Urząd Miejski w Sośnicowicach

ZP-30/2018

ZP-30/2018

Ogłoszenie nr 500216656-N-2018 z dnia 10-09-2018 r.
Gmina Sośnicowice: Budowa oświetlenia drogowego ulicy Pod Lasem w Bargłówce

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Sośnicowice, Krajowy numer identyfikacyjny 53994000000, ul. Rynek  19, 44153   Sośnicowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 2387191 w. 330, e-mail um@sosnicowice.pl, faks 322 387 550.
Adres strony internetowej (url): http://sosnicowice.i-gmina.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa oświetlenia drogowego ulicy Pod Lasem w Bargłówce
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane objęte zadaniem inwestycyjnym pn.: „Budowa oświetlenia drogowego ulicy Pod Lasem w Bargłówce”. Zakres robót: Wykonanie oświetlenia drogowego na ulicy Pod Lasem w Bargłówce. Wykonanie linii kablowej (YKY5x16mm2) oświetleniowej w układzie 3- fazowym o napięciu 0,4 kV wraz z bednarką ocynkowaną. Zgodnie z technicznymi warunkami przyłączenia oświetlenie terenu zasilone będzie z szafki “SO”, zasilonej z ZK kablem YKY5x16mm2. Wykonanie szafy oświetlenia ulicznego SO w/g rys. 1/2, przystosowanej do sterowania oświetleniem ulic w sieci elektroenergetycznej 3- fazowej. Obudowa i fundament wykonane są z tworzywa samogasnącego w czasie 15 s. Szynę PEN w szafce SO należy uziemić bednarką FeZn 30×4 połączoną z uziemieniem złącza pomiarowego i uziemieniem słupów. Wyprowadzenie zasilania w kierunku lamp należy zrealizować poprzez zaciski szeregowe 35mm2. Z szafy SO należy wyprowadzić projektowane 2 obwody oświetleniowe kablem YKY 5x16 mm2 pozostawiając zapas kabla przy szafie ok. 2m, oraz przy fundamencie słupa - 1m. Projektowane obwody oświetleniowe będą zasilały lampy oznaczone jako: L-1÷L13 o łącznej mocy zainstalowanej Pi =0,91 kW. Projektowane obwody należy zabezpieczyć w szafie SO wyłącznikami nadmiarowo-prądowymi 3- biegunowymi o wartości 10 A, o charakterystyce C i zdolności zwarciowej 6kA. Obwody załączane będą poprzez styczniki o obciążalności styków 20 A wysterowane zegarem astronomicznym. Zainstalować zabezpieczenia przeciwprzepięciowe. Montaż 13 lamp rozmieszczonych w terenie zgodnie z projektem. Oprawy LED mocować należy na słupach stalowych. Słupy oświetleniowe należy ustawiać na typowych fundamentach betonowych F150/200. Słupy oświetleniowe należy wyposażyć w typowe złącza słupowe ROSA typ NTB1 z zabezpieczeniem i listwą przyłączeniową. Kable zasilające, w celu ich zabezpieczenia przed przecieraniem w ziemi o fundamenty wykonane z betonu należy wprowadzać do słupów w osłonie z rur osłonowych DVR 50 o długości 0,5 m. Załączanie opraw będzie odbywało się automatycznie za pomocą układu automatyki zabudowanego w projektowanej szafie SO. Projektowane słupy posiadają otwory technologiczne do zabudowy tabliczek bezpiecznikowych. W słupach należy wykonać połączenie pomiędzy oprawą a zabezpieczeniem, przewodem YKY 3×2,5mm2, który zabezpieczyć wkładką topikową DO1-2A. Obwód należy odpowiednio – równomiernie rozfazować. W celu zapewnienia ochrony przed dotykiem pośrednim zaciski ochronne słupów połączyć z bednarką FeZn 30x4mm. Wykop wykonać mechanicznie, w rejonie zbliżeń i kolizji i istniejącą infrastrukturą techniczną wykop należy wykonać ręcznie. Kable zasilania lamp oświetlenia ulicznego należy układać w rowach kablowych na głębokości 0,7m, w rurze osłonowej DVR 50 na 15 cm podsypce z piasku i oznakowaniem trasy folią koloru niebieskiego. Przed wykonaniem podsypki na dno wykopu należy ułożyć bednarkę FeZn 30×4 do uziemienia konstrukcji słupów. Po ułożeniu kabel przykryć taką samą warstwą piasku po czym przysypać 15 cm warstwą ziemi rodzimej. Tak ułożony kabel należy przykryć folią ochronną niebieską i wykop wypełnić ziemią rodzimą ubijając ją warstwami, do uzyskania współczynnika zagęszczenia IS≥0,98. Wytyczenie trasy oraz zinwentaryzowanie należy zlecić jednostce geodezyjnej. Dopuszcza się mechaniczną realizację wykopów pod kable, przy zachowaniu szczególnej ostrożności ze względu na występujące urządzenia podziemne (kable Nn, kable telekomunikacyjne i sieci sanitarne). Trasę kabli oraz posadowienie poszczególnych słupów można korygować o około 0,3 metra w stosunku do projektu. Kable należy czytelnie opisać we wnękach słupów oświetleniowych. Opis winien być wykonany trwale ( foliowanie ) i zawierać typ i przekrój kabla oraz kierunek jego ułożenia. Kabel oświetleniowy nN 0,4kV należy prowadzić w odległości: min. 10cm od innych kabli nN 0,4 kV min. 50cm od istniejącej sieci wodociągowej i gazowej min. 50cm od istniejących kabli telekomunikacyjnych min. 50cm od istniejących granic działek i fundamentów min. 80cm od istniejących słupów linii napowietrznych min. 150cm od istniejących drzew. Po ułożeniu kabli w ziemi dokonać pomiaru ciągłości żył oraz rezystancji izolacji każdego odcinka oddzielnie. Przykrycie kabla wykonać folią winidurową niebieską ułożoną w odległości min. 25cm od kabla. Całość robót kablowych wykonać zgodnie z normą N-SEP-E-004. Głębokość ułożenia kabli w ziemi (Rys. 1), mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do górnej powierzchni kabla, powinna wynosić: 50 cm - kabli o napięciu znamionowym do 1 kV, ułożonych pod chodnikiem, drogą rowerową i przeznaczonych do oświetlenia ulicznego, do oświetlenia znaków drogowych i sygnalizacji ruchuulicznego oraz reklam itp; 70 cm - kabli o napięciu znamionowym do 1 kV, ułożonych poza użytkami rolnymi; 80 cm - kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV lecz nie wyższym niż 30 kV, ułożonych poza użytkami rolnymi; 90 cm - kabli o napięciu znamionowym do 30 kV, ułożonych na użytkach rolnych; 100 cm - kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 30 kV. W przypadku, gdy głębokości te nie mogą być zachowane, np. przy wprowadzaniu kabli do budynku, przy skrzyżowaniu lub obejściu urządzeń podziemnych, to dopuszczalne jest ułożenie kabla na mniejszej głębokości, pod warunkiem zapewnienia na tym odcinku kabla, odpowiedniej osłony otaczającej. Ułożenie kabla na mniejszej głębokości może mieć wpływ na obciążalność prądową linii i musi być uwzględnione w obliczeniach obciążalności prądowej linii. Zgodnie z warunkami technicznymi obowiązującym systemem ochrony od porażeń w sieci jest samoczynne wyłączenie zasilania w układzie zasilania TN-C. Zgodnie z wytycznymi normy PN-IEC 60364-4-41 dla instalacji oświetleniowej systemem ochrony od porażeń jest samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieci TN-S. Zaciski ochronne wszystkich słupów podłączyć do projektowanej bednarki FeZn 30x4mm. Rezystancja projektowanego uziemienia nie powinna być większa od 5 Ω. Dla zapewnienia ochrony przed dotykiem pośrednim (przy uszkodzeniu) należy połączyć przewodem LgYżo 16 mm2 zaciski ochronne wszystkich słupów z zaciskami neutralnymi złączy słupowych. Po ustawieniu słupów dokonać pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Protokoły pomiarów przekazać Inwestorowi. Dla ochrony instalacji oświetleniowej przed przepięciami należy w szafce SO zamontować ogranicznik Legrand 4PKL.C lub równoważne (tj. o parametrach równoważnych, pod warunkiem zachowania standardu nie gorszego jakościowego), oraz we wnękach słupów zabudować ograniczniki przepięć typu MLPC1-230L-R lub równoważne (tj. o parametrach równoważnych, pod warunkiem zachowania standardu nie gorszego jakościowego). Ograniczniki przyłączyć do zacisków L, PE i N tabliczki bezpiecznikowej. Kolejności realizacji: a) Budowa linii kablowej YKY 5 x 16mm2 nn – 0,4 kV, b) Montaż latarni oświetleniowych wraz z oprawami, c) Wykonanie projektowanych uziemień, d) Po połączeniu elementów sieci- kompleksowe wykonanie pomiarów rezystancji uziemień, izolacji kabli i pomiarów skuteczności ochrony przeciwpożarowej. Uwagi 1. Wytyczenie trasy linii kablowych zasilających oświetlenie i ustawienie słupów należy zlecić uprawnionemu geodecie. 2. Po ułożeniu kabli, przed zasypaniem rowu kablowego, kable i słupy należy zainwentaryzować i nanieść na mapę WPG (uprawniony geodeta). 3. Wszystkie prace należy wykonywać przestrzegając przepisy BHP i p. poż. 4. Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Tom V - Instalacje elektryczne. 5. Bezwzględnie zastosować się do wytycznych ZUDT 6. Stosowane materiały elektrotechniczne i urządzenia powinny posiadać certyfikat dopuszczenia do stosowania Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania robót zobowiązany jest do zapoznania się z wszystkimi dokumentacjami i dokładnej weryfikacji zwłaszcza długości oraz ilości odpowiedniego osprzętu, który będzie instalowany bezpośrednio na realizowanej inwestycji. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Wszystkie użyte w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia nazwy firmowe materiałów, producentów są przykładowe i mają na celu wskazanie standardu jakościowego przyjętych systemów i elementów wykonawczych oraz dostaw urządzeń. W procesie realizacji można zastosować rozwiązania, materiały, urządzenia firm równorzędnych technicznie, o parametrach równoważnych, pod warunkiem zachowania standardu jakościowego nie gorszego niż przywołany w opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyskania zgody Inwestora i projektanta. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia następuje odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, tj. o parametrach równoważnych, pod warunkiem zachowania standardu jakościowego nie gorszego niż przywołany w przedmiocie zamówienia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45316110-9
 
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/09/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 69000
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 84870
Oferta z najniższą ceną/kosztem 84870
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 84870
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Uzasadnienie prawne: Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zgodnie z którym Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Uzasadnienie faktyczne: Postępowanie na ten sam przedmiot zostało uprzednio przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-20/2018, przetarg został unieważniony na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z powodu braku ofert - ogłoszenie o unieważnieniu postępowania zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. Pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione w niniejszym postępowaniu. Z uwagi na powyższe zastosowanie trybu z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt4 ustawy Pzp uznać należy za uzasadnione.

Data wytworzenia: 2018-09-10 13:13 Autor: Dominika Magiera Data publikacji: 2018-09-10 13:13 Osoba udostępniająca na stronie: Dominika Magiera Data ostatniej modyfikacji: 2018-09-10 Osoba modyfikująca: Dominika Magiera