Urząd Miejski w Sośnicowicach

Dokumenty

Dokumenty

Do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszy alimentacyjnych należy dołączyć następujące dokumenty:

1. Zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego pełnoletniego członka rodziny, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres oświadczeniowy, tj. za rok 2009. Zaświadczenie powinno zawierać informacje o wysokości: dochodu, składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu, składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczonych od podatku oraz należnego podatku (oryginał).

2. W przypadku posiadania innych dochodów – zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość tych dochodów.

3. W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego – zaświadczanie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażony w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy tj. w roku 2009,

4. Zaświadczenie Komornika Sądownego stwierdzające bezskuteczność egzekucji za ostatnie dwa miesiące (oryginał).

5. Zaświadczenie Komornika Sądowego o wysokości alimentów wyegzekwowanych od dłużnika alimentacyjnego w roku poprzedzającym okres świadczeniowy, tj. w roku 2009,

6. W przypadku niepełnosprawności osoby uprawnionej – orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

7. Odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem.

8. Zaświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły (dotyczy osób uczęszczających od szkół ponadgimnazjalnych).

9. Kserokopia dokumentu stwierdzającego wiek osoby uprawnionej – akt urodzenia (oryginał do wglądu).

10.Kserokopia dowodu osobistego osoby składającej wniosek o udzielenie prawa do świadczeń z fundusz u alimentacyjnego (oryginał do wglądu).

Ponadto prosimy o znajomość:

  • numery PESEL wszystkich członków rodziny
  • numery NIP wszystkich członków rodziny
  • numeru konta konta bankowego na które mają być przelewane świadczenia z funduszu

Ocena: 0 głosów Aktualna ocena: 0

Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja
Data wytworzenia: 2010-07-21 13:22 Autor: ops_lanywielkie ops_lanywielkie Data publikacji: 2010-07-21 10:59 Osoba udostępniająca na stronie: root Data ostatniej modyfikacji: 2011-12-05 Osoba modyfikująca: root