Urząd Miejski w Sośnicowicach

Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic nr 89/2023 z dnia 19 lipca 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic nr 89/2023 z dnia 19 lipca 2023 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Sośnicowice, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin


Data wytworzenia: 2023-07-19 Autor: Leszek Kołodziej Data publikacji: 2023-07-19 12:59 Osoba udostępniająca na stronie: Kamil Kionka Data ostatniej modyfikacji: 2023-07-20 Osoba modyfikująca: Kamil Kionka