Urząd Miejski w Sośnicowicach

Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic nr 160/2023 z dnia 12 grudnia 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic nr 160/2023 z dnia 12 grudnia 2023 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwał w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sośnicowice

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2023-12-13 15:25 Autor: Leszek Kołodziej Data publikacji: 2023-12-13 09:55 Osoba udostępniająca na stronie: djaroszynska Data ostatniej modyfikacji: 2023-12-14 Osoba modyfikująca: Dominika Jaroszyńska