Urząd Miejski w Sośnicowicach

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów UA.6220.1.3.2019

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów UA.6220.1.3.2019

Prezydent Miasta Knurów podaje
do publicznej wiadomości następujące informacje:
1) zawiadamia się o uzupełnieniu przez Wnioskodawcę na wezwanie Prezydenta Miasta Knurów znak UA.KW.00188.2020 z dnia 17.03.2020r. oraz znak UA.KW.00217 z dnia 10.04.2020r. działającego w oparciu o wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak WOOŚ.4221.9.2020.MP.1 z dnia 13.03.2020r. raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wprowadzeniu procesu przetwarzania w instalacji do produkcji wyrobów ceramicznych na terenie Zakładu LEIER Polska S.A. w Sierakowicach przy ul. Kozielskiej 1,
2) każdy ma możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją w/w sprawy (w tym z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z wymaganymi załącznikami, postanowieniem o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z jego uzupełnieniem oraz stanowiskiem organów współdziałających, jeżeli będą dostępne w terminie składania uwag i wniosków).
W/w dokumentacja dostępna jest w Wydziale Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Knurów, Knurów ul. Niepodległości 7 w poniedziałki, wtorki, czwartki w godzinach od 730 do 1530, środy w godzinach od 730 do 1730, w piątki w godzinach od 730 do 1330;
3) zgodnie z art. 29 w/w ustawy każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w prowadzonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa;
4) wyznacza się trzydziestodniowy termin od 01.06.2020r. do 30.06.2020r., w którym można składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego przedsięwzięcia.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów,

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2020-05-27 12:00 Autor: Krystyna Kostelecka Data publikacji: 2020-05-27 12:00 Osoba udostępniająca na stronie: Kamil Kionka Data ostatniej modyfikacji: 2020-05-28 Osoba modyfikująca: Kamil Kionka