Urząd Miejski w Sośnicowicach

ZP-8/2016

ZP-8/2016

Budowa drogi (ul. Szkolna) w Sośnicowicach i Łanach Wielkich - projekt.
Numer ogłoszenia: 73485 - 2016; data zamieszczenia: 07.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sośnicowice , Rynek 19, 44-153 Sośnicowice, woj. śląskie, tel. 032 2387191 w. 330, faks 032 2387550.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://sosnicowice.i-gmina.pl/przetargi-w-2016-r.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa drogi (ul. Szkolna) w Sośnicowicach i Łanach Wielkich - projekt..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej pt.: Budowa drogi (ul. Szkolna) w Sośnicowicach i Łanach Wielkich - projekt, obejmującej budowę drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 408 - ulicy Gliwickiej do drogi powiatowej nr 2991S - ulicy Łabędzkiej w Sośnicowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o załączony przebieg naniesiony na załączonym podkładzie mapowym. Zakres projektu winien uwzględniać: a) Opracowanie winno zawierać kompletną dokumentację projektową budowy drogi na odcinku ok. 650 mb, tj. od drogi wojewódzkiej nr 408 - ulicy Gliwickiej do drogi powiatowej nr 2991S - ulicy Łabędzkiej w Sośnicowicach, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Musi również uwzględniać przebudowę lub budowę mostu nad potokiem Sośnicowickim. Przebieg projektowanej drogi naniesiono na załączonym podkładzie mapowym. b) wszystkie niezbędne do realizacji pozwolenia i uzgodnienia, na podstawie której Zamawiający uzyska decyzję pozwolenia na budowę lub właściwy organ nie wniesie sprzeciwu do zgłoszenia robót, c) konieczność uwzględnienia przebudowy włączenia do drogi wojewódzkiej nr 408 - ulicy Gliwickiej oraz włączenia do drogi powiatowej nr 2991S - ulicy Łabędzkiej w Sośnicowicach, d) szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających: 10 mb, e) szerokość nawierzchni jezdni: 5,0 m, f) kategoria obciążenia ruchem: KR3, g) klasa drogi: KD, gminna..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 08.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów na zasadzie spełnia/nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia, których przedmiotem były opracowania projektowe dróg o długości min. 500 mb, realizowane w oparciu o przepisy ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. W przypadku podmiotów działających wspólnie wiedza i doświadczenie podlegają sumowaniu.Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów na zasadzie spełnia/nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, których potencjał techniczny pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów na zasadzie spełnia/nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, to znaczy Wykonawca musi dysponować: Osobą posiadającym uprawnienia projektowe w zakresie projektowania dróg i sieci kanalizacyjnych, elektrycznych i teletechnicznych. W przypadku podmiotów działających wspólnie osoby zdolne do wykonania zamówienia podlegają sumowaniu. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów na zasadzie spełnia/nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, których sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - okres udzielonej gwarancji - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu realizacji zamówienia w formie aneksu do umowy w przypadku wystąpienia okoliczności wydłużających procedurę realizacji zamówienia nie z winy Wykonawcy i brakiem możliwości jego realizacji w terminie określonym w przetargu. 2. Wprowadzenie powyższych zmian jest możliwe po spełnieniu następujących warunków: - złożenia przez Wykonawcę lub Zamawiającego uprzedniego, umotywowanego wniosku na piśmie, - zgodnego oświadczenia Stron umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://sosnicowice.i-gmina.pl/przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Sośnicowicach, ul. Rynek 19, 44 - 153 Sośnicowice..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.06.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Sośnicowicach, ul. Rynek 19, 44 - 153 Sośnicowice pokój nr 9 Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Data wytworzenia: 2016-06-07 13:14 Autor: Leszek Kołodziej Data publikacji: 2016-06-07 13:14 Osoba udostępniająca na stronie: Leszek Kołodziej Data ostatniej modyfikacji: 2016-06-27 Osoba modyfikująca: Kazimierz Kaczmar