Urząd Miejski w Sośnicowicach

Granice i siedziby obwodów głosowania - BIP Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SOŚNICOWIC z dnia 22 lipca 2015 roku

OBWIESZCZENIE

         BURMISTRZA SOŚNICOWIC

        z dnia 22 lipca 2015 roku

 

Na podstawie art. 6 ust. 5 i ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 318) w związku z art. 16 § 1 – 2a, art. 54 oraz art. 186 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.), uchwały Rady Miejskiej w Sośnicowicach Nr XXII/185/2012  z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy Sośnicowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych     (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 7 stycznia 2013r. poz. 145) i uchwały Rady Miejskiej w Sośnicowicach Nr XLIV/376/2014  z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany siedziby obwodowych Komisji Wyborczych dla obwodu głosowania Nr 1 oraz dla obwodu głosowania Nr 9 ustalonych uchwałą Nr XXII/185/2012  Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy Sośnicowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych ( Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 8 września 2014r. poz. 4515) oraz zarządzenia Burmistrza Sośnicowic Nr 76/2015 z dnia 22 lipca 2015r. w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji do spraw referendum, dostosowanych do potrzeb  niepełnosprawnych 

BURMISTRZ SOŚNICOWIC podaje do publicznej wiadomości

informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji ds. referendum, lokalach obwodowych komisji ds. referendum dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców, ze wskazaniem obwodowych komisji ds. referendum wyznaczonych dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego w referendum ogólnokrajowym zarządzonych  na 6 września 2015 r.

Nr

obwodu

Granice obwodu

Siedziba Obwodowej Komisji  ds. Referendum

1

Miasto Sośnicowice ulice:

Dolna, Gimnazjalna, Kuźniczka, Młyńska, Parkowa, Raciborska, Rynek, Szprynek, Św. Jakuba, Zielona, Arki Bożka, Jagiellońska, Kasztanowa, Korfantego, Kościelna, Kozielska, Ligonia, Lompy, Łabędzka, Styczyńskiego, Szafranka, Wesoła.

Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Sośnicowicach

Sośnicowice ul. Gimnazjalna 6

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2

Sołectwo Trachy

Świetlica Rady Sołeckiej w Trachach

Trachy, ul. Raciborska 31

3

 Sołectwo Sierakowice

Szkoła Podstawowa w Sierakowicach

Sierakowice, ul. Wiejska 1

4

 Sołectwo Kozłów

Szkoła Podstawowa w Kozłowie

Kozłów, ul. Marcina 33

5

Sołectwo Łany Wielkie

 

Gminne Przedszkole w Łanach Wielkich

Łany Wielkie, ul. Wiejska 9

6

 Sołectwo Smolnica

 

Gminne Przedszkole w Smolnicy

Smolnica, ul. Szkolna 1

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

7

 Sołectwo Rachowice

 

Gminne Przedszkole w Rachowicach

Rachowice, ul. Wiejska 111

8

 Sołectwo Bargłówka

 

Szkoła Podstawowa w Bargłówce

Bargłówka, ul. Raciborska 67

9

Sołectwo Tworóg Mały

Miasto Sośnicowice ulice:

Powstańców, Ceramików, Generała Bema, Gliwicka, Graniczna, Kościuszki, Olchowa, Polna, Smolnicka, Szkolna.

Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Sośnicowicach

Sośnicowice ul. Gimnazjalna 6

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Do głosowania korespondencyjnego zostały wyznaczone lokale obwodowych komisji wyborczych Nr 1 ,6 i 9.

Osoba niepełnosprawny może złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w terminie do dnia 1 września 2015r. w Urzędzie Miejskim w Sośnicowicach ul. Rynek 19, pok. 6.

Osoba niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może w terminie do dnia 28 sierpnia 2015r. złożyć wniosek o głosowaniu za pośrednictwem pełnomocnika.

Osoby, którym przysługuje prawo udziału w referendum może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w terminie do dnia 24 sierpnia 2015r.

Uwaga: w przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie           za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone.

Informacje w sprawie rejestru i spisu wyborców, udzielania pełnomocnictwa, głosowania korespondencyjnego można uzyskać   w Urzędzie Miejskim w Sośnicowicach ul. Rynek 19, pok. 6, nr telefonu 32 3358627, 32 3358625 lub w formie elektronicznej, adres e-mail: um@sosnicowice.pl.

Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 6 września 2015r. (niedziela) w godzinach od 6.00 do 22.00.

                                                                                                                                             BURMISTRZ SOŚNICOWIC

                                                                                                                                              /-/           Marcin Stronczek