Urząd Miejski w Sośnicowicach

Burmistrz Sośnicowic informuje, że w dniu 23.06.2021r została wydana decyzja nr 1/2021

Burmistrz Sośnicowic informuje, że w dniu 23.06.2021r została wydana decyzja nr 1/2021

Zgodnie z art. 72 ust. 6 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. (Dz. U. z 2021 poz. 247 z późn.zm.) Burmistrz Sośnicowic informuje, że w dniu 23.06.2021r została wydana decyzja nr 1/2021 znak RGG.6220.2.10.2010.IS zmieniająca decyzję nr 1/2020  znak RGG.622-0.2.10.2020.IS z dnia 22.10.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa Szpitala Miejskiego w Gliwicach na terenie działki ewidencyjnej nr 657/2, obręb Ligota Zabrska” ramach postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek złożony  przez Rafała Pankau INDUSTRIA PROJECT Sp. z o.o. działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 05.06.2020r. w imieniu inwestora Gliwice- miasta na prawach powiatu z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice.

Informuję o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach ul. Rynek 19.

 

Sośnicowice, dnia 23.06.2021r.


Data wytworzenia: 2021-06-23 Autor: Dominika Jaroszyńska Data publikacji: 2021-06-23 15:15 Osoba udostępniająca na stronie: djaroszynska Data ostatniej modyfikacji: 2021-08-17 Osoba modyfikująca: Kamil Kionka