Urząd Miejski w Sośnicowicach

Rejestry i ewidencje - BIP Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach

W Szkole Podstawowej w Bargłówce prowadzi się następujące rejestry, ewidencje, regulaminy i procedury:

 

REJESTRY, EWIDENCJE:

 

 1. Ewidencja majątku
 2. Ewidencja akt osobowych
 3. Ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły
 4. Księgę zastępstw
 5. Księga zarządzeń dyrektora
 6. Księga ewidencji dzieci
 7. Księga uczniów
 8. Rejestr wydanych legitymacji szkolnych i pracowniczych
 9. Rejestr wypadków
 10. Rejestr wyjść i wyjazdów służbowych
 11. Rejestr zawartych umów

 

REGULAMINY:

 

                  1.   Regulamin pracy

                  2.   Regulamin Zakładowego funduszu świadczeń Socjalnych

                  3.   Regulamin Rady Pedagogicznej

                  4.   Regulamin Rady Rodziców

                  5.   Regulamin Samorządu Szkolnego

                  6.   Regulamin wycieczek szkolnych

                  7.   Regulamin oceniania nauczycieli

                  8.   Regulamin boiska szkolnego i sali gimnastycznej

                  9.   Regulamin pracowni komputerowej

                 10.  Regulamin biblioteki i czytelni

                 11.  Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

                 12.  Regulamin dowozu dzieci do szkoły

                 13.  Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych

                 14. Regulamin pełnienia dyżurów w czasie przerw

                 15. Regulamin podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli

                 16. Regulamin udzielania zamówień publicznych