Urząd Miejski w Sośnicowicach

Podstawa prawna - BIP Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach

Szkoła Podstawowa w Bargłówce jest szkołą publiczną i działa na podstawie:

 

  • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
  • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela,
  • Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
  • Statutu szkoły,
  • Programu wychowawczego,
  • Programu profilaktyki,
  • Koncepcji pracy szkoły,
  • Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,
  • Regulaminów:

Regulaminu Rady Pedagogicznej,

Regulaminu Rady Rodziców,

Regulaminu Samorządu Szkolnego,

 

     Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Sośnicowice.

 

     Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty

     w Katowicach.