Urząd Miejski w Sośnicowicach

Informacja w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały: dot.Zarządzenia 3/2024

Informacja w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały: dot.Zarządzenia 3/2024

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XI/104/2011 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 5 grudnia 2011 r. określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze, obowiązujących w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sośnicowice, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.


Data wytworzenia: 2024-01-03 13:31 Autor: Dominika Jaroszyńska Data publikacji: 2024-01-03 13:31 Osoba udostępniająca na stronie: Dominika Jaroszyńska Data ostatniej modyfikacji: 2024-01-03 Osoba modyfikująca: Dominika Jaroszyńska