Urząd Miejski w Sośnicowicach

Podstawa prawna - BIP Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach

Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Sośnicowice, natomiast nadzór pedagogiczny sprawuje Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.

            Szkoła Podstawowa im. Juliusza Rogera w Sośnicowicach jest szkołą publiczną, działającą na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
 2. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela
 3. Rozporządzeń - aktów wykonawczych do powyższych ustaw
 4. Statutu szkoły
 5. Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania
 6. Szkolnego Programu Wychowawczego
 7. Programu Profilaktycznego
 8. Planu Działań Wychowawczo-Profilaktycznych
 9. Regulaminów:
  • Regulaminu Rady Pedagogicznej
  • Regulaminu Rady Rodziców
  • Regulaminu Samorządu Uczniowskiego