Urząd Miejski w Sośnicowicach

Program Opieka wytchnieniowa 2024

Program Opieka wytchnieniowa 2024

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2024

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ” Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)

 – poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą
 z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby
z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Program adresowany jest do członków lub opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi
do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub osobami niepełnosprawnymi posiadającymi  orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

 

Niniejsza informacja ma posłużyć diagnozie potrzeb osób zainteresowanych tą formą pomocy oraz kalkulacji środków na realizację programu na rok 2024.

Zgłoszeń do programu można dokonywać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sośnicowicach w terminie do 13 listopada 2023r. 

Zgłoszenie chęci udziału w programie nie jest równoznaczne z przyznaniem usług opieki wytchnieniowej. Liczba uczestników oraz wymiar usług będą uzależnione od wysokości środków otrzymanych od wojewody na realizację programu.

Więcej informacji na powyższy temat można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu:

32 428-51-80.

Szczegóły dotyczące programu znajdują się na stronie internetowej:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

 


Data wytworzenia: 2023-11-06 17:00 Autor: Kazimierz Kaczmar Data publikacji: 2023-11-06 17:00 Osoba udostępniająca na stronie: Kazimierz Kaczmar Data ostatniej modyfikacji: 2023-12-15 Osoba modyfikująca: Kamil Kionka