Urząd Miejski w Sośnicowicach

Dane podstawowe - BIP Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach

Nazwa :  Gminne Przedszkole w Sierakowicach

Adres: ul. Wiejska 1, 44-156 Sierakowice

Email:  przedszkolesierakowice@poczta.onet.pl

Strona internetowa: www.psierakowice.edupage.org

Stan zatrudnienia:

Stan zatrudnienia na dzień 1.09.2016 r.

Dyrektor – mgr Barbara Korona

Nauczyciele: 

mgr Aniela Jonderko – nauczyciel wychowania przedszkolnego,

mgr Dorota Dudziec – nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr Małgorzata Kapusta – nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr Ewa Królicka-Baron – nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr Romana Szczepańska- logopeda

mgr  Martina Proksza - katecheta

mgr Anna  Szyler – nauczyciel wychowania przedszkolnego i j. angielskiego

mgr Gizela Gillner – nauczyciel wychowania przedszkolnego i  języka  niemieckiego

 Opis: Gminne Przedszkole   w Sierakowicach jest placówką publiczną. Organem prowadzącym  jest Gmina Sośnicowice. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Katowicach – Delegatura w Gliwicach.

Organami przedszkola są: dyrektor , rada pedagogiczna, rada rodziców.

 Placówka działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 7 września 1991 roku O Systemie Oświaty, (z póz. zm.), oraz rozporządzeń do tej ustawy.

2. Statutu  przedszkola.

Wizja przedszkola

 • Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby
 • Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości
 • Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom
  i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole

 

 

Misja przedszkola  Nasze przedszkole:

 • Zapewnia dzieciom opiekę i bezpieczeństwo
 • Tworzy warunki do ich indywidualnego i wszechstronnego rozwoju, wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców

 

Model absolwenta

 • Posiada umiejętność wykorzystywania swoich mocnych stron oraz pokonywania własnych słabości
 • Osiągnął dojrzałość szkolną - jest dobrze przygotowany do odbycia obowiązku szkolnego
 • Szanuje środowisko przyrodnicze
 • Jest aktywny, dociekliwy, kreatywny, ambitny
 • Ma pozytywny obraz samego siebie
 • Ma świadomość własnej tożsamości
 • Jest komunikatywny
 • Nie boi się wyrażać własnych opinii
 • Dąży do rozwiązywania problemów, bez użycia agresji
 • Rozumie świat i nagromadzone w nim wartości
 • Ma ukształtowaną postawę patriotyczną: poczucie tożsamości narodowej i przynależności państwowej
 • Ma ukształtowaną postawę moralną i obywatelską,
 • Jest tolerancyjny i otwarty wobec innych,
 • Aktywnie uczestniczy w życiu rodzinnym, życiu przedszkola i grupy
 •  Dba o swoje zdrowie i bezpieczeństwo,
 •  Pomaga innym potrzebującym pomocy

W roku szkolnym 2016/2017 do przedszkola uczęszcza 77 wychowanków.

Placówka czynna jest w godzinach od  7.00 do 16.00. Oddział zamiejscowy w Rachowicach 0d 8.00 do 13.00

Zajęcia dodatkowe oferowane dzieciom: kółko plastyczne, edukacja europejska, zajęcia muzyczno – artystyczne, nauka języka niemieckiego

Współpraca z rodzicami:

- zebrania ogólne z rodzicami

- konsultacje indywidualne

- zajęcia pokazowe

- imprezy okolicznościowe wg rocznego planu uroczystości przedszkolnych.

- posiedzenia rady rodziców