Urząd Miejski w Sośnicowicach

Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic nr 162/2023 z dnia 12 grudnia 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic nr 162/2023 z dnia 12 grudnia 2023 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwał w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługę odbioru odpadów komunalnych, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości,niezobowiązanych do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy Sośnicowice oraz za usługę w zakresie opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Sośnicowice

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2023-12-13 15:26 Autor: Leszek Kołodziej Data publikacji: 2023-12-13 15:05 Osoba udostępniająca na stronie: djaroszynska Data ostatniej modyfikacji: 2023-12-14 Osoba modyfikująca: Dominika Jaroszyńska