Urząd Miejski w Sośnicowicach

Zakres działania - BIP Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach

I. Informacje ogólne o placówce : 

 1. Przedszkole nosi nazwę: Gminne Przedszkole w   Sierakowicach.
 1. Gminne Przedszkole  w Sierakowicach jest szkołą publiczną, czterooddziałową

Jeden oddział jest odziałem zamiejscowym w Rachowicach

 1. Przyjmuje dzieci z terenu Gminy Sośnicowice. 
 2. Na pieczęci urzędowej  używana jest nazwa:

                        Gminne Przedszkole w Sierakowicach

 1. Siedzibą przedszkola jest budynek przy ul. Wiejskiej 1, 44-156 Sierakowice.  Oddział zamiejscowy mieści się pod adresem: Rachowice, ul Wiejska 111
 2. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Sośnicowice. 
 3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty
  w Katowicach Delegatura w Gliwicach. 
 4. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3-6 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przyjmowane są dzieci 2,5 letnie 
 5. Przedszkole funkcjonuje cały rok szkolny w godzinach od 7. 00 – 16. 00  z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący. Oddział zamiejscowy pracuje
  w godzinach 8. 00 – 13.00
 6. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci
  w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, stopnia
  i rodzaju niepełnosprawności.
 7. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
   

II    Celem przedszkola jest:

 

 1. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dzieci, dostosowanie treści, metod
        i organizacja pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej do ich potrzeb
       i możliwości rozwojowych.

 

 1. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny.

 

 1. Zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wychowawczo-dydaktycznej  i opiekuńczej poprzez dbałość o czystość pomieszczeń oraz higienę osobistą wychowanków, promowanie zdrowego stylu życia, podejmowanie akcji prozdrowotnych.

 

 1. Tworzenie warunków umożliwiających dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej
  w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.

 

 1.    Zapewnianie dzieciom możliwości korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej w formie zajęć specjalistycznych: logopedycznych korekcyjno-kompensacyjnych, socjoterapeutycznych oraz innych o charakterze terapeutycznym, a także w formie porad i konsultacji .Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.

 

 

 1. Umożliwianie dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,
        językowej i religijnej.

 

 1. Sprawowanie opieki nad dziećmi- odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola poprzez indywidualizację oddziaływań oraz stałą współpracę
  z rodzicami/opiekunami prawnymi.

 

 1. Upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród dzieci oraz kształtowanie właściwych
   postaw wobec problemów ochrony środowiska.

 

 1. Sprawowanie opieki nad dziećmi osieroconymi, pozbawionymi całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, a także nad dziećmi pozostającymi w trudnej sytuacji życiowej  i/lub materialnej.

 

 1. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w rocznym planie pracy placówki.             

 

III. Sposoby realizacji zadań przedszkola:

 

 1. Przedszkole realizuje zadania związane z wspomaganiem indywidualnego rozwoju dziecka poprzez:

a). organizowanie odpowiednich warunków do zabawy, aktywnego działania
         i eksperymentowania przez różnicowanie zadań

b). rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej,
wyrażania własnych myśli i przeżyć

c). organizowanie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających nawiązywaniu
         kontaktów społecznych, wchodzeniu w różne osobowe interakcje
d). kształtowanie i rozwijanie aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi
         i otaczającego świata

e).  rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwijania wyobraźni fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej

f).  wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka w oparciu o jego wrodzony potencjał i możliwości rozwojowe

g). zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego
zachowania i kształtowania zachowań prozdrowotnych

h). pomoc w osiąganiu standardów dojrzałości szkolnej

i). wyrównywanie poziomu rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego

         j).  pomoc rodzinie w opiece i wychowaniu dziecka.

 

   2. W ramach posiadanych możliwości przedszkole organizuje i udziela dzieciom pomoc psychologiczno – pedagogiczną, która polega na:
a). rozpoznawaniu  i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych
     i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości
     psychofizycznych

b). wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozpoznawaniu problemów wychowawczych

         c). rozwijaniu umiejętności wychowawczych nauczycieli oraz rodziców

        

3. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest w szczególności dzieciom niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie, zagrożonym niedostosowaniem społecznym, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami komunikacji językowej, z chorobami przewlekłymi, z niepowodzeniami edukacyjnymi, z zaniedbań środowiskowych wynikających z trudnych warunków bytowych rodziny, z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub zmianą środowiska.

4. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy dziecka, rodziców dziecka, nauczyciela lub specjalisty, poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym specjalistycznej, pomocy nauczyciela.

 

 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana i organizowana we współpracy pozarządowymi działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

 

6. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej,
etnicznej, językowej i religijnej poprzez:

      a). właściwe organizowanie procesu wychowawczo-dydaktycznego w języku polskim
                  oraz wykorzystywanie treści związanych z historią, geografią, tradycją i kulturą
                  naszego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem regionu Śląskiego;

     b). prowadzenie nauki religii w ramach planu zajęć przedszkolnych dla dzieci, których
           rodzice/opiekunowie prawni wyrażają takie życzenie w formie oświadczenia
          pisemnego składanego na początku każdego roku szkolnego; dzieciom, których
          rodzice/opiekunowie prawni rezygnują z nauki religii przedszkole zapewnia

          opiekę i uczestnictwo w innego rodzaju zajęciach.

 

   7. Przedszkole udziela wsparcia rodzinie dzieci, którym z powodu trudnych warunków
         rodzinnych lub losowych potrzebna jest stała lub doraźna pomoc rzeczowa lub
          materialna poprzez:

a). dyrektor przedszkola może wystąpić o pomoc do właściwego dla miejsca 

     zamieszkania dziecka Ośrodka Pomocy Społecznej i/ lub Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci;

b).  rodzic/opiekun prawny może zwrócić się osobiście do Ośrodka Pomocy Społecznej
i/lub Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, dyrektor przedszkola zobowiązany jest do
udzielenia wszechstronnej informacji i pomocy w załatwieniu sprawy.