Urząd Miejski w Sośnicowicach

STATUT MIASTA SOŚNICOWICE

STATUT MIASTA SOŚNICOWICE

ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr VI/71/2007 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 28.06.2007 r

STATUT MIASTA SOŚNICOWICE

Rozdział I

Nazwa i teren działania

§ 1.

Wspólnotę lokalną stanowią mieszkańcy miasta Sośnicowice.

§ 2.

1. Miasto jest jednostką pomocniczą, której mieszkańcy wspólnie z innymi sołectwami tworzą
wspólnotę samorządową Gminę SOŚNICOWICE.
2. Miasto działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:
- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
- Statutu Gminy Sośnicowice
- niniejszego Statutu

§ 3.

Teren działania miasta Sośnicowice obejmuje jego obszar.

Rozdział II

Organizacja i zakres działania

§ 4.

1. Organami miasta są:
a) Zebranie miejskie
b) Przewodniczący Rady Mieszkańców
2. Kompetencje organów miasta:
a) Zebranie miejskie – organ uchwałodawczy w mieście
b) Przewodniczący Rady Mieszkańców – organ wykonawczy w mieście
3. Przewodniczący Rady Mieszkańców , jako właściwy organ do reprezentowania Miasta,
zobowiązany jest wykonywać uchwały podjęte przez Zebranie Miejskie.
4. Przewodniczący Rady Mieszkańców i Rada Mieszkańców współpracuje z Radnymi
poszczególnych szczebli samorządowych.

§ 5

1. Członkiem Rady Mieszkańców może być mieszkaniec zamieszkały na terenie miasta
Sośnicowice.
2. Kadencja Przewodniczącego Rady Mieszkańców i Rada Mieszkańców trwa 4 lata

§ 6.

1. Do zadań wspólnoty mieszkańców miasta należy:
1) organizowanie imprez kulturalnych, sportowych i wypoczynkowych
2) organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania
3) utrzymywanie, konserwacja, remont miejskich obiektów,( urządzeń komunalnych)
4) inicjatywy uchwałodawcze dot. planów zagospodarowania , budowy i konserwacji dróg placów i mostów
5) decydowanie w sprawach mienia komunalnego powierzonego miastu
6) prowadzenie gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy
7) Wyrażanie opinii we wszystkich istotnych dla interesów mieszkańców sprawach, a w szczególności:
- projektów rozstrzygnięć organów Gminy (w części dotyczącej miasta), co do planów
zagospodarowania przestrzennego i jego realizacji
– przepisów gminnych
– dostosowania organizacji i godzin pracy placówek handlowych, usługowych, opieki zdrowotnej,
kulturalnych do potrzeb mieszkańców miasta
8) Zarządzanie i korzystanie z mienia komunalnego oraz rozporządzanie dochodami z tego źródła
w zakresie zwykłego zarządu tj. załatwienia bieżących spraw związanych ze zwykłą eksploatacją
rzeczy i utrzymaniem jej w stanie nie pogorszonym w ramach aktualnego jej przeznaczenia.
9) Uchwały i opinie Zebrania Miejskiego, Przewodniczący Rady Mieszkańców, przekazuje
Burmistrzowi. Burmistrz w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie
lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej. O sposobie załatwienia Burmistrz informuje
Przewodniczącego Rady Mieszkańców.
10) Wszelkie czynności związane z kreowaniem i zmianami terytorialnymi miasta nie mogą odbyć
się bez udziału właściwych organów

§ 7.

Do realizacji wspólnych przedsięwzięć Rada Mieszkańców nawiązuje współpracę z samorządami mieszkańców sąsiednich Sołectw, zawiera porozumienia określające zakres i sposób wykonywania wspólnych zadań, może podejmować wspólne uchwały.

Rozdział III

Przewodniczący Rady Mieszkańców i Rada Mieszkańców

§ 8.

1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w mieście oraz zapewnienia stałej
łączności między wspólnotą miejską miasta a , Radą Miejską i Burmistrzem, mieszkańcy miasta
Sośnicowice wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Radę Mieszkańców. Wybór na
nową kadencję odbywa się na Zebraniu Miejskim zwołanym przez Burmistrza.
2. Wybór na nową kadencję ma być dokonany w terminie do 3 miesięcy po wyborach
samorządowych.
3. Do obowiązków Przewodniczącego Rady Mieszkańców należy w szczególności:
- uczestniczyć w sesjach Rady Miejskiej
- zwoływanie Zebrań Miejskich
- działanie stosownie do wskazań i uchwał Zebrania , Rady Miejskiej i Burmistrza
- wpływanie na wykorzystywanie aktywności mieszkańców służącej poprawie gospodarki i warunków życia w mieście
- reprezentowanie mieszkańców miasta na forum Rady Miejskiej i wobec Burmistrza
- uczestniczenie w naradach Sołtysów, zwoływanych okresowo przez Burmistrza oraz w pracach Komisji Rady dot. miasta
- pełnienie roli męża zaufania w miejscowym środowisku
- wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej
- prowadzenie całokształtu administracji i zarządzanie majątkiem miasta, prowadzenie gospodarki finansowej oraz akceptowanie dokumentów z tym związanych
- używa pieczęci o następującej treści:
“Przewodniczący Rady Mieszkańców ………………….. imię i nazwisko”
4. Na Zebraniach miejskich Przewodniczący Rady Mieszkańców przedkłada informację o swojej
działalności oraz sprawozdanie z działalności finansowej

§ 9.

1. Przewodniczący Rady Mieszkańców bierze udział w sesjach Rady Miejskiej.
2. Dla rozpatrzenia spraw dotyczących bezpośrednio Miasta Burmistrz może zaprosić
Przewodniczącego Rady Mieszkańców lub Radę Mieszkańców.
3. Na sesjach Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Mieszkańców ma prawo zabierania
głosu, podczas zgłaszania interpelacji i wniosków.

§ 10.

1. Przy wykonywaniu zadań Przewodniczący Rady Mieszkańców trwale współdziała z Radą
Mieszkańców składającą się 4-6 członków.
2. Rada Mieszkańców ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenie Rada Mieszkańców organizuje Przewodniczący Rady Mieszkańców i przewodniczy
obradom.
4. Rada Mieszkańców w szczególności:
- współdziała z Przewodniczącym Rady Mieszkańców w prowadzeniu i załatwianiu spraw miasta
- podejmuje inicjatywy dotyczące przeznaczenia środków finansowych na cele rozwoju gospodarczego miasta
- inicjuje działania społeczne użyteczne dla miasta i jego mieszkańców
- wybiera spośród swojego grona dwóch członków upoważnionych do akceptacji przedłożonych przez Przewodniczącego rachunków dokumentujących wydatki poniesione przez wspólnotę mieszkańców Miasta Sośnicowice

Rozdział IV

Zasady i tryb zwoływania
Zebrań Miejskich oraz warunku ważności podejmowanych uchwał

§ 11.

1. Prawo do udziału w Zebraniu Miejskim mają wszyscy mieszkańcy Miasta
2. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje pełnoletnim mieszkańcom miasta mającym stałe
zamieszkanie na tym terenie.

§ 12.

1. Zebranie Miejskie zwołuje Przewodniczący Rady Mieszkańców:
- z własnej inicjatywy
- na pisemny wniosek Rady Mieszkańców
- na pisemny wniosek co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu
- na pisemny wniosek Rady Miejskiej lub Burmistrza.
2. W przypadku nie zwołania Zebrania przez Przewodniczącego Rady Mieszkańców może to
uczynić Burmistrz.
3. W przypadku gdy zebranie jest zwołane na pisemny wniosek termin obrad zebrania wyznaczany
jest nie później niż na 14 dzień od daty złożenia wniosku

§ 13.

Do zadań zebrania miejskiego należy :
- uchwalenie rocznego planu dochodów i wydatków wspólnoty miejskiej,
- rozpatrywanie sprawozdania Przewodniczącego Rady Mieszkańców z wykonania rocznego planu
dochodów i wydatków,

§ 14.

1. Zebranie Miejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku.
2. Termin i miejsce oraz jego tematykę Przewodniczący Rady Mieszkańców podaje do wiadomości
publicznej poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń najpóźniej na 7 dni przed terminem.

§ 15.

1. Zebranie Miejskie jest ważne, gdy mieszkańcy Miasta zostali o nim prawidłowo zawiadomieni,
zgodnie z wymogami Statutu i uczestniczy w nim co najmniej 1/5 mieszkańców Miasta.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, Zebranie
Miejskie może być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu po 15-minutowej
przerwie.
3. Zebranie Miejskie otwiera Przewodniczący Rady Mieszkańców i przewodniczy jego obradom lub
wyznaczona osoba z Rady Mieszkańców.
4. Porządek obrad ustala Zebranie Miejskie na podstawie projektu przedłożonego przez
Przewodniczącego Rady Mieszkańców .
5. Projekt porządku winien być skonsultowany z Radą Mieszkańców.

6. Obowiązkiem Przewodniczącego Rady Mieszkańców jest zapewnienie referentów spraw
rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku powstania trudności winien zwrócić się do Burmistrza
o pomoc, który wyznaczy w tym celu odpowiednie osoby.

§ 16.

W celu udzielenia Przewodniczącemu Rady Mieszkańców stałej pomocy w przygotowaniu materiałów i organizacji zebrań, Burmistrz wyznacza pracowników Urzędu Miejskiego .

§ 17.

1. Uchwały Zebrania Miejskiego zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym tzn.
liczba głosów “za” musi być większa od liczby głosów “przeciw”. Przy równej ilości głosów “za”
i “przeciw” zarządza się powtórne głosowanie do skutku.
2. Statut określa sprawy, które wymagają głosowania tajnego.

Rozdział V

Tryb wyboru Przewodniczącego Rady Mieszkańców
i
Rady Mieszkańców oraz ich odwołań

§ 18.

1. Zebranie Miejskie, na którym może być dokonany wybór Przewodniczącego Rady Mieszkańców
i członków Rady Mieszkańców zwołuje Burmistrz. W tym celu Burmistrz określa miejsce,
dzień i godzinę Zebrania Wiejskiego w porozumieniu z Przewodniczącym Rady Mieszkańców
oraz wyznacza Przewodniczącego Zebrania.
2. Postanowienia Burmistrza o zwołaniu Zebrania Miejskiego dla wyboru lub odwołaniu
Przewodniczącego Rady Mieszkańców podaje się do wiadomości mieszkańców Sołectwa co
najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.

§ 19.

1. Dla dokonania ważnego wyboru Przewodniczącego Rady Mieszkańców i Rady Mieszkańców na Zebraniu
Miejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 1 /5 uprawnionych mieszkańców Miasta.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, wybory
mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu po 15-minutowej przerwie.
3. Na Zebraniu Miejskim, na którym przeprowadza się wybory, istnieje obowiązek podpisania listy obecności
przez uczestników zebrania uprawnionych do głosowania.

§ 20.

1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna powołana spośród uprawnionych uczestników Zebrania
Miejskiego w liczbie 3.
2. Do zadań Komisji należy:
- przyjęcie zgłoszeń kandydatów
- przeprowadzenie głosowania tajnego
- w pierwszej kolejności dokonuje się wyboru Przewodniczącego Rady Mieszkańców w
drugiej wyboru członków rady mieszkańców
- ustalenie wyników głosowania
- za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów
- ogłoszenie wyników wyborów i sporządzenie protokołów o wynikach wyborów
3. Karty do głosowania opatrzone pieczęcią Rady Miejskiej, dostarcza Burmistrz.
4. Na karcie do głosowania Komisja Skrutacyjna wpisuje imię i nazwisko zgłoszonych kandydatów.
5. Wybór Przewodniczącego Rady Mieszkańców polega na postawieniu znaku „X” przy jednym nazwisku
6. Wybór członków Rady Mieszkańców polega na postawieniu znaku „X” w liczbie nie przekraczającej liczby
mandatów do obsadzenia
7. Nieważne są karty całkowicie przedarte, inne niż ustalone regulaminem, na których przedstawiono
więcej kandydatów niż miejsc do obsadzenia.

§ 21.

1. Przewodniczący Rady Mieszkańców i Rada Mieszkańców mogą być odwołani przez Zebranie
Miejskie przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia
Statutu lub dopuszczają się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska.
2. Odwołanie może nastąpić po wysłuchaniu zainteresowanego.
3. Zasady odwołania Przewodniczący Rady Mieszkańców i Rada Mieszkańców dokonuje się tak jak
w § 20 , 21,.
§ 22.

Wybory dla uzupełnienia składu Rady Mieszkańców lub wybranie nowego składu całej Rady Mieszkańców przeprowadza samodzielnie zebranie miejskie zwołane przez Przewodniczącego Rady Mieszkańców w trybie określonym niniejszym Statutem

Rozdział VI
Gospodarka finansowa Miasta

§ 23

1. Gospodarka finansowa wspólnoty miejskiej prowadzona jest w ramach budżetu gminy.
Wysokość oddanych do dyspozycji środków ustala corocznie Rada Miejska w uchwale
budżetowej od łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych miasta.

2. Środki te powinny być przeznaczone na zaspokajanie ogólnych potrzeb mieszkańców, na prace
porządkowe oraz imprezy miejskie. Nie mogą być one przekazywane dla jednostek które finansowane są
z budżetu gminy (np. szkoły, przedszkola, kluby sportowe, OSP) oraz innych jednostek, partii,
towarzystw itp.

3. Decyzje o sposobie wykorzystania środków podejmuje Zebranie Miejskie w formie uchwały.

4. Zmiany w planie wydatków w ciągu roku mogą być dokonane przez Przewodniczącego Rady Mieszkańców po uzyskaniu zgody pozostałych członków Rady Mieszkańców wyrażonej w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów.

5. O dokonanych zmianach Przewodniczący Rady Mieszkańców informuje mieszkańców na najbliższym
Zebraniu Miejskim.

6. Wszystkie dokumenty związane z dochodami i wydatkami wspólnoty miejskiej opisuje Przewodniczący
Rady Mieszkańców i przedkłada do akceptacji i podpisu upoważnionym do tego członkom Rady
Mieszkańców. Tak opisany rachunek przekazany zostaje Skarbnikowi Gminy.

7. Po zakończeniu roku kalendarzowego Przewodniczący Rady Mieszkańców sporządza
sprawozdanie z wydatkowania środków pozostających do dyspozycji wspólnoty miejskiej
i przedstawia mieszkańcom na Zebraniu Miejskim oraz Komisji Rewizyjnej

8. Obsługę finansową prowadzi Urząd Miejski w Sośnicowicach
Rozdział VII
Kontrola i nadzór nad Sołectwem

§ 24.

1. Nadzór i kontrolę nad działalnością wspólnoty miejskiej sprawuje Rada Miejska .
2. Do podstawowych środków nadzoru należy w szczególności:
- rozpatrywanie sprawozdań z działalności gospodarczej, finansowej i społecznej wspólnoty miejskiej
- zarządzenie, dokonywanie lustracji wspólnoty miejskiej i oceny jej stanu na sesji.
3. Skarbnik Gminy sprawuje kontrolę nad działalnością finansową wspólnoty miejskiej.
4. W razie konieczności kontrolę działalności organizacyjnej wspólnoty miejskiej przeprowadza Komisja
Rewizyjna Rady Miejskiej.
Rozdział VIII
Postanowienia końcowe

§ 25.

Zmiany Statutu dokonuje Rada Miejska.


Ocena: 0 głosów Aktualna ocena: 0

Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja
Data wytworzenia: 2009-10-29 13:15 Autor: Paweł Nawara. Data publikacji: 2007-10-18 11:30 Osoba udostępniająca na stronie: root Data ostatniej modyfikacji: 2011-12-05 Osoba modyfikująca: root