Urząd Miejski w Sośnicowicach

ZP-4/2020

ZP-4/2020

Ogłoszenie nr 522996-N-2020 z dnia 2020-03-13 r.
 

Gmina Sośnicowice: „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Sośnicowice”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w Latach 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi projektowej: 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii dla poddziałania 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sośnicowice, krajowy numer identyfikacyjny 53994000000000, ul. Rynek  19 , 44-153  Sośnicowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 2387191 w. 330, e-mail um@sosnicowice.pl, faks 322 387 550.
Adres strony internetowej (URL): http://sosnicowice.i-gmina.pl/przetargi-w-2020-r.
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://sosnicowice.i-gmina.pl/przetargi-w-2020-r.

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://sosnicowice.i-gmina.pl/przetargi-w-2020-r.

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pocztą, kurierem lub osobiście
Adres:
Gmina Sośnicowice ul. Rynek 19, 44-153 Sośnicowice

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Sośnicowice”
Numer referencyjny: ZP-4/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: CZĘŚĆ 1 a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 835,52 kWp (0,83552 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Sośnicowice – łącznie 196 obiektów: - o mocy minimum 2,24 kWp – 20 szt. instalacji - o mocy minimum 3,36 kWp – 33 szt. instalacji - o mocy minimum 3,92 kWp – 100 szt. instalacji - o mocy minimum 4,48 kWp – 6 szt. instalacji - o mocy minimum 5,60 kWp – 10 szt. instalacji - o mocy minimum 6,72 kWp – 6 szt. instalacji - o mocy minimum 7,84 kWp – 21 szt. instalacji. b) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie instalacji kolektorów słonecznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 155,825 kW (0,155825 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Sośnicowice – łącznie 44 obiekty: - ilość płyt kolektorów – 2 szt. – 19 szt. instalacji - ilość płyt kolektorów – 3 szt. – 23 szt. instalacji - ilość płyt kolektorów – 4 szt. – 2 szt. instalacji CZĘŚĆ 2 a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji pomp ciepła do c.w.u. wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej liczbie 30 szt. zostaną zlokalizowane na nieruchomościach mieszkańców Gminy Sośnicowice – łącznie 30 obiektów: b) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji pomp ciepła do c.o. wraz z c.w.u. wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 425,634 kW (0,425634 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Sośnicowice – łącznie 31 obiektów: - o mocy do 10 kW włącznie – 1 szt. instalacji - o mocy powyżej 10 kW do 16 kW włącznie – 26 szt. instalacji - o mocy powyżej 16 kW – 4 szt. instalacji CZĘŚĆ 3 a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji kotłów na biomasę wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 521,45 kW (0,52145 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Sośnicowice – łącznie 31 obiektów:  o mocy do 15 kW włącznie – 10 szt. instalacji  o mocy od 15 kW do 25 kW włącznie – 21 szt. instalacji 1) Zakres przedmiotu zamówienia został szczegółowo opisany w PFU stanowiącym załączniki nr 3a, 3b, 3c, 3d, 3e do SIWZ. Zamawiający dołączył do SIWZ również audyty zapotrzebowania energetycznego budynków dla pomp ciepła c.o. wraz z c.w.u. oraz kotłów na biomasę – kolejno załączniki 4a i 4b, z zastrzeżeniem zastosowania się Wykonawcy do zapisów wzoru umowy stanowiącej załącznik odpowiednio nr 2b i 2c - §10 pkt. 1. 5). 2) Wykonawcy zobowiązani są do zaoferowania urządzeń o parametrach nie gorszych niż wymagane. W przypadku zaoferowania urządzeń o parametrach niższych oferta zostanie odrzucona jako nieodpowiadająca treści SIWZ. 3) Na potwierdzenie spełniania parametrów minimum urządzeń wchodzących w skład instalacji dla poszczególnych Części określonych w SIWZ, Wykonawca złoży karty katalogowe i inne dokumenty zgodnie z rozdziałem IV pkt 3.3) SIWZ dla każdej z Części odrębnie.

II.5) Główny kod CPV: 45310000-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
09331200-0
09332000-5
44112110-5
45000000-0
45300000-0
45315700-5
45400000-1
45330000-9
09331100-9
45231000-5
45261215-4
71200000-0
71300000-1
71314100-3
71321000-4
71323100-9
71326000-9
71334000-8
71334000-8
45300009-0
45000000-0
45231000-5
45331100-7
45300000-0
45400000-1
71200000-0
71300000-1
71320000-7
71314100-3
71321000-4
71323100-9
71326000-9
71334000-8
71334000-8
45000000-0
44621220-7
44621200-1
45331100-7
45231000-5
45300000-0
45330000-9
45400000-1
71200000-0
71300000-1
71320000-7
71321000-4
71326000-9
71334000-8
71334000-8
50720000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2021-10-31
      2021-06-30

II.9) Informacje dodatkowe: Data zakończenia 31.10.2021 r. odnosi się do Części 1, data zakończenia 30.06.2021 r. odnosi się do Części 2 i 3.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Część 1: O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (na postawie §2 ust. 5 pkt 2 Rozporządzenia), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał/wykonuje dokumentacje projektowe na łączną ilość co najmniej 30 instalacji fotowoltaicznych. Wykonawca może to wykazać w ramach jednej lub kilku usług. Warunek wiedzy i doświadczenia nie podlega sumowaniu - oznacza to, że w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę w ramach konsorcjum, wiedza i doświadczenie nie sumuje się. W tym przypadku należy wykazać spełnienie warunku wykonania dokumentacji projektowej przez jednego z uczestników konsorcjum albo, w sytuacji gdy Wykonawca, który nie ma wymaganego doświadczenia [nie ma wykonanych minimum 30 projektów instalacji] polega na zasobach innego podmiotu - podmiot ten musi wykazać zrealizowanie minimum 30 wymaganych dokumentacji projektowych samodzielnie. Zamawiający dokona oceny spełniania powyższego warunku w oparciu o: • wykaz należycie wykonanych usług - dokumentacji projektowych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i pomiotów, na rzecz których dokumentacja projektowa została wykonana. Wzór załącznika stanowi Załącznik nr 1D do SWIZ. • dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (na postawie §2 ust. 5 pkt 2 Rozporządzenia), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał/wykonuje dokumentacje projektowe na łączną ilość co najmniej 10 instalacji kolektorów słonecznych. Wykonawca może to wykazać w ramach jednej lub kilku usług. Warunek wiedzy i doświadczenia nie podlega sumowaniu - oznacza to, że w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę w ramach konsorcjum, wiedza i doświadczenie nie sumuje się. W tym przypadku należy wykazać spełnienie warunku wykonania dokumentacji projektowej przez jednego z uczestników konsorcjum albo, w sytuacji gdy Wykonawca, który nie ma wymaganego doświadczenia [nie ma wykonanych minimum 10 projektów instalacji] polega na zasobach innego podmiotu - podmiot ten musi wykazać zrealizowanie minimum 10 wymaganych dokumentacji projektowych samodzielnie. Zamawiający dokona oceny spełniania powyższego warunku w oparciu o: • wykaz należycie wykonanych usług - dokumentacji projektowych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i pomiotów, na rzecz których dokumentacja projektowa została wykonana. Wzór załącznika stanowi Załącznik nr 1D do SWIZ. • dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że: a) należycie wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej: 3 roboty budowlane polegające na wykonaniu robót budowlano-montażowych instalacji fotowoltaicznych o wartości co najmniej 120 000,00 zł brutto każda, Warunek wiedzy i doświadczenia nie podlega sumowaniu - oznacza to, że w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę w ramach konsorcjum, wiedza i doświadczenie nie sumuje się. Zamawiający dokona oceny spełniania powyższego warunku w oparciu o: • wykaz robót budowlanych wykonanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i pomiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Wzór załącznika stanowi Załącznik nr 1C do SIWZ oraz • dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. i/lub* b) należycie wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej: 3 dostawy z montażem polegające na dostarczeniu i zamontowaniu instalacji fotowoltaicznych o wartości łącznej co najmniej 120 000,00 zł brutto każda Warunek wiedzy i doświadczenia nie podlega sumowaniu - oznacza to, że w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę w ramach konsorcjum, wiedza i doświadczenie nie sumuje się. Zamawiający dokona oceny spełniania powyższego warunku w oparciu o: • wykaz dostaw wykonanych lub w przypadku dostaw okresowych lub ciągłych wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane. Wzór załącznika stanowi Załącznik nr 1C do SIWZ oraz • dowody określające czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku usług nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. *UWAGA: Wykonawca może wykazać się doświadczeniem opisanym wyżej albo w formie robót budowlanych albo w formie dostaw lub też w formie mieszanej, np. dwie roboty budowlane i jedna dostawa. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że: c) należycie wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej: 3 roboty budowlane polegające na wykonaniu robót budowlano-montażowych instalacji kolektorów słonecznych o wartości co najmniej 20 000,00 zł brutto każda, Warunek wiedzy i doświadczenia nie podlega sumowaniu - oznacza to, że w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę w ramach konsorcjum, wiedza i doświadczenie nie sumuje się. Zamawiający dokona oceny spełniania powyższego warunku w oparciu o: • wykaz robót budowlanych wykonanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i pomiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Wzór załącznika stanowi Załącznik nr 1C do SIWZ oraz • dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. i/lub* d) należycie wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej: 3 dostawy z montażem polegające na dostarczeniu i zamontowaniu instalacji kolektorów słonecznych o wartości łącznej co najmniej 20 000,00 zł brutto każda Warunek wiedzy i doświadczenia nie podlega sumowaniu - oznacza to, że w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę w ramach konsorcjum, wiedza i doświadczenie nie sumuje się. Zamawiający dokona oceny spełniania powyższego warunku w oparciu o: • wykaz dostaw wykonanych lub w przypadku dostaw okresowych lub ciągłych wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane. Wzór załącznika stanowi Załącznik nr 1C do SIWZ oraz • dowody określające czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku usług nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. *UWAGA: Wykonawca może wykazać się doświadczeniem opisanym wyżej albo w formie robót budowlanych albo w formie dostaw lub też w formie mieszanej, np. dwie roboty budowlane i jedna dostawa. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, posiadającymi prawo wykonywania zawodu oraz wymagane uprawnienia budowlane tj.: a) projektantem - 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadającą doświadczenie w postaci zaprojektowanych minimum 20 instalacji fotowoltaicznych, b) projektantem - 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w postaci zaprojektowanych minimum 5 instalacji kolektorów słonecznych, c) kierownikiem budowy - 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która pełniła funkcję kierownika budowy, robót lub koordynatora całości zadania w odniesieniu do wykonania minimum 20 instalacji fotowoltaicznych, d) kierownikiem budowy - 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która pełniła funkcję kierownika budowy, robót lub koordynatora całości zadania w odniesieniu do wykonania minimum 5 instalacji kolektorów słonecznych, e) projektantem w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – 1 osobą posiadająca uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń f) kierownikiem budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium RP wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane w art. 12a ustawy PB oraz pozostałych przepisów ww. ustawy PB, ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. 2020 poz. 220) oraz art. 20a ustawy z dn. 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1117). Zamawiający dokona oceny spełniania powyższego warunku w oparciu o: • wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, o którym mowa w rozdziale IV ust. 3 lit. 2) tir. d) SIWZ. Wzór załącznika stanowi Załącznik nr 1E do SWIZ. Część 2: O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (na postawie §2 ust. 5 pkt 2 Rozporządzenia), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał/wykonuje dokumentacje projektowe na łączną ilość co najmniej 10 instalacji pomp ciepła c.o. wraz z c.w.u. Wykonawca może to wykazać w ramach jednej lub kilku usług. Warunek wiedzy i doświadczenia nie podlega sumowaniu - oznacza to, że w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę w ramach konsorcjum, wiedza i doświadczenie nie sumuje się. W tym przypadku należy wykazać spełnienie warunku wykonania dokumentacji projektowej przez jednego z uczestników konsorcjum albo, w sytuacji gdy Wykonawca, który nie ma wymaganego doświadczenia [nie ma wykonanych minimum 10 projektów instalacji] polega na zasobach innego podmiotu - podmiot ten musi wykazać zrealizowanie minimum 10 wymaganych dokumentacji projektowych samodzielnie. Zamawiający dokona oceny spełniania powyższego warunku w oparciu o: • wykaz należycie wykonanych usług - dokumentacji projektowych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i pomiotów, na rzecz których dokumentacja projektowa została wykonana. Wzór załącznika stanowi Załącznik nr 1D do SWIZ. • dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że: a) należycie wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej: 3 roboty budowlane polegające na wykonaniu robót budowlano-montażowych pomp ciepła c.o. wraz z c.w.u. o wartości co najmniej 30 000,00 zł brutto każda, Warunek wiedzy i doświadczenia nie podlega sumowaniu - oznacza to, że w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę w ramach konsorcjum, wiedza i doświadczenie nie sumuje się. Zamawiający dokona oceny spełniania powyższego warunku w oparciu o: • wykaz robót budowlanych wykonanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i pomiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Wzór załącznika stanowi Załącznik nr 1C do SIWZ oraz • dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. i/lub* b) należycie wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej: 3 dostawy z montażem polegające na dostarczeniu i zamontowaniu pomp ciepła c.o. wraz z c.w.u. o wartości łącznej co najmniej 30 000,00 zł brutto każda Warunek wiedzy i doświadczenia nie podlega sumowaniu - oznacza to, że w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę w ramach konsorcjum, wiedza i doświadczenie nie sumuje się. Zamawiający dokona oceny spełniania powyższego warunku w oparciu o: • wykaz dostaw wykonanych lub w przypadku dostaw okresowych lub ciągłych wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane. Wzór załącznika stanowi Załącznik nr 1C do SIWZ oraz • dowody określające czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku usług nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. *UWAGA: Wykonawca może wykazać się doświadczeniem opisanym wyżej albo w formie robót budowlanych albo w formie dostaw lub też w formie mieszanej, np. dwie roboty budowlane i jedna dostawa. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, posiadającymi prawo wykonywania zawodu oraz wymagane uprawnienia budowlane tj.: a) projektantem - 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w postaci zaprojektowanych minimum 5 instalacji pomp ciepła c.o. wraz z c.w.u., b) kierownikiem budowy - 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która pełniła funkcję kierownika budowy, robót lub koordynatora całości zadania w odniesieniu do wykonania minimum 5 instalacji pomp ciepła c.o. wraz z c.w.u. W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium RP wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane w art. 12a ustawy PB oraz pozostałych przepisów ww. ustawy PB, ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. 2020 poz. 220) oraz art. 20a ustawy z dn. 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1117). Zamawiający dokona oceny spełniania powyższego warunku w oparciu o: • wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, o którym mowa w rozdziale IV ust. 3 lit. 2) tir. d) SIWZ. Wzór załącznika stanowi Załącznik nr 1E do SWIZ. Część 3: O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (na postawie §2 ust. 5 pkt 2 Rozporządzenia), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał/wykonuje dokumentacje projektowe na łączną ilość co najmniej 5 instalacji kotłów na biomasę. Wykonawca może to wykazać w ramach jednej lub kilku usług. Warunek wiedzy i doświadczenia nie podlega sumowaniu - oznacza to, że w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę w ramach konsorcjum, wiedza i doświadczenie nie sumuje się. W tym przypadku należy wykazać spełnienie warunku wykonania dokumentacji projektowej przez jednego z uczestników konsorcjum albo, w sytuacji gdy Wykonawca, który nie ma wymaganego doświadczenia [nie ma wykonanych minimum 5 projektów instalacji] polega na zasobach innego podmiotu - podmiot ten musi wykazać zrealizowanie minimum 5 wymaganych dokumentacji projektowych samodzielnie. Zamawiający dokona oceny spełniania powyższego warunku w oparciu o: • wykaz należycie wykonanych usług - dokumentacji projektowych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i pomiotów, na rzecz których dokumentacja projektowa została wykonana. Wzór załącznika stanowi Załącznik nr 1D do SWIZ. • dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że: a) należycie wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej: 3 roboty budowlane polegające na wykonaniu robót budowlano-montażowych kotłów na biomasę o wartości co najmniej 15 000,00 zł brutto każda, Warunek wiedzy i doświadczenia nie podlega sumowaniu - oznacza to, że w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę w ramach konsorcjum, wiedza i doświadczenie nie sumuje się. Zamawiający dokona oceny spełniania powyższego warunku w oparciu o: • wykaz robót budowlanych wykonanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i pomiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Wzór załącznika stanowi Załącznik nr 1C do SIWZ oraz • dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. i/lub* b) należycie wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej: 3 dostawy z montażem polegające na dostarczeniu i zamontowaniu kotłów na biomasę o wartości łącznej co najmniej 15 000,00 zł brutto każda Warunek wiedzy i doświadczenia nie podlega sumowaniu - oznacza to, że w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę w ramach konsorcjum, wiedza i doświadczenie nie sumuje się. Zamawiający dokona oceny spełniania powyższego warunku w oparciu o: • wykaz dostaw wykonanych lub w przypadku dostaw okresowych lub ciągłych wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane. Wzór załącznika stanowi Załącznik nr 1D do SIWZ oraz • dowody określające czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku usług nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. *UWAGA: Wykonawca może wykazać się doświadczeniem opisanym wyżej albo w formie robót budowlanych albo w formie dostaw lub też w formie mieszanej, np. dwie roboty budowlane i jedna dostawa. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, posiadającymi prawo wykonywania zawodu oraz wymagane uprawnienia budowlane tj.: a) projektantem - 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w postaci zaprojektowanych minimum 5 instalacji kotłów na biomasę, b) kierownikiem budowy - 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która pełniła funkcję kierownika budowy, robót lub koordynatora całości zadania w odniesieniu do wykonania minimum 5 instalacji kotłów na biomasę. W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium RP wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane w art. 12a ustawy PB oraz pozostałych przepisów ww. ustawy PB, ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. 2020 poz. 220) oraz art. 20a ustawy z dn. 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1117). Zamawiający dokona oceny spełniania powyższego warunku w oparciu o: • wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, o którym mowa w rozdziale IV ust. 3 lit. 2) tir. d) SIWZ. Wzór załącznika stanowi Załącznik nr 1E do SWIZ. 2) Poleganie na potencjale podmiotu trzeciego. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do zamówienia lub jego części, polegać na zasobach (zdolnościach technicznych lub zawodowych) innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych: a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, b) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 odpowiednio dla części: Część 1: lit. a) - lit. e); Część 2: lit. a) - lit. c), Część 3: lit. a) - lit. c) powyżej oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1) ustawy PZP, c) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują zamówienie, do realizacji których te zdolności są wymagane, d) w sytuacji polegania na zasobach innego podmiotu – podmiot ten musi być wskazany jako podwykonawca, który będzie wykonywał część zamówienia. Udostępnienie zasobów wiedzy i doświadczenia musi być związane z bezpośrednim udziałem w zamówieniu, e) jeżeli zdolności zawodowe, o których mowa w niniejszym punkcie nie potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zajdą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w wyznaczonym terminie zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub innymi podmiotami, lub aby zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże odpowiednie zdolności, f) Zamawiający nie wymaga wykazania się brakiem podstaw do wykluczenia w stosunku do podwykonawców, którym Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia w rozumieniu art. 25a ust. 5 ustawy PZP, z zastrzeżeniem lit. d). g) Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (oceniona jako najkorzystniejsza), na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć dokumenty podmiotu, na zdolności którego Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania tego podmiotu (dokumenty wskazane w ust. 3 pkt 1) rozdziału IV SIWZ) oraz potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności, na których Wykonawca polegał w celu wykazania spełniania tych warunków (dokumenty wskazane w ust. 3 pkt 2) rozdziału IV SIWZ).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub w przypadkach o których mowa w art. 24aa ust. 2 lub art. 26 ust. 2f, zostanie wezwany do złożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt III SIWZ: 1) Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia (obligatoryjnych i fakultatywnych): a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, c) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, e) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, f) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, g) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2019 poz. 1170), h) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z postępowania z powodu nie wykonania albo nienależytego wykonania w istotnym stopniu wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, z przyczyn leżących po jego stronie z Zamawiającym, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania (z zastrzeżeniem art. 24 ust. 9 Pzp oraz zapisów rozdz. III pkt. 5. SIWZ).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz usług - dokumentacji projektowej wykonanej/wykonywanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i pomiotów, na rzecz których dokumentacja projektowa została wykonana, z załączeniem dowodów czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wzór wykazu należycie wykonanych usług stanowi załącznik nr 1D do SIWZ; b) wykaz robót budowlanych/dostaw wykonanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i pomiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wzór robót budowlanych stanowi załącznik nr 1C do SIWZ; i/lub c) wykaz dostaw wykonanych lub w przypadku dostaw okresowych lub ciągłych wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku usług nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu dostaw stanowi załącznik nr 1C do SIWZ d) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia - wzór wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia stanowi załącznik nr 1E do SIWZ. 3) Na potwierdzenie, iż oferowane urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego karty katalogowe i inne dokumenty wymienione w załączniku nr 5 do SIWZ odpowiednio dla Części 1, 2 i 3, stanowiące podstawę do potwierdzenia spełniania przez zaoferowane elementy składające się na kompletną instalację, parametrów minimum określonych w PFU stanowiących załącznik nr 3a, 3b, 3c, 3d, 3e odpowiednio dla kolejnych Części zamówienia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje Zamawiającemu: a) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu, w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 2017r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. 2019 poz. 369). Wzór załącznika stanowi Załącznik nr 1F do SWIZ b) dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca, pod rygorem odrzucenia oferty, zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości CZĘŚĆ 1: 100 000,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy złotych 00/100) CZĘŚĆ 2: 30 000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) CZEŚĆ 3: 10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy złotych 00/100) 2. Wadium powinno być wniesione na podstawie art. 45 ustawy PZP przed upływem terminu składania ofert, tj.: do dnia 16.04.2020 r. do godz. 10:00 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu, b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 110). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek Zamawiającego w Banku Spółdzielczego w Sośnicowicach o numerze: 54 8460 0008 2001 0000 0909 0002 z adnotacją: dla Części 1: „Wadium – fotowoltaika, kolektory słoneczne”, dla Części 2: „Wadium – pompy ciepła”, dla Części 3: „Wadium – kotły na biomasę”. Zamawiający uzna, że termin wpłaty wadium został dotrzymany, jeżeli przed jego upływem zostało uznane konto bankowe Zamawiającego. 5. Wadium wniesione w formie poręczeń lub (i) gwarancji należy złożyć w formie oryginału przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 16.04.2020 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego – kasa Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach. Oryginał gwarancji lub poręczenia Wykonawca może włożyć do koperty, w której składa ofertę, jednakże dokument ten musi istnieć indywidualnie i nie może stanowić części łącznej oferty (nie może zostać połączony z ofertą). 6. Wadium wniesione w formie poręczeń lub gwarancji będzie akceptowane przez Zamawiającego, jeżeli będzie zawierać wszystkie określone ustawą PZP przypadki utraty wadium przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana, klauzulę o nieodwołalności oraz zapewnienie bezwarunkowej wypłaty przez Gwaranta na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego pełnej kwoty wadium w przypadkach wymienionych w art. 46 ustawy PZP, tj.: a) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 7. Zamawiający w dowolnym czasie, jednak nie później niż na 3 dni przed upływem ważności wadiów, wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. 8. Zwrot lub zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z zasadami art. 46 ustawy PZP. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa art. 25 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Dla Części 1 1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 144 ust. 1 pkt. 2) do 6) ustawy PZP albo okoliczności przewidzianych zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy PZP w ust. 4 i nast. niniejszego paragrafu. 2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną w drodze aneksu do umowy, pod rygorem nieważności. 3. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia przesłanek opisanych w art. 144 ust. 1 pkt. 2) do 6) ustawy PZP lub odpowiednio w poniższych ustępach niniejszego paragrafu. Wniosek o zmianę umowy musi być wyrażony na piśmie z podaniem podstawy prawnej dokonania zmian, o której mowa w zdaniu poprzednim (ustawa PZP i/lub umowa) i w zależności od charakteru wystąpienia winien zawierać m.in.: 1) dokumenty jednoznacznie określające rodzaj, lokalizację robót zamiennych, zakres robót (plany, rysunki lub inne) wraz z określeniem zmiany wykonania elementu lub technologii lub zmiany cech elementu w stosunku do przyjętych w dokumentacji wykonanej zgodnie z wytycznymi zawartymi w PFU; 2) protokół konieczności; 3) pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa; 4) dokumenty potwierdzające wystąpienie okoliczności skutkujących wydłużeniem terminu realizacji robót. 4. Jeżeli zmiana umowy wymaga zmiany programu funkcjonalno-użytkowego, strona inicjująca zmianę przedstawi: 1) opis proponowanej zmiany wraz z uzasadnieniem, w tym wpływ na terminy wykonania, 2) przedmiar i niezbędne rysunki. 5. Zmiana postanowień umownych nie może prowadzić do zmiany charakteru umowy i nie może zostać wprowadzona w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy PZP. 6. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu zakończenia prac z uwagi na wystąpienie: 1) warunków pogodowych o charakterze katastrof przyrodniczych (np. powodzie, huragany, trzęsienia ziemi, gradobicie, trąby powietrzne, gwałtowne ulewne deszcze lub długotrwałe ulewne deszcze - powyżej 3 dni, gwałtowne śnieżyce, intensywny wiatr powyżej 80km/h, temperatury powietrza przekraczające + 30oC lub -10oC) uniemożliwiające wykonanie robót zewnętrznych lub przeprowadzanie prób (sprawdzeń) albo dokonywanie odbiorów częściowych; 2) innych okoliczności, których żadna ze stron nie mogła przewidzieć w chwili zawierania umowy, a które uniemożliwiają terminowe wykonanie prac, w szczególności działań organów, a w tym: brak terminowego wydania decyzji lub innego dokumentu w terminie ustawowym lub 30 dni od daty wystąpienia Wykonawcy o wydanie stosownego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji Przedmiotu umowy, mimo, iż wystąpienie Wykonawcy spełniało wszystkie warunki formalne, odmowa wydania przez właściwy organ administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. Ponadto wystąpienia przyczyn niezależnych od działania Stron, których nie można uniknąć, ani im zapobiec, w szczególności: protesty mieszkańców lub innych osób prawnych i fizycznych, wystąpiły kolizje z planowanymi lub równolegle prowadzonymi pracami, których nie sposób uniknąć, a ich wystąpienie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. 7. Przyczyny wskazane w ust. 6 mogą uzasadniać zmianę terminu wykonania umowy, jeśli w tym czasie nie jest możliwe wykonywanie innych prac, lub wykonywanie innych prac byłoby nieuzasadnione z przyczyn technologicznych lub organizacyjnych. 8. W przypadku wskazanym w ust. 6 Wykonawca zobowiązany jest do: 1) niezwłocznego – nie później niż 3 dni od zaistnienia danej okoliczności - pisemnego poinformowania Zamawiającego o okolicznościach uniemożliwiających wykonywania prac lub też wpływających na tempo ich prowadzenia ze wskazaniem szacowanego wpływu na termin realizacji Przedmiotu umowy, 2) złożenia na co najmniej 14 dni przed upływem terminu umownego, stosownego wniosku o jego zmianę, przedstawiając okoliczności faktyczne, uzasadniające zmianę terminu umownego. 9. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 terminy wykonania zastrzeżone w umowie mogą ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do prawidłowego ukończenia robót. 10. Strony zgodnie oświadczają, iż fakt prowadzenia prac w czynnych obiektach, a także mogące z tego faktu wyniknąć problemy w terminowej realizacji prac, na potrzeby niniejszej umowy nie stanowią podstawy uzasadniającej przedłużenie terminu jej realizacji. 11. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku wystąpienia w trakcie realizacji Przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy. Zmiany o których mowa w zdaniu 1 nie spowodują podwyższenia ceny wykonania Przedmiotu umowy. 12. Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w sytuacji gdy nastąpi rezygnacja właściciela nieruchomości z zainstalowania instalacji danej mocy na jego posesji lub wystąpi inna sytuacja uniemożliwiająca montaż instalacji na danej nieruchomości. W takim przypadku: 1) w sytuacji gdy Zamawiający nie będzie miał możliwości wskazania innej lokalizacji montażu instalacji na terenie Gminy - wynagrodzenie zostanie obniżone o ryczałtową cenę jednostkową danej instalacji określoną w formularzu ofertowym; 2) Zamawiający wskaże inną lokalizację montażu instalacji na terenie Gminy zakładając, że inna lokalizacja będzie dotyczyć tej samej mocy zainstalowanej co lokalizacja, co do której stwierdzono niemożność montażu. Zmiana lokalizacji montażu nie upoważnia Wykonawcy do wnioskowania o zwiększenie ryczałtowego wynagrodzenia jednostkowego określonego w formularzu Oferty (Załącznik nr 2 do umowy). 13. Stosownie do treści art. 142 ust. 5 ustawy PZP Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w następujących przypadkach: 1) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, - jeżeli zmiany określone w pkt (1), (2) , (3) i (4) będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. 14. Wykonawcy przysługuje zmiana wynagrodzenia z tytułu zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, o której mowa w ust. 13 pkt 1), z dniem wejścia w życie nowych przepisów. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio skorygowane (+/-) o wartość jaką ulegnie zmianie stawka podatku od towarów i usług VAT. Wykonawca, w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 14 Umowy, jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy. 15. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 13 pkt 2), Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości wynagrodzenia minimalnego albo minimalnej stawki godzinowej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował, kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej. 16. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 13 pkt 3), Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad. 17. Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 13 obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany w przypadkach określonych w ust. 13, jeszcze nie wykonano. 18. Do wniosku, o którym mowa w ust. 15 i ust. 16, Wykonawca winien w szczególności dołączyć listę pracowników zaangażowanych w realizację Umowy oraz oświadczenie o braku zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz o wypłacie wynagrodzeń pracownikom oraz osobom fizycznym, z którymi zawarto umowy cywilno-prawne. Lista musi zawierać szczegółowe dane dla każdej osoby zaangażowanej w realizację Umowy, w tym pełnioną funkcję, zakres wykonywanych prac przy realizacji Przedmiotu umowy, rodzaj zawartej z nią umowy, wysokość dotychczas wypłacanego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wypłacanego po zmianie przepisów wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia w/ w dokumentów również na wniosek Zamawiającego. Zamawiający, po dokonaniu weryfikacji dokumentów Wykonawcy, wyrazi zgodę na wprowadzenie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z kalkulacją określająca kwotę dopłaty albo zgłosi zastrzeżenia co do zasadności propozycji Wykonawcy, w szczególności gdy zmiany przepisów nie miały wpływu na koszt wykonania Przedmiotu umowy przez Wykonawcę. Wykonawca niezwłocznie ustosunkuje się do złożonych zastrzeżeń Zamawiającego przedstawiając w formie pisemnej nową kalkulację albo uzasadnienie poprawności kalkulacji, do której Zamawiający zgłosił zastrzeżenia. Procedurę ustalania kwoty dopłaty powtarza się aż do momentu uzgodnienia przez obie strony kwoty dopłaty. Ustalona kwota dopłaty obowiązywać będzie od dnia złożenia wniosku. Kwota dopłaty zostanie uregulowana na podstawie dokumentu księgowego, po zawarciu aneksu do umowy. 19. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 13, na zmianę wynagrodzenia należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego. Do zmiany wynagrodzenia w przypadku, o którym mowa w uat.13 pkt 4 umowy stosuje się odpowiednio zapisy ust. 15 - 18 niniejszego paragrafu. 20. Zmiana postanowień umowy może nastąpić jeżeli zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego i dotyczyć będzie: 1) zmiany technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej w dokumentacji projektowej; 2) możliwości powierzenia wykonania części robót podwykonawcy robót, których zakres nie został wskazany w ofercie przez Wykonawcę jako przeznaczony do wykonania przez podwykonawców. 21. Oprócz przypadków określonych powyżej, Zamawiający dopuszcza również zmiany postanowień umowy w przypadku zmiany przepisów powszechnie obowiązujących, dotyczących obowiązków Wykonawcy nałożonych niniejsza umową.   Dla Części 2 1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 144 ust. 1 pkt. 2) do 6) ustawy PZP albo okoliczności przewidzianych zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy PZP w ust. 4 i nast. niniejszego paragrafu. 2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną w drodze aneksu do umowy, pod rygorem nieważności. 3. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia przesłanek opisanych w art. 144 ust. 1 pkt. 2) do 6) ustawy PZP lub odpowiednio w poniższych ustępach niniejszego paragrafu. Wniosek o zmianę umowy musi być wyrażony na piśmie z podaniem podstawy prawnej dokonania zmian, o której mowa w zdaniu poprzednim (ustawa PZP i/lub umowa) i w zależności od charakteru wystąpienia winien zawierać m.in.: 1) dokumenty jednoznacznie określające rodzaj, lokalizację robót zamiennych, zakres robót (plany, rysunki lub inne) wraz z określeniem zmiany wykonania elementu lub technologii lub zmiany cech elementu w stosunku do przyjętych w dokumentacji wykonanej zgodnie z wytycznymi zawartymi w PFU; 2) protokół konieczności; 3) pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa; 4) dokumenty potwierdzające wystąpienie okoliczności skutkujących wydłużeniem terminu realizacji robót. 4. Jeżeli zmiana umowy wymaga zmiany programu funkcjonalno-użytkowego, strona inicjująca zmianę przedstawi: 1) opis proponowanej zmiany wraz z uzasadnieniem, w tym wpływ na terminy wykonania, 2) przedmiar i niezbędne rysunki. 5. Zmiana postanowień umownych nie może prowadzić do zmiany charakteru umowy i nie może zostać wprowadzona w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy PZP. 6. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu zakończenia prac z uwagi na wystąpienie: 1) warunków pogodowych o charakterze katastrof przyrodniczych (powodzie, huragany, trzęsienia ziemi, gradobicie, trąby powietrzne, gwałtowne ulewne deszcze lub długotrwałe ulewne deszcze - powyżej 3 dni, gwałtowne śnieżyce, intensywny wiatr powyżej 80km/h, temperatury powietrza przekraczające + 30oC lub -10oC) uniemożliwiających wykonanie robót zewnętrznych i wewnętrznych (np. zalanie piwnicy) lub przeprowadzanie prób (sprawdzeń) albo dokonywanie odbiorów częściowych; 2) innych okoliczności, których żadna ze stron nie mogła przewidzieć w chwili zawierania umowy, a które uniemożliwiają terminowe wykonanie prac, w szczególności działań organów, a w tym: brak terminowego wydania decyzji lub innego dokumentu w terminie ustawowym lub 30 dni od daty wystąpienia Wykonawcy o wydanie stosownego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, mimo, iż wystąpienie Wykonawcy spełniało wszystkie warunki formalne, odmowa wydania przez właściwy organ administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. Ponadto wystąpienia przyczyn niezależnych od działania Stron, których nie można uniknąć, ani im zapobiec, w szczególności: protesty mieszkańców lub innych osób prawnych i fizycznych, wystąpiły kolizje z planowanymi lub równolegle prowadzonymi pracami, których nie sposób uniknąć, a ich wystąpienie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. 7. Przyczyny wskazane w ust. 6 mogą uzasadniać zmianę terminu wykonania umowy, jeśli w tym czasie nie jest możliwe wykonywanie innych prac, lub wykonywanie innych prac byłoby nieuzasadnione z przyczyn technologicznych lub organizacyjnych. 8. W przypadku wskazanym w ust. 6 Wykonawca zobowiązany jest do: 1) niezwłocznego – nie później niż 3 dni od zaistnienia danej okoliczności - pisemnego poinformowania Zamawiającego o okolicznościach uniemożliwiających wykonywania prac lub też wpływających na tempo ich prowadzenia ze wskazaniem szacowanego wpływu na termin realizacji przedmiotu umowy, 2) złożenia na co najmniej 14 dni przed upływem terminu umownego, stosownego wniosku o jego zmianę, przedstawiając okoliczności faktyczne, uzasadniające zmianę terminu umownego. 9. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 terminy wykonania zastrzeżone w umowie mogą ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do prawidłowego ukończenia robót. 10. Strony zgodnie oświadczają, iż fakt prowadzenia prac w czynnych obiektach, a także mogące z tego faktu wyniknąć problemy w terminowej realizacji prac, na potrzeby niniejszej umowy nie stanowią podstawy uzasadniającej przedłużenie terminu jej realizacji. 11. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy. Zmiany o których mowa w zdaniu 1 nie spowodują podwyższenia ceny wykonania przedmiotu umowy. 12. Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w sytuacji gdy nastąpi rezygnacja właściciela nieruchomości z zainstalowania instalacji danej mocy na jego posesji lub wystąpi inna sytuacja uniemożliwiająca montaż instalacji na danej nieruchomości. W takim przypadku: 1) w sytuacji gdy Zamawiający nie będzie miał możliwości wskazania innej lokalizacji montażu instalacji na terenie Gminy - wynagrodzenie zostanie obniżone o ryczałtową cenę jednostkową danej instalacji określoną w formularzu ofertowym; 2) Zamawiający wskaże inną lokalizację montażu instalacji na terenie Gminy zakładając, że inna lokalizacja będzie dotyczyć tej samej mocy zainstalowanej co lokalizacja, co do której stwierdzono niemożność montażu. Zmiana lokalizacji montażu nie upoważnia Wykonawcy do wnioskowania o zwiększenie ryczałtowego wynagrodzenia jednostkowego określonego w formularzu Oferty (Załącznik nr 2 do umowy). 13. Stosownie do treści art. 142 ust. 5 ustawy PZP Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w następujących przypadkach: 1) zmiany stawki podatku od towarów i usług, - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. 14. Wykonawcy przysługuje zmiana wynagrodzenia z tytułu zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, o której mowa w ust. 13 pkt 1), z dniem wejścia w życie nowych przepisów. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio skorygowane (+/-) o wartość jaką ulegnie zmianie stawka podatku od towarów i usług VAT. Wykonawca, w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 14 Umowy, jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy. 15. Zmiana postanowień umowy może nastąpić jeżeli zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego i dotyczyć będzie: 1) zmiany technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej w dokumentacji projektowej; 2) możliwości powierzenia wykonania części robót podwykonawcy robót, których zakres nie został wskazany w ofercie przez Wykonawcę jako przeznaczony do wykonania przez podwykonawców. 16. Oprócz przypadków określonych powyżej, Zamawiający dopuszcza również zmiany postanowień umowy w przypadku zmiany przepisów powszechnie obowiązujących, dotyczących obowiązków Wykonawcy nałożonych niniejsza umową.   Dla Części 3 1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 144 ust. 1 pkt. 2) do 6) ustawy PZP albo okoliczności przewidzianych zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy PZP w ust. 4 i nast. niniejszego paragrafu. 2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną w drodze aneksu do umowy, pod rygorem nieważności. 3. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia przesłanek opisanych w art. 144 ust. 1 pkt. 2) do 6) ustawy PZP lub odpowiednio w poniższych ustępach niniejszego paragrafu. Wniosek o zmianę umowy musi być wyrażony na piśmie z podaniem podstawy prawnej dokonania zmian, o której mowa w zdaniu poprzednim (ustawa PZP i/lub umowa) i w zależności od charakteru wystąpienia winien zawierać m.in.: 1) dokumenty jednoznacznie określające rodzaj, lokalizację robót zamiennych, zakres robót (plany, rysunki lub inne) wraz z określeniem zmiany wykonania elementu lub technologii lub zmiany cech elementu w stosunku do przyjętych w dokumentacji wykonanej zgodnie z wytycznymi zawartymi w PFU; 2) protokół konieczności; 3) pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa; 4) dokumenty potwierdzające wystąpienie okoliczności skutkujących wydłużeniem terminu realizacji robót. 4. Jeżeli zmiana umowy wymaga zmiany programu funkcjonalno-użytkowego, strona inicjująca zmianę przedstawi: 1) opis proponowanej zmiany wraz z uzasadnieniem, w tym wpływ na terminy wykonania, 2) przedmiar i niezbędne rysunki. 5. Zmiana postanowień umownych nie może prowadzić do zmiany charakteru umowy i nie może zostać wprowadzona w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy PZP. 6. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu zakończenia prac z uwagi na wystąpienie: 1) warunków pogodowych o charakterze katastrof przyrodniczych (powodzie, huragany, trzęsienia ziemi, gradobicie, trąby powietrzne, gwałtowne ulewne deszcze lub długotrwałe ulewne deszcze - powyżej 3 dni, gwałtowne śnieżyce, intensywny wiatr powyżej 80km/h, temperatury powietrza przekraczające + 30oC lub -10oC) uniemożliwiających wykonanie robót zewnętrznych i wewnętrznych (np. zalanie piwnicy) lub przeprowadzanie prób (sprawdzeń) albo dokonywanie odbiorów częściowych; 2) innych okoliczności, których żadna ze stron nie mogła przewidzieć w chwili zawierania umowy, a które uniemożliwiają terminowe wykonanie prac, w szczególności działań organów, a w tym: brak terminowego wydania decyzji lub innego dokumentu w terminie ustawowym lub 30 dni od daty wystąpienia Wykonawcy o wydanie stosownego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, mimo, iż wystąpienie Wykonawcy spełniało wszystkie warunki formalne, odmowa wydania przez właściwy organ administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. Ponadto wystąpienia przyczyn niezależnych od działania Stron, których nie można uniknąć, ani im zapobiec, w szczególności: protesty mieszkańców lub innych osób prawnych i fizycznych, wystąpiły kolizje z planowanymi lub równolegle prowadzonymi pracami, których nie sposób uniknąć, a ich wystąpienie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. 7. Przyczyny wskazane w ust. 6 mogą uzasadniać zmianę terminu wykonania umowy, jeśli w tym czasie nie jest możliwe wykonywanie innych prac, lub wykonywanie innych prac byłoby nieuzasadnione z przyczyn technologicznych lub organizacyjnych. 8. W przypadku wskazanym w ust. 6 Wykonawca zobowiązany jest do: 1) niezwłocznego – nie później niż 3 dni od zaistnienia danej okoliczności - pisemnego poinformowania Zamawiającego o okolicznościach uniemożliwiających wykonywania prac lub też wpływających na tempo ich prowadzenia ze wskazaniem szacowanego wpływu na termin realizacji przedmiotu umowy, 2) złożenia na co najmniej 14 dni przed upływem terminu umownego, stosownego wniosku o jego zmianę, przedstawiając okoliczności faktyczne, uzasadniające zmianę terminu umownego. 9. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 terminy wykonania zastrzeżone w umowie mogą ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do prawidłowego ukończenia robót. 10. Strony zgodnie oświadczają, iż fakt prowadzenia prac w czynnych obiektach, a także mogące z tego faktu wyniknąć problemy w terminowej realizacji prac, na potrzeby niniejszej umowy nie stanowią podstawy uzasadniającej przedłużenie terminu jej realizacji. 11. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy. Zmiany o których mowa w zdaniu 1 nie spowodują podwyższenia ceny wykonania przedmiotu umowy. 12. Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w sytuacji gdy nastąpi rezygnacja właściciela nieruchomości z zainstalowania instalacji danej mocy na jego posesji lub wystąpi inna sytuacja uniemożliwiająca montaż instalacji na danej nieruchomości. W takim przypadku: 1) w sytuacji gdy Zamawiający nie będzie miał możliwości wskazania innej lokalizacji montażu instalacji na terenie Gminy - wynagrodzenie zostanie obniżone o ryczałtową cenę jednostkową danej instalacji określoną w formularzu ofertowym; 2) Zamawiający wskaże inną lokalizację montażu instalacji na terenie Gminy zakładając, że inna lokalizacja będzie dotyczyć tej samej mocy zainstalowanej co lokalizacja, co do której stwierdzono niemożność montażu. Zmiana lokalizacji montażu nie upoważnia Wykonawcy do wnioskowania o zwiększenie ryczałtowego wynagrodzenia jednostkowego określonego w formularzu Oferty (Załącznik nr 2 do umowy). 13. Stosownie do treści art. 142 ust. 5 ustawy PZP Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w następujących przypadkach: 1) zmiany stawki podatku od towarów i usług, - jeżeli zmiany określone w pkt (1) będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. 14. Wykonawcy przysługuje zmiana wynagrodzenia z tytułu zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, o której mowa w ust. 13 pkt 1), z dniem wejścia w życie nowych przepisów. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio skorygowane (+/-) o wartość jaką ulegnie zmianie stawka podatku od towarów i usług VAT. Wykonawca, w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 14 Umowy, jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy. 15. Zmiana postanowień umowy może nastąpić jeżeli zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego i dotyczyć będzie: 1) zmiany technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej w dokumentacji projektowej; 2) możliwości powierzenia wykonania części robót podwykonawcy robót, których zakres nie został wskazany w ofercie przez Wykonawcę jako przeznaczony do wykonania przez podwykonawców. 16. Oprócz przypadków określonych powyżej, Zamawiający dopuszcza również zmiany postanowień umowy w przypadku zmiany przepisów powszechnie obowiązujących, dotyczących obowiązków Wykonawcy nałożonych niniejsza umową.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-04-16, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
 
Część nr: 1 Nazwa: Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Sośnicowice - Część 1 - instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 835,52kWp (0,83552MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Sośnicowice – łącznie 196 obiektów: - o mocy minimum 2,24 kWp – 20 szt. instalacji - o mocy minimum 3,36 kWp – 33 szt. instalacji - o mocy minimum 3,92 kWp – 100 szt. instalacji - o mocy minimum 4,48 kWp – 6 szt. instalacji - o mocy minimum 5,60 kWp – 10 szt. instalacji - o mocy minimum 6,72 kWp – 6 szt. instalacji - o mocy minimum 7,84 kWp – 21 szt. instalacji. b) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie instalacji kolektorów słonecznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum155,825 kW (0,155825MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Sośnicowice – łącznie 44 obiekty: - ilość płyt kolektorów – 2 szt. – 19 szt. instalacji - ilość płyt kolektorów – 3 szt. – 23 szt. instalacji - ilość płyt kolektorów – 4 szt. – 2 szt. instalacji
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45310000-3, 09331200-0, 09332000-5, 44112110-5, 45000000-0, 45300000-0, 45315700-5, 45400000-1, 45330000-9, 09331100-9, 45231000-5, 45261215-4, 71200000-0, 71300000-1, 71314100-3, 71321000-4, 71323100-9, 71326000-9, 71334000-8, 71334000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Wyposażenie instalacji fotowoltaicznej w ochronę przeciwpożarową – PP 15,00
Współczynnik temperaturowy Pmax modułu fotowoltaicznego 10,00
Układ hydrauliczny oraz płyta absorbera kolektora słonecznego zbudowana z materiałów jednorodnych 10,00
Wydłużenie okresu rękojmi na roboty budowlane 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 2 Nazwa: Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Sośnicowice - Część 2 - pompy ciepła
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji pomp ciepła do c.w.u. wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej liczbie 30 szt. zostaną zlokalizowane na nieruchomościach mieszkańców Gminy Sośnicowice – łącznie 30 obiektów: b) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji pomp ciepła do c.o. wraz z c.w.u. wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 425,634kW (0,425634MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Sośnicowice – łącznie 31 obiektów: - o mocy do 10 kW włącznie – 1 szt. instalacji - o mocy powyżej 10 kW do 16 kW włącznie – 26 szt. instalacji - o mocy powyżej 16 kW – 4szt. instalacji
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45330000-9, 45000000-0, 45231000-5, 45331100-7, 45300000-0, 45400000-1, 71200000-0, 71300000-1, 71320000-7, 71314100-3, 71321000-4, 71323100-9, 71326000-9, 71334000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Sprężarka typu scroll w pompie c.o. wraz z c.w.u. 15,00
COP w pompie c.o. wraz z c.w.u. przy A7W35 – powyżej 4,3 10,00
Nominalny pobór mocy poniżej 0,380 kW dla pompy c.w.u. 10,00
Wydłużenie okresu rękojmi na roboty budowlane 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 3 Nazwa: Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Sośnicowice - Część 3 - kotły na biomasę
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji kotłów na biomasę wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 521,45 kW (0,52145MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Sośnicowice – łącznie 31obiektów:  o mocy do 15 kW włącznie – 10 szt. instalacji  o mocy od 15 kW do 25 kW włącznie – 21 szt. instalacji 1) Zakres przedmiotu zamówienia został szczegółowo opisany w PFU stanowiącym załączniki nr 3a, 3b, 3c, 3d, 3e do SIWZ. Zamawiający dołączył do SIWZ również audyty zapotrzebowania energetycznego budynków dla pomp ciepła c.o. wraz z c.w.u. oraz kotłów na biomasę – kolejno załączniki 4a i 4b, z zastrzeżeniem zastosowania się Wykonawcy do zapisów wzoru umowy stanowiącej załącznik odpowiednio nr 2b i 2c - §10 pkt. 1. 5). 2) Wykonawcy zobowiązani są do zaoferowania urządzeń o parametrach nie gorszych niż wymagane. W przypadku zaoferowania urządzeń o parametrach niższych oferta zostanie odrzucona jako nieodpowiadająca treści SIWZ. 3) Na potwierdzenie spełniania parametrów minimum urządzeń wchodzących w skład instalacji dla poszczególnych Części określonych w SIWZ, Wykonawca złoży karty katalogowe i inne dokumenty zgodnie z rozdziałem IV pkt 3.3) SIWZ dla każdej z Części odrębnie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-0, 44621220-7, 44621200-1, 45331100-7, 45231000-5, 45300000-0, 45330000-9, 45400000-1, 71200000-0, 71300000-1, 71320000-7, 71321000-4, 71326000-9, 71334000-8, 50720000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Sprawność kotła 20,00
Bezpłatne przeglądy gwarancyjne w okresie rękojmi na prace budowlano-montażowe, przeprowadzone nie częściej niż raz na rok zgodnie z wytycznymi producenta kotła i palnika 10,00
Wydłużenie okresu rękojmi na roboty budowlane 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

 

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2020-03-13 13:20 Autor: Dominika Magiera Data publikacji: 2020-03-13 13:20 Osoba udostępniająca na stronie: Dominika Magiera Data ostatniej modyfikacji: 2021-09-01 Osoba modyfikująca: Dominika Magiera