Dane podstawowe

Dane podstawowe

Dane podstawowe

Nazwa:           Szkoła Podstawowa w Kozłowie

Adres:            44-153 Kozłów ul. Marcina 33

Tel/fax:          (32) 238-71-66

Adres email: spkozlow@oswiata.org.pl

 www.spkozlow.oswiata.org.pl

Dyrektor szkoły:

mgr  Michał Nowrot

Nauczyciele:

stan zatrudnienia na dzień 03. 09. 2018r.

mgr inż. Gabriela Machnik - zajęcia komputerowe

mgr Kaja Biwo - j. polski 

mgr Melania Majgier- matematyka

 mgr Dariusz Łabaj - historia, WOS

mgr Beata Furman - j. niemiecki

mgr Marcelina Korzus- j. niemiecki

mgr Klaudia Rusnarczyk- j, niemiecki

mgr Julia Szczurek - j. angielski

dr Michał Ustrzycki- fizyka

mgr Aleksandra Malkus- geografia

mgr Ewa Śnieżek- chemia

Karolina Unicka-  wychowanie fizyczne

mgr inż. Beata Lutogniewska - matematyka,  technika

mgr Paweł Kuczara - wychowanie fizyczne

mgr Wioletta Łabiak - edukacja wczesnoszkolna, zajęcia komputerowe

mgr Jolanta Pawlaczyk - edukacja wczesnoszkolna

mgr Ewa Skorupa - edukacja wczesnoszkolna, logopedia

mgr Ewa Kopacz - muzyka

mgr Klaudia Major - religia

Ks. Mikołaj Skawiński - religia

mgr Michał Nowrot - pedagog szkolny

mgr                         - pedagog szkolny

mgr Klaudia Buchta- zajęcia świetlicowe

mgr Grażyna Kossak- biblioteka szkolna, psycholog, biologia wdż

 

Wychowawcy:

mgr Wioletta Łabiak - wychowawca klasy I

mgr Ewa Skorupa - wychowawca klasy II

mgr Jolanta Pawlaczyk- wychowawca klasy III

mgr Kaja Biwo wychowawca klasy IV

mgr Julia Szczurek wychowawca klasy V

mgr Klaudia Buchta- wychowawca klasy VI

mgr Beata Lutogniewska- wychowawca klasy VII

mgr Dariusz Łabaj- wychowawca klasy VIII

Opis:

Szkoła Podstawowa w Kozłowie jest szkołą publiczną.

Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Sośnicowice.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest
Kuratorium Oświaty w Katowicach- Delegatura w Gliwicach.

Organami szkoły są:

Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Szkolny

Szkoła działa na podstawie:

1.Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o Systemie Oświaty, (z późn. zm.)
rozporządzeń do tej ustawy.

2. Aktu założycielskiego- Uchwały Nr VI/28/99 Rady Miejskiej
w Sośnicowicach z dnia 15 marca 1999 roku w sprawie przekształcania Szkoły Podstawowej w Kozłowie w Sześcioletnią Szkołę Podstawową
o strukturze organizacyjnej klas I- VI.

Misja szkoły:

* uczyć, aby wiedzieć * uczyć, aby działać przez kształcenie umiejętności * uczyć, aby żyć wspólnie * uczyć, aby być w pełni człowiekiem

Wizja szkoły:

Wizję szkoły określa refleksja J.A. Komeńskiego – “Całe życie jest szkołą”

Przełożenie tej refleksji na praktykę szkolną oznacza wykreowanie modelu absolwenta przygotowanego do dalszego kształcenia i współistnienia w społeczeństwie.

Absolwent szkoły:

Jest dobrze wykształcony, otwarty na wiedzę, odznacza się tolerancją, aktywnością

 i uczciwością. Posiada także umiejętności interpersonalne jak: współpraca z innymi, komunikatywność, życzliwość, otwartość na potrzeby innych. Godnie reprezentuje rodzinę, szkołę, ojczyznę.

W szkole prowadzone są:

-zajęcia logopedyczne - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla klas młodszych - kółka zainteresowań- w godzinach popołudniowych świetlice środowiskowe.  Odbywają się imprezy okolicznościowe, wycieczki, spotkania z rodzicami według rocznego harmonogramu.

W naszej szkole dzieci uczą się dwóch języków obcych: język niemiecki, język angielski od pierwszej klasy w zespołach liczących do 20 uczniów. Mają również od klasy pierwszej zajęcia w nowoczesnej pracowni komputerowej. Klasy wyposażone są w tablice multimedialne. Często przebywają na świeżym powietrzu korzystając z uroków okolicznych terenów. Małe klasy sprzyjają stwarzaniu atmosfery przyjaznej dziecku, ułatwiają indywidualne podejście do każdego ucznia.

Data stworzenia : 2013-09-05 13:50 Autor : Kamil Kionka Data publikacji : 2013-09-05 13:50 Osoba udostępniająca na stronie : Kamil Kionka Data ostatniej modyfikacji : 2018-08-31 14:40 Osoba modyfikująca : sp_kozlow sp_kozlow

system NowyBIP | Copyright © 2013 sosnicowice