Urząd Miejski w Sośnicowicach

Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic nr 161/2022 z dnia 17 października 2022 r

Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic nr 161/2022 z dnia 17 października 2022 r

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowym innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Sośnicowice, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin


Data wytworzenia: 2022-10-17 Autor: Dominika Jaroszyńska Data publikacji: 2022-10-17 14:21 Osoba udostępniająca na stronie: djaroszynska Data ostatniej modyfikacji: 2022-10-25 Osoba modyfikująca: Dominika Jaroszyńska