Urząd Miejski w Sośnicowicach

ZP-2/2020

ZP-2/2020

        W związku z zagrożeniem epidemicznym w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników otwarcie ofert w postępowaniu pn.: „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Sośnicowicach” w ramach projektu pn.: „Stworzenie kompleksowego systemu publicznego transportu zbiorowego poprzez poprawę infrastruktury obsługi pasażerskiej w gminie Sośnicowice- etap II” nastąpi poprzez transmisję online w dniu 18.03.2020 r. o godz. 09:30. pod adresem:   https://youtu.be/lyoK8kDzLLQ

 

 

Ogłoszenie nr 507627-N-2020 z dnia 2020-01-30 r.
 

Gmina Sośnicowice: „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Sośnicowicach” w ramach projektu pn.: „Stworzenie kompleksowego systemu publicznego transportu zbiorowego poprzez poprawę infrastruktury obsługi pasażerskiej w gminie Sośnicowice- etap II”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie poddziałanie: 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT a także ze środków budżetu państwa.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sośnicowice, krajowy numer identyfikacyjny 53994000000000, ul. Rynek  19 , 44-153  Sośnicowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 2387191 w. 330, e-mail um@sosnicowice.pl, faks 322 387 550.
Adres strony internetowej (URL): http://sosnicowice.i-gmina.pl/przetargi-w-2020-r.
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://sosnicowice.i-gmina.pl/przetargi-w-2020-r.

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Sośnicowicach” w ramach projektu pn.: „Stworzenie kompleksowego systemu publicznego transportu zbiorowego poprzez poprawę infrastruktury obsługi pasażerskiej w gminie Sośnicowice- etap II”
Numer referencyjny: ZP-2/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych objętych realizacją zadania pn. „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Sośnicowicach” w ramach projektu pn. „Stworzenie kompleksowego systemu publicznego transportu zbiorowego poprzez poprawę infrastruktury obsługi pasażerskiej w gminie Sośnicowice- etap II”. Ogólny zakres inwestycji budowy zintegrowanego centrum - węzła przesiadkowego komunikacji autobusowej w miejscowości Sośnicowice z elementami Park & Ride oraz Park & Bike obejmuje m.in.: a) budowę placu manewrowego (w postaci ronda) dla min. 5 autobusów z podwójnym pasem ruchu wraz z miejscami dla autobusów oczekujących na kurs b) wiaty przystankowe (5szt.), zadaszone w miejscach oczekiwania podróżnych o pojemności min.30 osób, c) budowę parkingu typu „Bike&Ride” dla 29 samochodów osobowych i dwóch zadaszonych parkingów typu P&R dla rowerów o pojemności min.20 miejsc d) Wykonanie zjazdów z ul. Gliwickiej DW 408 oraz z ul. Przemysłowej do centrum przesiadkowego, (prawostronny i lewostronny zjazd z ulicy Przemysłowej oraz prawostronne i lewostronne włączenie się do ulicy Przemysłowej, prawostronny zjazd z drogi wojewódzkiej nr 408 z pasem wyłączenia i wyjazd na drogę wojewódzką nr 408 – ulicę Gliwicką z pasem włączenia do ruchu), e) budowę ciągów pieszych i rowerowych, f) oznakowanie pionowe oraz poziome, g) zakup i montaż dwóch automatów biletowych obsługujących system ŚKUP, h) wykonanie i zamontowanie tablicy informacyjnej z elementami Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, i) samoobsługową stację napraw rowerów, j) sanitariat kontenerowy wyposażony w sedes, pisuar oraz umywalkę, czynny całodobowo, przystosowany dla osób niepełnosprawnych, wraz z wykonaniem przyłączy kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i elektrycznej, k) odwodnienie terenu poprzez podłączenie do istniejącej kanalizacji deszczowej, l) budowę i przebudowę odwodnienia, m) przebudowę i zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu kolidujących z inwestycją, n) doświetlenie terenu z maksymalnym wykorzystaniem istniejącej infrastruktury oświetleniowej, o) wyposażenie w elementy małej architektury, p) wycinkę kolidującej z inwestycją zieleni i nasadzenia zieleni, q) wykonanie monitoringu, r) przygotowanie miejsca dla zlokalizowania stacji bazowej wypożyczalni rowerów (na 10-15 sztuk) s) wykonanie przyłączy - instalacji zasilania do stacji ładowania pojazdów elektrycznych (samochodów, skuterów i rowerów), a także wykonanie zasilania do stanowiska Food truck. Zamówienie uwzględnia również: — zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, — przywrócenie terenu do stanu pierwotnego. Szczegóły wykonania robót budowlanych związanych z budową centrum przesiadkowego: a) roboty budowlane należy prowadzić w takim zakresie, aby na bieżąco udostępnić dojazd do posesji zlokalizowanych w bezpośrednim obrębie i sąsiedztwie inwestycji, jak również dojazd wszelkim pojazdom uprzywilejowanym; b) Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni terenu i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable, repery, punkty geodezyjne, piezometry itp. oraz uzyska od odpowiednich gestorów sieci będących właścicielami i jednostek administracyjnych informacji w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy oraz pokryje koszty z tym związane w ramach ryczałtu. Wszystkie roboty związane z przebudową urządzeń infrastruktury należy wykonywać pod nadzorem właścicieli sieci. Wszelkie koszty związane z nadzorem właścicieli sieci nad tymi robotami ponosi Wykonawca. Koszt ten należy uwzględnić w cenie ofertowej. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora i gestorów sieci o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora i zainteresowane jednostki oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia pracownikom gestorów sieci m. in. wejścia na plac budowy celem naprawy niezinwentaryzowanych bądź zinwentaryzowanych urządzeń i sieci. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni terenu i urządzeń podziemnych, a także pokryje koszty napraw; c) obsługa geodezyjna leży po stronie Wykonawcy robót, m.in. odtwarzanie znaków granicznych należy do obowiązków Wykonawcy, a ewentualne uwidocznienie słupków granicznych powinno nastąpić poprzez działania służb geodezyjnych Wykonawcy przed wejściem w teren w celu zabezpieczenia ich oznakowania; d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia, na każdym etapie realizacji, przedmiotu zamówienia. Ograniczenie przedmiotu zamówienia skutkować będzie pomniejszeniem wynagrodzenia należnego wykonawcy adekwatnym do zakresu ograniczonych przez Zamawiającego robót. e) W przypadku wątpliwości Zamawiającego co do jakości, technologii robót, wbudowanych materiałów (pomimo przedstawienia przez Wykonawcę pozytywnych wyników badań, atestów, certyfikatów, deklaracji itp.) Zamawiający jest uprawniony do zlecenia badań niezależnemu laboratorium badawczemu, rzeczoznawcy. W przypadku uzyskania negatywnych wyników badań laboratoryjnych, ekspertyz potwierdzających nieprawidłową jakość wykonanego elementu robót, wbudowanych materiałów, koszt wykonania tych badań laboratoryjnych ekspertyzy rzeczoznawcy obciąża Wykonawcę; f) Wykonawca ma obowiązek na koszt własny usunąć wynikłe na etapie prowadzenia robót ziemnych kolizje z zinwentaryzowanymi urządzeniami infrastruktury podziemnej. W zakres usunięcia kolizji wchodzą również uzgodnienia z gestorem danego urządzenia warunków na jakich dana kolizja ma zostać usunięta; g) Wykonawca zobowiązany jest do zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych (dokumentację obejmującą projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych przekaże Zamawiający) dla zadania wraz z zaopiniowaniem i zatwierdzeniem czasowej organizacji ruchu przez: - Starostę Powiatu Gliwickiego za pomocą jednostki organizacyjnej tj. Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach; - Komendanta Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach; - Burmistrza Sośnicowic; h) co najmniej na 7 dni przed terminem wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu Wykonawca w imieniu Zamawiającego ma obowiązek zawiadomić Starostę Powiatu Gliwickiego za pomocą jednostki organizacyjnej tj. Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach, Komendę Policji w Gliwicach oraz Burmistrza Sośnicowic o terminie wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu na czas przebudowy (jak również docelowej organizacji ruchu) wraz z pozytywnym odbiorem oznakowania przez w/w służby. O wykonaniu wskazanego obowiązku Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego; i) W zakresie robót zabezpieczających Wykonawca wykona wszelkie czynności, nadzory branżowe, środki zabezpieczające mienie i wyposażenie gestorów sieci, niezbędne do prawidłowego wykonania robót określonych dokumentacją w przypadku, gdyby mogły one ulec naruszeniu bądź uszkodzeniu na skutek działania Wykonawcy robót. Szczegółowy zakres zamówienia został opisany w dokumentacji budowlano-wykonawczej opracowanej przez Firmę Projektowo – Usługową „PLANPROF” inż. Michał Kubiński z siedzibą przy ul. Ceramicznej 5, 44-156 Sierakowice, stanowiącą element załącznika nr 10 do SIWZ. Uwaga ! Budowa nie obejmuje budowy parkingu po stronie zachodniej dla 44 pojazdów samochodowych (ten zakres jest ujęty w dokumentacji projektowej, ale nie jest przedmiotem budowy w ramach niniejszego postępowania). Postępowanie nie obejmuje zakupu, dostawy i montażu stacjonarnych ładowarek pojazdów elektrycznych na parkingu wschodnim, a jedynie wykonanie przyłączy - instalacji zasilania do stacji ładowania pojazdów elektrycznych (samochodów, skuterów i rowerów) i stanowiska Food truck. Wszystkie materiały zastosowane do realizacji zamówienia jak i roboty będą wykonane przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami budowlanymi, przepisami BHP. Wykonane roboty oraz użyte materiały do wykonania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 266 ze zm.). Przedmiot umowy winien być wykonany przy uwzględnieniu przepisu art. 29 ust. 5 ustawy Pzp. Wszyscy użytkownicy, w tym osoby niepełnosprawne, powinni móc korzystać z budynku. UWAGA: Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej na terenie budowy.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45200000-9
45100000-8
45233200-1
45232000-2
45112710-5
45233150-5
45111000-8
45232100-3
45233150-5
45232150-8
45110000-1
45112000-5
45232000-2
45232100-3
45332000-3
45112710-5
45233290-8
45310000-3
39113600-3
34928480-6
77211600-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2021-09-15

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości min. 1 000 000,00 zł
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej: a) dwie roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie drogi bądź parkingu o nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudową o powierzchni minimum 1000 mkw. każda oraz b) jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie kanalizacji deszczowej o długości minimum 200 metrów oraz c) jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie oświetlenia ulicznego parkingu, placu lub parku o wartości brutto min. 200 000,00 zł oraz d) jedną robotę budowlaną polegającą na zagospodarowaniu terenu parkingu, placu lub parku, obejmującą elementy małej architektury oraz zieleni o wartości brutto min. 300 000,00 zł. Wzór wykazu robót, o którym mowa wyżej stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. UWAGA: W przypadku podania kwot za wykonane przez Wykonawcę usługi w walucie obcej, w celu sprawdzenia spełniania warunku udziału w niniejszym postępowaniu należy kwotę przeliczyć na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty opublikowanych na dzień daty protokołu odbioru końcowego dotyczącego wykazanych robót. Jeżeli w danym dniu NBP nie publikował informacji o średnim kursie walut, należy dokonać przyjąć średni kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP publikował ww. informacje. Uwaga: Mając na uwadze art. 23 ust. 5 ustawy Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 22a ustawy, warunek o którym wyżej mowa musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca – brak możliwości tzw. sumowania doświadczenia. 2) dysponuje osobami, które zgodnie z przepisami prawa będą mogły w sposób prawidłowy wykonać przedmiot zamówienia, tj.: a) kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń, b) kierownikiem robót, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, c) kierownikiem robót, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, d) kierownikiem robót, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, Zdolność techniczna lub zawodowa dla podmiotów występujących wspólnie będzie oceniana łącznie dla wszystkich podmiotów. Wzór wykazu osób, o którym mowa wyżej stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. W przypadku zmiany osób wskazanych w wykazie osób wskazanych w ww. załączniku w trakcie realizacji zamówienia, nowe osoby będą musiały spełniać ww. wymagania. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji, pod warunkiem spełnienia wymogów stawianych łączonym funkcjom. Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1186 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadającym im ważnym uprawnieniom budowlanym, wydanym na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalnościach.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, d) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, e) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w niniejszym punkcie, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te powinny być wystawione w terminach nie wcześniejszych niż podano powyżej. UWAGA Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w niniejszym punkcie.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego; b) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane o treści ZAŁĄCZNIKA NR 4 do SIWZ, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, c) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 5 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) kosztorys uproszczony, b) dowód wpłaty wadium, c) wzór zobowiązania podmiotu trzeciego stanowi ZAŁACZNIK NR 7 do SIWZ (jeżeli dotyczy) d) wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 6. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 17.02.2020 r. do godz. 9:00 2. Wadium jest wnoszone na zasadach określonych w art. 45 i art. 6 ustawy, w szczególności Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Sośnicowicach, nr rachunku: 54 8460 0008 2001 0000 0909 0002 z dopiskiem „Budowa węzła przesiadkowego w Sośnicowicach” - znak sprawy ZP-2/2020.". 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w punkcie poprzednim, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). Dla skuteczności wniesienia wadium w innej postaci niezbędnym jest przekazania oryginału dokumentu Zamawiającemu przed terminem składania ofert. 5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: a) pieniężnej - dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; b) innej niż pieniądz - oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie Należy zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty i dołączonych oświadczeń wraz z dokumentami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów). 6. Z treści gwarancji/poręczenia powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8. Zamawiający zwraca wadium na zasadach i w okolicznościach, o których mowa w art. 46 Pzp, tj: a) po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania zwraca niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza b) zwrot wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, następuje niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) na wniosek Wykonawcy w razie wycofania przez niego oferty przed upływem terminu ich składania, przy czym zwrot dokonywany jest niezwłocznie; d) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę; 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie 8.8 a), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 11. Zamawiający ponadto zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust.l ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
czas trwania okresu gwarancyjnego 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Istotne postanowienia umowy zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. 1. Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2,3,4,5,6 ustawy Pzp, przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach: 1) Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w razie rezygnacji z wykonania części robót przez Zamawiającego; obniżenie wynagrodzenia umownego obejmuje zakres, z którego Zamawiający rezygnuje; 2) Zmiana uczestników procesu inwestycyjnego (bez zmiany wynagrodzenia) w przypadku: a) Zmiany osobowe przedstawicieli reprezentujących Zamawiającego lub Wykonawcy oraz zmiana danych adresowych Zamawiającego lub Wykonawcy; w razie zaniedbania przez Wykonawcę obowiązku złożenia informacji o zmianie siedziby, doręczenie wszelkiej korespondencji pod znanym Zamawiającemu adresem, ma skutek prawny; b) zmiany którejkolwiek z osób wskazanych w § 14 umowy pod warunkiem przedstawienia w jej zastępstwie osoby spełniającej warunki określone w SIWZ, c) zmiany lub wprowadzenia podwykonawcy odnośnie zakresu robót przeznaczonych do wykonania przez podwykonawcę, pomimo, że w ofercie Wykonawca nie przedstawił zakresu robót, który powierzy podwykonawcom, w przypadku wystąpienia zmian w tym zakresie - na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy; d) zmiana zakresu robót, który Wykonawca powierzy podwykonawcom, w przypadku wystąpienia zmian w tym zakresie - na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy (bez zmiany wynagrodzenia); 3) Zmiana terminu umownego wykonania zamówienia (bez zmiany wynagrodzenia) z powodu: a) działania siły wyższej, co oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron umowy, które nastąpiło po zawarciu umowy, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części, na stałe lub pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności stron umowy; Strona, której dotknęły okoliczności siły wyższej, w skutek czego nie była ona zdolna do wykonania zobowiązań wynikających z umowy jest zobowiązana do przedłożenia drugiej stronie pisemnego powiadomienia o zaistniałych okolicznościach w terminie 14 dni od ich zaistnienia, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na tą okoliczność. Za przejawy siły wyższej strony uznają w szczególności: b) klęski żywiołowe, w tym trzęsienie ziemi, huragan, powódź i inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne, c) wyjątkowo niesprzyjające warunki fizycznych bądź atmosferyczne; przez niesprzyjające warunki atmosferyczne rozumie się warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, mających wpływ na niemożność prowadzenia robót budowlanych jak: długotrwałe intensywne opady trwające powyżej 3 dni, powódź (czas niezbędny na ustąpienie wody z zalanego terenu i możliwość kontynuacji lub rozpoczęcia zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, d) akty władzy państwowej, w tym stan wojenny, stan wyjątkowy, uchwały i inne akty podjęte przez organy władzy państwowej itd., e) działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu, f) strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, g) nadzwyczajne zdarzenia gospodarcze niezależne stron, których nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności zmiany dotychczasowych lub wejście w życie nowych przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu umowy, h) okoliczności awaryjnych o charakterze powszechnym, których strony nie mogły przewidzieć w momencie zawierania umowy, i) decyzji służb konserwatorskich lub Nadzoru budowlanego mających wpływ na przesuniecie terminu realizacji robót takich jak wstrzymanie budowy, konieczność wykonania prac archeologicznych (badan archeologicznych) – podjętych bez winy Wykonawcy, j) wystąpienia zamówień dodatkowych w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, k) braku w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy, l) wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego lub okoliczności niezależnych od stron umowy np. przedłużenie procedur związanych z podziałem działek geodezyjnych, konieczność przeprowadzenia konsultacji społecznych lub innych uzasadnionych okoliczności, zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, które opóźniają, utrudniają lub uniemożliwiają prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy, w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego, m) zmian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, n) zawieszenia przez Zamawiającego wykonania części lub całości robót na czas trwania przeszkody (bez zmiany wynagrodzenia) w przypadku: - wystąpienia konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nie przewidywanych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, - braku lub wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy; - odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, sieci lub instalacji, - przedłużającej się procedury uzyskania decyzji administracyjnych zezwalających na realizacje przedmiotu umowy, - czasowego wstrzymania prac na wniosek Zamawiającego, - konieczności uzyskania zgody na odstępstwo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska od przepisów zawartych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1614) (decyzji derogacyjnej) w wyniku wystąpienia w obiekcie miejsc lęgowych ptaków i nietoperzy; - skrócenia terminu realizacji przedmiotu umowy - na wniosek Wykonawcy, 4) Zmiana zakresu robót - rezygnacja z wykonania części robót przez Zamawiającego - ograniczenie zakresu robót wynikające z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w dokumentacji projektowej, wad w dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego wraz z obniżeniem wynagrodzenia umownego o zakres, z którego Zamawiający rezygnuje; 5) Zmian technologii wykonania robót lub zmian materiałów, jeśli wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy lub jeżeli nowe rozwiązania będą korzystne dla Zamawiającego, przy zachowaniu niepogorszonych standardów jakościowych (roboty zamienne); Będą to w szczególności zmiany: a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy; b) skutkujące polepszeniem parametrów technicznych; c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów; Zmiana poszczególnych materiałów i technologii nie może spowodować obniżenia parametrów przedstawionych w ofercie przetargowej. Zmiany te muszą być każdorazowo pisemnie zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego w porozumieniu z projektantem oraz nie spowodują zmiany wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy; 6) Zmiana - skrócenie terminu odbioru przedmiotu umowy (bez zmiany wynagrodzenia); 7) Skrócenia terminu płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy (bez zmiany wynagrodzenia) - na wniosek Zamawiającego; 8) zmiana zakresu umowy w przypadku konieczności wystąpienia zamówień dodatkowych w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, 9) Zmiana umowy w zakresie podwykonawstwa: - zmiana zakresu zamówienia powierzona do wykonania podwykonawcy, - zmiana podwykonawcy, z zastrzeżeniem art. 36b ust. 2 ustawy pzp, - rezygnacja z podwykonawcy, z zastrzeżeniem art. 36b ust. 2 ustawy Pzp, - powierzenie części zamówienia do wykonania podwykonawcy. 10) Zmiana umowy w zakresie bezpieczeństwa informacji u Zamawiającego może nastąpić w wyniku zmian dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji u Zamawiający(bez zmiany wynagrodzenia); 11) W przypadku, gdy Wykonawca w trakcie wykonywania umowy będzie mieć dostęp do zbioru/zbiorów danych osobowych, których administratorem jest Zamawiający, zostanie zawarty aneks do niniejszej umowy lub zostanie sporządzona odrębna umowa w przedmiocie powierzenia przetwarzania danych osobowych, zawierająca postanowienia odnoszące się do udostępniania zbioru danych osobowych zawarte w Polityce bezpieczeństwa danych osobowych Zamawiającego (bez zmiany wynagrodzenia). 2. Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy Pzp, tj. zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. 3. W wypadku zmiany: 1) o której mowa w ust. 3 pkt 1) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów, 2) o której mowa w ust. 3 pkt 2) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia, 3) o której mowa w ust. 3 pkt 3) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego, 4) o której mowa w ust. 3 pkt 4)wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany. 4. Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w postacie aneksu podpisanego przez Strony umowy. 5. Wniosek o ewentualne zmiany postanowień zawartej umowy Wykonawca winien dostarczyć do Zamawiającego w terminie nie później niż 14 dni przed upływem terminu umownego. W przeciwnym wypadku Zamawiający może pozostawić wniosek bez biegu.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-02-17, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
 

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2020-01-30 11:30 Autor: Dominika Magiera Data publikacji: 2020-01-30 11:30 Osoba udostępniająca na stronie: Dominika Magiera Data ostatniej modyfikacji: 2020-04-08 Osoba modyfikująca: Dominika Magiera