Urząd Miejski w Sośnicowicach

STATUT SOŁECTWA BARGŁÓWKA

STATUT SOŁECTWA BARGŁÓWKA

ZAŁĄCZNIK
do Uchwały Nr VI/ 71 /2007
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 28.06.2007 r

STATUT SOŁECTWA BARGŁÓWKA
Rozdział I
Nazwa i teren działania
§ 1.
Wspólnotę lokalną Sołectwa stanowią jego mieszkańcy.
§ 2.
1.Sołectwo jest jednostką pomocniczą, której mieszkańcy wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę samorządową Gminę SOŚNICOWICE.
2.Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:
- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
- Statutu Gminy Sośnicowice
- niniejszego Statutu
§ 3.
Teren działania Sołectwa obejmuje wieś BARGŁÓWKA
Rozdział II
Organizacja i zakres działania
§ 4.
1. Organami Sołectwa są:
a) Zebranie Wiejskie
b) Sołtys
2. Kompetencje organów Sołectwa:
a) Zebranie Wiejskie – organ uchwałodawczy w Sołectwie
b) Sołtys – organ wykonawczy w Sołectwie
3. Sołtys jest Przewodniczącym Rady Sołeckiej. Jako właściwy organ do reprezentowania Sołectwa,
zobowiązany jest wykonywać uchwały podjęte przez Zebranie Wiejskie.
4. Sołtys i Rada Sołecka współpracuje z Radnymi poszczególnych szczebli samorządowych.

§ 5.
1. Członkiem Rady Sołeckiej może być mieszkaniec zamieszkały na terenie Sołectwa.
2. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata.
§ 6.
1. Do zadań wspólnoty Sołectwa należy:
1) udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej,
2) organizacja imprez kulturalnych i sportowych,
3) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania
4) tworzenie pomocy sąsiedzkiej
5) utrzymywanie porządku
6) utrzymywanie, konserwacja, remont wiejskich obiektów, urządzeń komunalnych i infrastruktury technicznej, socjalnych i kulturalno-oświatowych, sportowych itp.
7) inicjatywy uchwałodawcze dot. planów zagospodarowania wsi, budowy i konserwacji dróg , placów i mostów
8) decydowanie w sprawach mienia komunalnego powierzonego Sołectwu, bieżące korzystanie z tego mienia w zakresie zwykłego zarządu
9) prowadzenie gospodarki finansowej w ramach budżetu Gminy
10) wykonywanie uprawnień oraz zadań wynikających z posiadanej przez samorząd mieszkańców wsi zdolności sądowej w sprawach należących do jego właściwości z mocy Ustawy lub Statutu
11) Wyrażanie opinii we wszystkich istotnych dla interesów mieszkańców sprawach, a w szczególności:
- projektów rozstrzygnięć organów Gminy (w części dotyczącej Sołectwa), co do planów
zagospodarowania przestrzennego i jego realizacji
- przepisów gminnych
- dostosowania organizacji i godzin pracy placówek handlowych, usługowych, opieki zdrowotnej,
- kulturalnych do potrzeb mieszkańców wsi
12) Sołectwo zarządza i korzysta z powierzonego mu mienia komunalnego oraz rozporządza dochodami z tego źródła w zakresie zwykłego zarządu tj. załatwienia bieżących spraw związanych ze zwykłą eksploatacją rzeczy i utrzymaniem jej w stanie nie pogorszonym w ramach aktualnego jej przeznaczenia.
13) Uchwały i opinie Zebrania Wiejskiego, Sołtys, przekazuje Burmistrzowi. Burmistrz w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej. O sposobie załatwienia Burmistrz informuje Sołtysa.
§ 7.
Do realizacji wspólnych przedsięwzięć sołectwo nawiązuje współpracę z samorządami mieszkańców sąsiednich Sołectw, zawiera porozumienia określające zakres i sposób wykonywania wspólnych zadań, może podejmować wspólne uchwały.
Rozdział III
Sołtys i Rada Sołecka
§ 8.

1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w Sołectwie oraz zapewnienia stałej
łączności między Sołectwem, Radą Miejską i Burmistrzem, mieszkańcy Sołectwa wybierają ze
swego grona Sołtysa i Radę Sołecką.
Wybór na nową kadencję odbywa się na Zebraniu Wiejskim zwołanym przez Burmistrza.
2. Wybór na nową kadencję ma być dokonany w terminie do 3 miesięcy po wyborach
samorządowych.
3. Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności:
- uczestniczyć w sesjach Rady Miejskiej
- zwoływanie Zebrań Wiejskich
- działanie stosownie do wskazań i uchwał Zebrania Wiejskiego, Rady Miejskiej i Burmistrza
- wpływanie na wykorzystywanie aktywności mieszkańców służącej poprawie gospodarki i
warunków życia w Sołectwie
- reprezentowanie mieszkańców Sołectwa na forum Rady Miejskiej i wobec Burmistrza
- uczestniczenie w naradach Sołtysów, zwoływanych okresowo przez Burmistrza oraz w
pracach Komisji Rady dot. Sołectwa
- pełnienie roli męża zaufania w miejscowym środowisku
- wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej
- prowadzenie całokształtu administracji i zarządzanie majątkiem Sołectwa, prowadzenie
gospodarki finansowej oraz akceptowanie dokumentów z tym związanych
- używa pieczęci o następującej treści:
“Sołtys Sołectwa ………………….. imię i nazwisko”
4. Na Zebraniach Wiejskich Sołtys przedkłada informację o swojej działalności oraz sprawozdanie
z działalności finansowej

§ 9.

1. Sołtys bierze udział w sesjach Rady Miejskiej.
2. Dla rozpatrzenia spraw dotyczących bezpośrednio Sołectwa Burmistrz może zaprosić Sołtysa lub
Radę Sołecką.
3. Na sesjach Rady Miejskiej Sołtys ma prawo zabierania głosu podczas zgłaszania interpelacji i
wniosków.
§ 10.

1. Przy wykonywaniu zadań Sołtys trwale współdziała z Radą Sołecką składającą się z 4-6 członków.
2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenie Rady Sołeckiej organizuje Sołtys i przewodniczy obradom.
4. Rada Sołecka w szczególności:
- współdziała z Sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw Sołectwa
- podejmuje inicjatywy dotyczące przeznaczenia środków finansowych na cele rozwoju
gospodarczego Sołectwa
- inicjuje działania społeczne użyteczne dla sołectwa i jego mieszkańców
- wybiera spośród swojego grona dwóch członków upoważnionych do akceptacji
przedłożonych przez Sołtysa rachunków dokumentujących poniesione wydatki związane
ze statutową działalnością sołectwa
.
Rozdział IV
Zasady i tryb zwoływania
Zebrań Wiejskich oraz warunku ważności podejmowanych uchwał
§ 11.

1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa
2. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje pełnoletnim mieszkańcom Sołectwa mającym stałe
zamieszkanie na tym terenie.
§ 12.
1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys:
- z własnej inicjatywy
- na pisemny wniosek Rady Sołeckiej
- na pisemny wniosek co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu
- na pisemny wniosek Rady Miejskiej lub Burmistrza.
2. W przypadku nie zwołania Zebrania Wiejskiego przez Sołtysa może to uczynić Burmistrz.
3. W przypadku gdy zebranie jest zwołane na pisemny wniosek termin obrad zebrania wyznaczany
jest nie później niż na 14 dzień od daty złożenia wniosku

§ 13.

Do zadań zebrania wiejskiego należy :
- uchwalenie rocznego planu dochodów i wydatków sołectwa,
- rozpatrywanie sprawozdania Sołtysa z wykonania rocznego planu dochodów i wydatków,

§ 14.

1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku.
2. Termin i miejsce oraz jego tematykę Sołtys podaje do wiadomości publicznej poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń najpóźniej na 7 dni przed terminem.
§ 15.

1. Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim prawidłowo zawiadomieni, zgodnie z wymogami Statutu i uczestniczy w nim co najmniej 1/5 mieszkańców Sołectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, Zebranie Wiejskie może być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu po 15-minutowej przerwie.
3. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys i przewodniczy jego obradom lub wyznaczona osoba z Rady Sołeckiej.
4. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez Sołtysa.
5. Projekt porządku winien być skonsultowany z Radą Sołecką. Sprawy proponowane do
rozpatrzenia na zebraniu winny być należycie przygotowane.
6. Obowiązkiem Sołtysa jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na zebraniu. W
przypadku powstania trudności winien zwrócić się do Burmistrza o pomoc, który wyznaczy w tym
celu odpowiednie osoby.

§ 16.

W celu udzielenia Sołtysowi stałej pomocy w przygotowaniu materiałów i organizacji zebrań, Burmistrz wyznacza pracowników Urzędu Miejskiego do kontaktów z Sołectwem.

§ 17.

1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym tzn.
liczba głosów “za” musi być większa od liczby głosów “przeciw”. Przy równej ilości głosów “za” i
“przeciw” zarządza się powtórne głosowanie do skutku.
2. Statut określa sprawy, które wymagają głosowania tajnego.

Rozdział V

Tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz ich odwołań

§ 18.

1. Zebranie Wiejskie, na którym może być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej
zwołuje Burmistrz. W tym celu Burmistrz określa miejsce, dzień i godzinę Zebrania Wiejskiego w
porozumieniu z Sołtysem oraz wyznacza Przewodniczącego Zebrania.
2. Postanowienia Burmistrza o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru lub odwołaniu Sołtysa
podaje się do wiadomości mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.

§ 19.

1. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest
osobista obecność co najmniej 1 /5 uprawnionych mieszkańców Sołectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, wybory
mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu po 15-minutowej przerwie.
3. Na Zebraniu Wiejskim, na którym przeprowadza się wybory, istnieje obowiązek podpisania listy
obecności przez uczestników zebrania uprawnionych do głosowania.

§ 20.

1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna powołana spośród uprawnionych uczestników
Zebrania Wiejskiego w liczbie 3.
2. Do zadań Komisji należy:
- przyjęcie zgłoszeń kandydatów
- przeprowadzenie głosowania tajnego
- w pierwszej kolejności dokonuje się wyboru sołtysa w drugiej wyboru członków rady
sołeckiej
- ustalenie wyników głosowania
- za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów
- ogłoszenie wyników wyborów i sporządzenie protokołów o wynikach wyborów

3. Karty do głosowania opatrzone pieczęcią Rady Miejskiej, dostarcza Burmistrz.
4. Na karcie do głosowania Komisja Skrutacyjna wpisuje imię i nazwisko zgłoszonych kandydatów.
5. Wybór Sołtysa polega na postawieniu znaku „X” przy jednym nazwisku
6. Wybór członków Rady Sołeckiej polega na postawieniu znaku „X” w liczbie nie przekraczającej
liczby mandatów do obsadzenia
7. Nieważne są karty całkowicie przedarte, inne niż ustalone regulaminem, na których przedstawiono
więcej kandydatów niż miejsc do obsadzenia.

§ 21.

1. Sołtys i Rada Sołecka mogą być odwołani przez Zebranie Wiejskie przed upływem kadencji, jeżeli
nie wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia Statutu lub dopuszczają się czynu
dyskwalifikującego ich w opinii środowiska.
2. Odwołanie może nastąpić po wysłuchaniu zainteresowanego.
3. Zasady odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej dokonuje się tak jak w § 20 , 21.

§ 22.

Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej lub wybranie nowego składu całej Rady Sołeckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie zwołane przez sołtysa w trybie określonym niniejszym Statutem.
Rozdział VI
Gospodarka finansowa Sołectwa

§ 23

1. Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w ramach budżetu gminy.
Wysokość oddanych do dyspozycji środków ustala corocznie Rada Miejska w uchwale budżetowej
od łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych danego sołectwa.

2. Środki te powinny być przeznaczone na zaspokajanie ogólnych potrzeb mieszkańców, na prace
porządkowe w sołectwach oraz imprezy wiejskie. Nie mogą być one przekazywane dla jednostek
które finansowane są z budżetu gminy (np. szkoły, przedszkola, kluby sportowe, OSP) oraz innych
jednostek, partii towarzystw itp.

3. Decyzje o sposobie wykorzystania środków podejmuje Zebranie Wiejskie w formie uchwały.

4. Zmiany w planie wydatków w ciągu roku mogą być dokonane przez Sołtysa po uzyskaniu zgody pozostałych członków Rady Sołeckiej wyrażonej w formie uchwały podjętej zwykła większością głosów .

5. O dokonanych zmianach Sołtys informuje mieszkańców na najbliższym Zebraniu Wiejskim.

6. Wszystkie dokumenty związane z dochodami i wydatkami sołectwa opisuje Sołtys i przedkłada do
akceptacji i podpisu upoważnionym do tego członkom Rady Sołeckiej. Tak opisany rachunek
przekazany zostaje Skarbnikowi Gminy.

7. Po zakończeniu roku kalendarzowego Sołtys sporządza sprawozdanie z wydatkowania środków
pozostających do dyspozycji sołectwa i przedstawia mieszkańcom na Zebraniu Wiejskim oraz
Komisji Rewizyjnej

8. Obsługę finansową prowadzi Urząd Miejski w Sośnicowicach

Rozdział VII

Kontrola i nadzór nad Sołectwem

§ 24.

1. Nadzór i kontrolę nad działalnością Sołectwa sprawuje Rada Miejska .
2. Do podstawowych środków nadzoru należy w szczególności:
- rozpatrywanie sprawozdań z działalności gospodarczej, finansowej i społecznej Sołectwa
- zarządzenie, dokonywanie lustracji Sołectwa i oceny stanu Sołectwa na sesji.
3. Skarbnik Gminy sprawuje kontrolę nad działalnością finansową Sołectwa.
4. W razie konieczności kontrolę działalności organizacyjnej Sołectwa przeprowadza Komisja
Rewizyjna Rady Miejskiej.

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

§ 25.

Zmiany Statutu dokonuje Rada Miejska.


Ocena: 0 głosów Aktualna ocena: 0

Komentarze / 2

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  bip pisze: 2016-10-11 11:34
  Pierwszy raz spotykam się z możliwością komentowania na stronie BIP. Czemu mają służyć komentarze?
  0
 • Users Avatars Mini
  bip pisze: 2016-10-11 11:41
  BIP nie może zawierać reklam, a u Państwa facebook, twitter i odnośnik do komercyjnej strony firmy, która tworzy strony BIP. Dlaczego?
  0
musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja
Data wytworzenia: 2007-10-18 14:58 Autor: administrator portalu Data publikacji: 2007-10-18 11:20 Osoba udostępniająca na stronie: root Data ostatniej modyfikacji: 2011-12-05 Osoba modyfikująca: root