączniki:

https://niepelnosprawni.gov.pl/download/Zalacznik-nr-7-do-Programu-OW-JST-2024-karta-zgloszenia-do-programu-1698671224.docx

 

https://niepelnosprawni.gov.pl/download/Zalacznik-nr-12-do-Programu-OW-JST-2024-klauzula-rodo-1698671223.docx