Urząd Miejski w Sośnicowicach

Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic nr 158/2019 z dnia 30 grudnia 2019

Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic nr 158/2019 z dnia 30 grudnia 2019

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie: w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenie rocznej ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe


Data wytworzenia: 2019-12-30 Autor: Dominika Jaroszyńska Data publikacji: 2019-12-30 12:05 Osoba udostępniająca na stronie: djaroszynska Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-31 Osoba modyfikująca: Dominika Jaroszyńska