Urząd Miejski w Sośnicowicach

ZP-2/2012

Sośnicowice: Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn: Budowa Gminnego Centrum Społeczno - Kulturalnego w Sośnicowicach
Numer ogłoszenia: 39010 - 2012; data zamieszczenia: 09.02.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sośnicowice, Rynek 19, 44-153 Sośnicowice, woj. śląskie, tel. 032 2387191 w. 330, faks 032 2387550.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn: Budowa Gminnego Centrum Społeczno - Kulturalnego w Sośnicowicach.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn: Budowa Gminnego Centrum Społeczno - Kulturalnego w Sośnicowicach wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.02.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Mrzewa Architekci Robert Mrzewa, ul.Żeromskiego 61/12, 90-625 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 156000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 182000,00

 • Oferta z najniższą ceną: 182000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 182000,00

 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Przeprowadzono konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej budynku GMINNEGO CENTRUM SPOŁECZNO - KULTURALNEGO w Sośnicowicach na podstawie art. 110 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych. Pierwszą nagrodą w konkursie było zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej.


Ocena: 0 głosów Aktualna ocena: 0

Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja
Data wytworzenia: 2012-02-09 10:00 Autor: Barbara Gawlik Data publikacji: 2012-02-09 10:00 Osoba udostępniająca na stronie: Kamil Kionka Data ostatniej modyfikacji: 2012-06-18 Osoba modyfikująca: Kazimierz Kaczmar
Wersja kontrastowa Wersja graficzna Powiększ Pomniejsz