Urząd Miejski w Sośnicowicach

Podstawowe informacje o Świadczeniach Rodzinnych

Podstawowe informacje o Świadczeniach Rodzinnych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łanach Wielkich przy ul. Wiejskiej 9 realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003 r. Nr. 228 poz. 2255, z późń. zm.).

Świadczenia rodzinne tj. zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

 • urodzenia dziecka,
 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 • samotnego wychowywania dziecka,
 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 • rozpoczęcia roku szkolnego,
 • podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania,
 • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (rodzinie wielodzietnej – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci mających prawo do zasiłku rodzinnego)

Terminy wypłaty świadczeń

 • Świadczenia rodzinne wypłaca się nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie rodzinne.
 • W przypadku złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych po 10 dniu miesiąca, świadczenia rodzinne za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.
 • Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od 1 września.
 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.
 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa o świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.
 • Wniosek o dodatek z tytułu urodzenia dziecka składa się do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.

W okresie od 1 listopada 2010r. do 31 października 2011r. prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na podstawie dochodu uzyskiwanego przez rodzinę w roku kalendarzowym 2009r.

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy, z wyjątkiem świadczeń:

 • dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka,
 • dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
 • dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania,
 • zasiłku pielęgnacyjnego,
 • jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego.

W przypadku ustalania prawa do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności osoby prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas nieokreślony. W tym przypadku prawo do świadczeń rodzinnych ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż do końca okresu zasiłkowego. W przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, jeżeli osoba niepełnosprawna uzyska ponownie orzeczenie o niepełnosprawności lub odpowiednim stopniu niepełnosprawności stanowiące kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym osoba złożyła wniosek o kontynuację świadczenia rodzinnego. W powyższym przypadku osoba może do wniosku o świadczenie rodzinne uzależnione od niepełnosprawności dołączyć zaświadczenie właściwej instytucji potwierdzające złożenie wniosku o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

W przypadku ustalania prawa do zasiłku pielęgnacyjnego prawo ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W tym przypadku prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć:

 • uwierzytelnioną kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny,
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka,
 • orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne,
 • zaświadczenie szkoły, w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia,
 • zaświadczenie szkoły wyższej w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli uczy się w szkole wyższej,
 • zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:
 • zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez wszystkich członków rodziny (również uczących się dzieci) w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (tj. 2009r.), jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych (w przypadku, gdy któryś z dorosłych członków rodziny w 2009r. nie pracował i nie rozliczał się z urzędem skarbowym zaświadczenie o nie złożeniu rocznego zeznania podatkowego o wysokości osiągniętych dochodów za rok 2009) – w przypadku osób rozliczających się wspólnie prosimy o dostarczenie zaświadczeń o wysokości dochodu każdego członka rodziny oddzielnie
 • oświadczeniach członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
 • oświadczeniach członków rodziny o wysokości uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu;
 • zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wysokości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (tj. 2009r.)
 • umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej;
 • umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;
 • kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów;
 • zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny, przebywającego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
 • dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,
 • dokument lub oświadczenie określające wysokość uzyskanego dochodu z pierwszego pełnego miesiąca przez członka rodziny;
 • informację sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka;
 • kopię aktów zgonu rodziców lub kopię odpisów wyroków zasądzających alimenty, w przypadku osoby uczącej się;
 • kopię karty pobytu, w przypadku cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175, z późn. zm.), zgody na pobyt tolerowany lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy;
 • kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
 • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany;
 • odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego;
 • orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;

Osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego składa wniosek o zasiłek rodzinny, do którego dołącza:

 • zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie, na jaki urlop wychowawczy został udzielony;
 • zaświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego;
 • zaświadczenie organu emerytalno – rentowego stwierdzające, że osoba ubiegająca się była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych;
 • zaświadczenie lekarza zalecające przebywanie dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności z powodów terapeutycznych w żłobku albo w przedszkolu.

Osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka do wniosku o zasiłek rodzinny dołącza:

 • kopię skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka lub
 • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany

Osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania do wniosku o zasiłek rodzinny dołącza:

 • dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub w innym miejscu zapewniającym zamieszkanie, prowadzonych przez podmiot publiczny;
 • zaświadczenie szkoły;
 • oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie.

Postępowanie w sprawie o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.

Do wniosku należy dołączyć:

 • orzeczenie o niepełnosprawności, albo
 • orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności, albo
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny.

Postępowanie w sprawie o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.

Do wniosku należy dołączyć:

 • orzeczenie o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka;
 • zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów;
 • uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenia pielęgnacyjne.

Bliższych informacji dotyczących świadczeń rodzinnych można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Łanach Wielkich przy ul. Wiejskiej 9 od poniedziałku do środy w godzinach 7:30 – 15:30, czwartek i piątek 8:00 – 16:00

lub telefonicznie pod nr tel. (032) 238-71-83


Ocena: 0 głosów Aktualna ocena: 0

Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja
Data wytworzenia: 2010-07-14 15:27 Autor: ops_lanywielkie Data publikacji: 2010-07-14 13:27 Osoba udostępniająca na stronie: root Data ostatniej modyfikacji: 2011-12-05 Osoba modyfikująca: root