Urząd Miejski w Sośnicowicach

BIP Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach - Dane podstawowe

Dane podstawowe

Dane podstawowe

Nazwa:           Szkoła Podstawowa w Kozłowie

Adres:            44-153 Kozłów ul. Marcina 33

Tel/fax:          (32) 238-71-66

Adres email: spkozlow@oswiata.org.pl

 www.spkozlow.oswiata.org.pl

Dyrektor szkoły:

mgr  Michał Nowrot

Nauczyciele:

stan zatrudnienia na dzień 02. 09. 2019r.

Nauczyciele;

EDUKACJA WCZESNOSZAKOLNA

mgr Jolanta Pawlaczyk

mgr Wioletta Łabiak

mgr Sylwia Sówka

RELIGIA

ks Mikołaj Skawiński

mgr Klaudia Major

J.POLSKI

mgr Klaudia Buchta

HISTORIA / WOS

mgr Dariusz Łabaj

J.NIEMIECKI

mgr Beata Furman

mgr Klaudia Rusnarczyk

J.ANGIELSKI

mgr Anna Walenty

MATEMATYKA

mgr Beata Lutogniewska

mgr Marta Matuszewska

FIZYKA

dr Michał Ustrzycki

WYCHOWANIE FIZYCZNE

mgr Paweł Kuczara

mgr Karolina Ryszczyk

EDB

mgr Karolina Ryszczyk

BIOLOGIA / PRZYRODA

mgr Grażyna Kosak

GEOGRAFIA

mgr Aleksandra Malkusz

CHEMIA

mgr Natalia Świderska

INFORMATYKA

mgr Wioletta Łabiak

mgr Wiesław Wyrozumski

MUZYKA

mgr Ewa Kopacz

PLASTYKA / TECHNIKA

mgr Beata Lutogniewska

PEDAGOG

mgr Marta Dzwonek

PSYCHOLOG

mgr Grażyna Kosak

NAUCZYCIEL BIBLOTEKARZ

mgr Beata Domańska

 

SEKRETARIAT SZKOŁY

mgr Sylwia Liszka

 

Wychowawcy:

mgr Jolanta Pawlaczyk - wychowawca klasy I

mgr Wioletta Łabiak - wychowawca klasy II

mgr Ewa Skorupa- zastępstwo Sylwia Sówka- wychowawca klasy III

mgr Dariusz Łabaj wychowawca klasy IV

mgr Beata Furman wychowawca klasy V

mgr Grażyna Kosak- wychowawca klasy VI

mgr Klaudia Buchta- wychowawca klasy VII

mgr Beata Lutogniewska- wychowawca klasy VIII

Opis:

Szkoła Podstawowa w Kozłowie jest szkołą publiczną.

Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Sośnicowice.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest
Kuratorium Oświaty w Katowicach- Delegatura w Gliwicach.

Organami szkoły są:

Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Szkolny

Szkoła działa na podstawie:

1.Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o Systemie Oświaty, (z późn. zm.)
rozporządzeń do tej ustawy.

2. Aktu założycielskiego- Uchwały Nr VI/28/99 Rady Miejskiej
w Sośnicowicach z dnia 15 marca 1999 roku w sprawie przekształcania Szkoły Podstawowej w Kozłowie w Sześcioletnią Szkołę Podstawową
o strukturze organizacyjnej klas I- VI.

Misja szkoły:

* uczyć, aby wiedzieć * uczyć, aby działać przez kształcenie umiejętności * uczyć, aby żyć wspólnie * uczyć, aby być w pełni człowiekiem

Wizja szkoły:

Wizję szkoły określa refleksja J.A. Komeńskiego – “Całe życie jest szkołą”

Przełożenie tej refleksji na praktykę szkolną oznacza wykreowanie modelu absolwenta przygotowanego do dalszego kształcenia i współistnienia w społeczeństwie.

Absolwent szkoły:

Jest dobrze wykształcony, otwarty na wiedzę, odznacza się tolerancją, aktywnością

 i uczciwością. Posiada także umiejętności interpersonalne jak: współpraca z innymi, komunikatywność, życzliwość, otwartość na potrzeby innych. Godnie reprezentuje rodzinę, szkołę, ojczyznę.

W szkole prowadzone są:

-zajęcia logopedyczne - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla klas młodszych - kółka zainteresowań- w godzinach popołudniowych świetlice środowiskowe.  Odbywają się imprezy okolicznościowe, wycieczki, spotkania z rodzicami według rocznego harmonogramu.

W naszej szkole dzieci uczą się dwóch języków obcych: język niemiecki, język angielski od pierwszej klasy w zespołach liczących do 20 uczniów. Mają również od klasy pierwszej zajęcia w nowoczesnej pracowni komputerowej. Klasy wyposażone są w tablice multimedialne. Często przebywają na świeżym powietrzu korzystając z uroków okolicznych terenów. Małe klasy sprzyjają stwarzaniu atmosfery przyjaznej dziecku, ułatwiają indywidualne podejście do każdego ucznia.

Wersja kontrastowa Wersja graficzna Powiększ Pomniejsz