Urząd Miejski w Sośnicowicach

Rejestry i ewidencje - BIP Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach

REJESTRY, EWIDENCJE:

 1. Ewidencja majątku
 2. Księgę zastępstw
 3. Księga zarządzeń dyrektora
 4. Rejestr wypadków
 5. Rejestr wyjść i wyjazdów służbowych
 6. Rejestr zawartych umów
 7. Instrukcja kancelaryjna

 

REGULAMINY:

                  1.   Regulamin pracy

                  2.   Regulamin Zakładowego funduszu świadczeń Socjalnych

                  3.   Regulamin Rady Pedagogicznej

                  4.   Regulamin Rady Rodziców

                  5.  Regulamin udzielania zamówień publicznych

                  6.   Regulamin wycieczek

                  7.   Regulamin oceniania nauczycieli

                  8. Regulamin kontroli zarządczej

                  9.  Regulamin przyznawania nagród dla pracowników pedagogicznych

                 10.  Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

                 11.  Regulamin dowozu dzieci

 

PROCEDURY:

 1. Procedura postępowania  w sytuacji wystąpienia zdarzenia wypadkowego
         z udziałem dzieci
 2. Procedury opieki nad dziećmi w czasie imprez i wycieczek