Urząd Miejski w Sośnicowicach

Podstawa prawna - BIP Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach

Podstawa prawna

Gminne Przedszkole w Sierakowicach jest  placówką publiczną i działa na podstawie:

 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
 • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela
  Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
 • Statutu Przedszkola
 • Programu wychowawczego,
 • Programu profilaktyki,
 • Koncepcji pracy placówki
 • Regulaminów:
  • Regulaminu Rady Pedagogicznej,
  • Regulaminu Rady Rodziców,

     Organem prowadzącym placówkę jest Gmina Sośnicowice. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.