Urząd Miejski w Sośnicowicach

Rejestry i ewidencje - BIP Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach

            Szkoła Podstawowa im. Juliusza Rogera w Sośnicowicach prowadzi następujące rejestry, ewidencje:

 

 1. Ewidencja majątku
 2. Ewidencja akt osobowych
 3. Ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły
 4. Księga zastępstw
 5. Księga zarządzeń dyrektora
 6. Księga ewidencji dzieci
 7. Księga uczniów
 8. Rejestr wydanych legitymacji szkolnych i pracowniczych
 9. Rejestr wyjść i wyjazdów służbowych

 

            Szkoła posiada również regulaminy i procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych:

 1. Regulamin pracy
 2. Regulamin Zakładowego funduszu świadczeń Socjalnych
 3. Regulamin Rady Pedagogicznej
 4. Regulamin Rady Rodziców
 5. Regulamin Samorządu Uczniowskiego
 6. Regulamin wycieczek szkolnych
 7. Regulamin oceniania nauczycieli
 8. Regulamin boiska szkolnego i sali gimnastycznej
 9. Regulamin pracowni komputerowej
 10. Regulamin biblioteki
 11. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego
 12. Regulamin dowozu dzieci do szkoły
 13. Regulamin pełnienia dyżurów w czasie przerw
 14. Regulamin podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli
 15. Regulamin udzielania zamówień publicznych
 16. Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych:
  • Zachowanie uniemożliwiające prowadzenie lekcji
  • Uszkodzenie lub zniszczenie mienia szkolnego
  • Kradzieże na terenie szkoły
  • Wypadek podczas zajęć szkolnych, zajęć pozalekcyjnych, przerw śródlekcyjnych oraz na świetlicy szkolnej
  • Nagła niedyspozycja zdrowotna ucznia, zasłabnięcie
  • Posiadanie przez uczniów narzędzi, przedmiotów substancji niebezpiecznych
  • Używanie przez ucznia substancji odurzających i uzależniających
  • Ucieczka, wagary, liczne nieobecności
  • Postępowanie w sytuacji zachowania agresywnego wobec uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz osób przebywających
   w szkole
  • Oddalenie się ucznia od grupy w czasie wycieczki szkolnej
  • Podejrzenie nadużywania mediów elektronicznych. Korzystanie z telefonu komórkowego oraz innych urządzeń elektronicznych  podczas zajęć szkolnych