Urząd Miejski w Sośnicowicach

ZP-9/2020

ZP-9/2020

Ogłoszenie nr 597512-N-2020 z dnia 2020-10-14 r.
 

Gmina Sośnicowice: “Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczych straży pożarnych w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2023r.”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sośnicowice, krajowy numer identyfikacyjny 53994000000000, ul. Rynek  19 , 44-153  Sośnicowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 2387191 w. 330, e-mail um@sosnicowice.pl, faks 322 387 550.
Adres strony internetowej (URL): sosnicowice.i-gmina.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://sosnicowice.i-gmina.pl/przetargi-w-2020-r.

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: “Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczych straży pożarnych w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2023r.”
Numer referencyjny: ZP-9/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
3


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są usługi ubezpieczeniowe obejmujące ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia członków ochotniczych straży pożarnych dla Gminy Sośnicowice i jej jednostek organizacyjnych. Okres świadczenia usług - lata 2021 - 2023. A. Przedmiot zamówienia podzielony jest na trzy części. Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotyczy wykonania następującego zamówienia składającego się z trzech części: Część Nr I – Ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną Uar Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk; Ue Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Unnwr Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków ROWERZYSTÓW Uoc Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Część Nr II – Ubezpieczenia komunikacyjne Uocp Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych; Uac Ubezpieczenie Auto Casco, w związku z ruchem i postojem pojazdów od wszystkich ryzyk Unnw Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowcy i pasażerów; Część Nr III – Ubezpieczenia członków ochotniczych straży pożarnych Uosp Ubezpieczenie członków ochotniczych straży pożarnych w związku z udziałem w działaniach ratowniczych, szkoleniach, zawodach lub ćwiczeniach; Us Ubezpieczenie członków ochotniczych straży pożarnych; Umdp Ubezpieczenie młodzieżowych drużyn pożarniczych. B. Informacja na temat części zamówienia i możliwości składania ofert częściowych 1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 2. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na cały zakres przedmiotu zamówienia obejmujący Część I, Część II, Część III, jak również na każdą część osobno. 3. Zamawiający wybierze osobno Wykonawcę dla każdej części zamówienia. 4. W przypadku gdy oferta tego samego Wykonawcy będzie najkorzystniejsza dla dwóch lub trzech części zamówienia, Zamawiający udzieli zamówienia na dwie lub trzy części zamówienia temu samemu Wykonawcy. 5. W obrębie poszczególnych części nie dopuszcza się składania ofert nieobejmujących całego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w danej części. a. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr I, określa załącznik nr 1 – (CZĘŚĆ POUFNA SIWZ)  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II, określa załącznik nr 2 – (CZĘŚĆ POUFNA SIWZ)  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr III, określa załącznik nr 3 – (CZĘŚĆ POUFNA SIWZ) b. Informacja na temat możliwości składania ofert wariantowych  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

II.5) Główny kod CPV: 66510000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
66512100-3
66514110-0
66515000-3
66515100-4
66515200-5
66515400-7
66516000-0
66516100-1
66516400-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
    2021-01-01 2023-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunek określony poniżej dotyczący kompetencji i uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej. a. Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu dotyczący kompetencji i uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 381 z póź. zm.).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
3.1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona jak najkorzystniejsza zgodnie z zastosowaną „procedurą odwróconą”, o której mowa w art. 24aa Pzp , przed udzieleniem zamówienia, zgodnie z zastosowaną regulacją art. 26 ust 2 Pzp do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowe i reasekuracyjnej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 381 z póź. zm.). 3.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, każdy Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, na wezwanie o którym mowa wyżej w pkt.1) zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu aktualne na dzień złożenia, zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 381 póź. zm.).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
2.1. Każdy z Wykonawców, który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu, bez odrębnego wezwania, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp (dotyczących m. in. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art.24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 2.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z nich jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
postanowienia dodatkowe (fakultatywne 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Część I 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zgodnie z art.144 ust.1 pkt. 2 do 6 Pzp, a także w następujących przypadkach: 1) zmniejszenie wartości przedmiotu ubezpieczenia – na skutek sprzedaży lub likwidacji przedmiotów podlegających ubezpieczeniu. W przypadku zmniejszenia wartości przedmiotu ubezpieczenia cena brutto będzie obniżona zgodnie z art. 813 k.c. 2) zwiększenie wartości przedmiotu ubezpieczenia – na skutek poczynionych inwestycji. W przypadku zwiększenia wartości przedmiotu ubezpieczenia cena brutto zostanie zwiększona zgodnie ze współczynnikiem (stawką) określonym przez Wykonawcę w ofercie i proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia nowego przedmiotu. 3) zmiany obowiązujących przepisów prawa powodującej konieczność dostosowania do nich warunków umowy i zasad wykonywania zamówienia; 4) konieczności uzupełnienia sum ubezpieczenia i limitów po wypłacie odszkodowań. Uzupełnienie sum ubezpieczenia i limitów spowoduje podwyższenie ceny brutto zgodnie ze współczynnikiem (stawką) określonym przez Wykonawcę w ofercie. 5) obowiązku ubezpieczenia wynikającego z zawartych umów najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnych charakterze. W przypadku konieczności ubezpieczenia przedmiotów wynikających z takich umów – cena brutto zostanie zwiększona zgodnie ze współczynnikiem (stawką) określonym przez Wykonawcę w ofercie dla poszczególnych rodzajów mienia i proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia nowego przedmiotu. 2. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług (zmiana wynagrodzenia Wykonawcy uwzględniająca zmienioną stawkę obowiązywać będzie po wejściu zmienionej stawki w życie), 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może być konsekwencją jedynie zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej dotyczących osób zatrudnionych na umowę o pracę, które uczestniczą w realizacji zamówienia w okresie po wejściu w życie określonego aktu prawnego zwiększającego wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej), 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. Część II 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zgodnie z art.144 ust.1 pkt. 2 do 6 Pzp, a także w następujących przypadkach: 1) zmniejszenie wartości przedmiotu ubezpieczenia – na skutek sprzedaży lub likwidacji przedmiotów podlegających ubezpieczeniu. W przypadku zmniejszenia wartości przedmiotu ubezpieczenia cena brutto będzie obniżona zgodnie z art. 813 k.c. 2) zwiększenie wartości przedmiotu ubezpieczenia – na skutek poczynionych inwestycji. W przypadku zwiększenia wartości przedmiotu ubezpieczenia cena brutto zostanie zwiększona zgodnie ze współczynnikiem (stawką) określonym przez Wykonawcę w ofercie i proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia nowego przedmiotu. 3) zmiany obowiązujących przepisów prawa powodującej konieczność dostosowania do nich warunków umowy i zasad wykonywania zamówienia; 4) konieczności uzupełnienia sum ubezpieczenia i limitów po wypłacie odszkodowań. Uzupełnienie sum ubezpieczenia i limitów spowoduje podwyższenie ceny brutto zgodnie ze współczynnikiem (stawką) określonym przez Wykonawcę w ofercie. 5) obowiązku ubezpieczenia wynikającego z zawartych umów najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnych charakterze. W przypadku konieczności ubezpieczenia przedmiotów wynikających z takich umów – cena brutto zostanie zwiększona zgodnie ze współczynnikiem (stawką) określonym przez Wykonawcę w ofercie dla poszczególnych rodzajów mienia i proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia nowego przedmiotu. 2. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług (zmiana wynagrodzenia Wykonawcy uwzględniająca zmienioną stawkę obowiązywać będzie po wejściu zmienionej stawki w życie), 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może być konsekwencją jedynie zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej dotyczących osób zatrudnionych na umowę o pracę, które uczestniczą w realizacji zamówienia w okresie po wejściu w życie określonego aktu prawnego zwiększającego wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej), 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. Część III 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zgodnie z art.144 ust.1 pkt. 2 do 6 Pzp, a także w następujących przypadkach: 1) zmniejszenie wartości przedmiotu ubezpieczenia – na skutek sprzedaży lub likwidacji przedmiotów podlegających ubezpieczeniu. W przypadku zmniejszenia wartości przedmiotu ubezpieczenia cena brutto będzie obniżona zgodnie z art. 813 k.c. 2) zwiększenie wartości przedmiotu ubezpieczenia – na skutek poczynionych inwestycji. W przypadku zwiększenia wartości przedmiotu ubezpieczenia cena brutto zostanie zwiększona zgodnie ze współczynnikiem (stawką) określonym przez Wykonawcę w ofercie i proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia nowego przedmiotu. 3) zmiany obowiązujących przepisów prawa powodującej konieczność dostosowania do nich warunków umowy i zasad wykonywania zamówienia; 4) konieczności uzupełnienia sum ubezpieczenia i limitów po wypłacie odszkodowań. Uzupełnienie sum ubezpieczenia i limitów spowoduje podwyższenie ceny brutto zgodnie ze współczynnikiem (stawką) określonym przez Wykonawcę w ofercie. 5) obowiązku ubezpieczenia wynikającego z zawartych umów najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnych charakterze. W przypadku konieczności ubezpieczenia przedmiotów wynikających z takich umów – cena brutto zostanie zwiększona zgodnie ze współczynnikiem (stawką) określonym przez Wykonawcę w ofercie dla poszczególnych rodzajów mienia i proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia nowego przedmiotu. 2. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług (zmiana wynagrodzenia Wykonawcy uwzględniająca zmienioną stawkę obowiązywać będzie po wejściu zmienionej stawki w życie), 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może być konsekwencją jedynie zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej dotyczących osób zatrudnionych na umowę o pracę, które uczestniczą w realizacji zamówienia w okresie po wejściu w życie określonego aktu prawnego zwiększającego wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej), 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-28, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 
Część nr: 1 Nazwa: Ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część Nr I – Ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną Uar Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk; Ue Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Unnwr Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków ROWERZYSTÓW Uoc Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66510000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2021-01-01
data zakończenia: 2023-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
postanowienia dodatkowe (fakultatywne) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 2 Nazwa: Ubezpieczenia komunikacyjne
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część Nr II – Ubezpieczenia komunikacyjne Uocp Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych; Uac Ubezpieczenie Auto Casco, w związku z ruchem i postojem pojazdów od wszystkich ryzyk Unnw Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowcy i pasażerów;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66510000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2021-01-01
data zakończenia: 2023-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
postanowienia dodatkowe (fakultatywne) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 3 Nazwa: Ubezpieczenia członków ochotniczych straży pożarnych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część Nr III – Ubezpieczenia członków ochotniczych straży pożarnych Uosp Ubezpieczenie członków ochotniczych straży pożarnych w związku z udziałem w działaniach ratowniczych, szkoleniach, zawodach lub ćwiczeniach; Us Ubezpieczenie członków ochotniczych straży pożarnych; Umdp Ubezpieczenie młodzieżowych drużyn pożarniczych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66510000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2021-01-01
data zakończenia: 2023-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
postanowienia dodatkowe (fakultatywne) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2020-10-14 14:36 Autor: Dominika Magiera Data publikacji: 2020-10-14 14:36 Osoba udostępniająca na stronie: Dominika Magiera Data ostatniej modyfikacji: 2020-11-13 Osoba modyfikująca: Dominika Magiera