Urząd Miejski w Sośnicowicach

Zakres działania - BIP Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach

Zakres działania

I. Informacje ogólne o szkole :

 

 1. Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa w  Bargłówce

 

 1. Szkoła Podstawowa w Bargłówce jest szkołą publiczną.

 

 1. Obejmuje obowiązkiem szkolnym dzieci zamieszkujące na terenie miejscowości Bargłówka, Trachy, Sośnicowice – ul. Kuźniczka.

 

 1. Szkole nadaje imię organ prowadzący szkołę na wspólny wniosek rady pedagogicznej, przedstawicieli rodziców i uczniów.

 

 1. Na pieczęci urzędowej  używana jest nazwa:

     Szkoła Podstawowa  w Bargłówce

 

 1. Siedzibą szkoły jest budynek przy ul.Raciborskiej 67 w Bargłówce.

 

 1. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Sośnicowice.

 

 1. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.

 

 1. Cykl kształcenia w szkole trwa 6 lat. Szkoła ma w swojej strukturze organizacyjnej klasy I-VI.

 

 1. Zajęcia dydaktyczne odbywają się na jedną zmianę.

 

 1. Czas rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa Minister Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

 1.  Szkoła posługuje się znakiem graficznym – logo, który przedstawia budynek z dachem spadzistym z umieszczonym napisem „ SP Bargłówka”.

                      

II. Cele i zadania szkoły

 

1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz

    uwzględniające program wychowawczy szkoły i program profilaktyki 

    dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb  środowiska.  

    Szkoła spełnia funkcje kształcącą, wychowawczą i opiekuńczą.

 

1) szkoła wyposaża w wiedzę o człowieku i społeczeństwie,
    o problemach społecznoekonomicznych współczesnego świata
    i kraju, o kulturze, środowisku przyrodniczym i ochronie środowiska, nauce,    

    technice i pracy. Szkoła wyrabia umiejętności rozumnego wykorzystania 

    wiedzy w życiu codziennym;

 

2) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania

    świadectwa ukończenia szkoły;

 

3) umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej,

    etnicznej, językowej i religijnej, nauki języków oraz własnej historii i kultury;

 

4) stwarza optymalne warunki do nauczania religii w szkole z zachowaniem

    zobowiązań wynikających z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka;

 

5) prowadzi naukę języka mniejszości narodowej – języka  niemieckiego w kl.  

    I-VI w wymiarze 3 godziny tygodniowo w każdym oddziale, za zgodą

    rodziców, oraz  zgodnie z odrębnymi przepisami;

 

6) rozwija u dzieci i młodzieży poczucie odpowiedzialności, miłości do  

    ojczyzny  oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy

    jednoczesnym  otwarciu się na wartości kultur Europy i Świata;

 

7) umożliwia uczniom rozwój ich talentów i zainteresowań poznawczych, 

   społecznych, artystycznych i sportowych;

 

8) umożliwia indywidualne podejście pedagogiczne i opiekuńcze do każdego  

    ucznia;

 

9) zapewnia uczniom realizację obowiązku szkolnego;

 

10)zapewnia uczniom podstawowe wykształcenie, stanowiące podbudowę do 

     dalszej nauki w gimnazjum;

 

11)ma na celu poszanowanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;

     godła i symboli narodowych, budzenia szacunku dla tradycji narodu   

     polskiego, jego kultury i języka;

 

12)umożliwia przygotowanie do życia w społeczności, rodzinie,

     szkole i środowisku, rozwijanie  kultury i sprawności fizycznej oraz działań 

     służących ochronie przyrody i roli człowieka w kształtowaniu środowiska.

 

3. Szkoła Podstawowa w Bargłówce to miejsce:

 

1)poszanowania godności i praw każdego człowieka;

 

2)sprawiedliwego rozwiązywania problemów;

 

3)przygotowania uczniów – wychowanków do:

            a) zdobywania wiedzy i umiejętności pozwalających sprostać wyzwaniom

             dorosłego życia;

           b) świadomego i odpowiedzialnego decydowania o sobie;

c) dbałości o prawidłowy rozwój i zdrowie;

d) korzystania ze źródeł informacji;

e) wykorzystania swoich zdolności i zainteresowań;

f) poczucia dumy z własnego miejsca zamieszkania;

g) uświadomienia, że kształcenie jest procesem trwającym

    przez całe życie;

h)uświadomienia wychowankom, że uczą się nie dla szkoły, nauczycieli
   i rodziców, lecz dla życia.

 

4.Zadania i cele wymienione w ust. 2 są realizowane w ramach programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły.

 

5. Szkoła zapewnia wszystkim uczniom opiekę i bezpieczeństwo:

 

          1) uczniowie przebywający w szkole podczas zajęć obowiązkowych,  

          nadobowiązkowych i pozalekcyjnych a także w czasie przerw znajdują się 

          pod bezpośrednią opieką nauczyciela, wychowawcy, opiekuna

          prowadzącego dane zajęcia i nie mogą samowolnie opuszczać terenu szkoły;

 

          2) podczas zajęć poza terenem szkoły w trakcie wycieczek organizowanych 

          przez szkołę uczniowie znajdują się pod opieką kierownika i opiekunów   

          wycieczki;

 

          3) przed zajęciami poza terenem szkoły nauczyciele, wychowawcy lub       

          kierownik wycieczki mają obowiązek  zapoznać uczniów z  zasadami    

          bezpieczeństwa, regulaminem  wycieczki, celem, tematem i organizacją

          zajęć;

 

         4) szkoła prowadzi działalność w zakresie krajoznawstwa, turystyki     

          i wypoczynku dla  uczniów klas I – VI, która służy przede wszystkim:

a) poznaniu kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii;
 b) upowszechnianiu wśród uczniów zasad ochrony środowiska i korzystania z zasobów przyrody;    
c) upowszechnianiu form aktywnego wypoczynku, podnoszenia stanu zdrowotnego i fizycznego dzieci;

d) kształtowaniu postaw patriotycznych i obywatelskich;

e) poznawaniu kultury i języka innych państw;

f) poszerzaniu wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego;

g)wspomaganiu rodziny w procesie wychowawczym;

h) poznawaniu zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.

 

5. Formy i sposoby działalności krajoznawczo- turystycznej i wypoczynkowej
prowadzonych w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, pozaszkolnych oraz poprzez organizację akcji wypoczynku letniego i zimowego-  są to:

 

1) wycieczki przedmiotowe, krajoznawczo-turystyczne, rekreacyjno-sportowe;

2) imprezy krajoznawczo- turystyczno- wypoczynkowe, a w szczególności: biwaki, rajdy, turnieje, konkursy, zielone szkoły, szkoły ekologiczne;

3) wycieczki kulturalne, a w szczególności :wyjazdy do kina, teatru, filharmonii, opery, muzeum;

4) organizacja wypoczynku letniego i zimowego w miejscu zamieszkania z jednodniowymi wyjazdami dla uczniów tzw. półkolonie letnie i zimowiska o charakterze rekreacyjno- sportowym.

 

6. Organizacja, formy i sposoby działalności są dostosowane do zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności.

 

7.Szkoła może organizować wycieczki i imprezy zagraniczne za zgodą dyrektora po zawiadomieniu organu prowadzącego i  organu nadzoru pedagogicznego:

1)program wycieczki lub imprezy organizowanej przez szkołę, listę uczestników wycieczki, imię i nazwisko kierownika i opiekunów zawiera karta wycieczki lub imprezy, którą zatwierdza dyrektor szkoły;

2) każda wycieczka, impreza wymaga zgody rodziców na udział dziecka.

 

8. Sposób realizacji celów:

 

1) cele kształcące są realizowane w szkole i poza nią na zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych  z wykorzystaniem pracowni komputerowych, biblioteki, zastępczej sali gimnastycznej i sal lekcyjnych za pomocą nowoczesnych metod w tym aktywizujących i dostępnych środków dydaktycznych;

 

2) cele wychowawcze są realizowane na wszystkich przez szkołę zajęciach przez nauczycieli, wychowawców, pedagoga i innych pracowników szkoły, w ścisłej współpracy z rodzicami;

 

3) cele opiekuńcze realizuje się w trakcie pobytu uczniów w szkole i na wszystkich zajęciach przez nią organizowanych.

 

9.Cele kształcące, wychowawcze i opiekuńcze realizuje się z pełną odpowiedzialnością za bezpieczeństwo i ochronę zdrowia dzieci poprzez:

 

1) utrzymanie pomieszczeń, budynków szkoły, przynależnych do nich

terenów i urządzeń w stanie odpowiadającym ogólnym warunkom  bezpieczeństwa i higieny pracy oraz posiadanie  urządzeń przeciwpożarowych – zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie;

 

2) opracowanie planu ewakuacji uczniów i pracowników szkoły w razie

zagrożenia;

 

3) nauczyciele- opiekunowie opracowują regulamin pracowni w zakresie bezpieczeństwa podczas zajęć, z którym zapoznają uczniów na początku każdego roku szkolnego;

 

4) zabezpieczenie maszyn  i urządzeń oraz środków trujących przed

dostępem uczniów bez nadzoru nauczyciela;

 

5) dbanie o dobrą organizację i zdyscyplinowanie uczniów;

 

6) zapewnienie pełnej i stałej opieki w czasie zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych z wychowania fizycznego oraz w czasie zawodów sportowych organizowanych przez szkołę;

 

7) dbanie o urządzenia sportowe oraz sprzęt stanowiący wyposażenie sali gimnastycznej i boiska szkolnego w zakresie zapewnienia bezpiecznego korzystania z nich;

 

8) organizowanie i prowadzenie wycieczek przedmiotowych, krajoznawczych i turystycznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami bezpieczeństwa uczniów i szkolnym regulaminem wycieczek;

 

9) dyżury nauczycieli i pracowników szkoły w budynku i na podwórku szkolnym według grafiku wywieszonego w pokoju nauczycielskim i zgodnie z regulaminem dyżurów.

 

 

10. Uczniowie, którzy z powodu warunków rodzinnych lub losowych znajdują się w trudnej sytuacji losowej mogą otrzymać pomoc materialną lub rzeczową w miarę możliwości szkoły. Formą tej pomocy może być:

a) zwolnienie z wpłaty na rzecz Rady Rodziców;

b) zwolnienie z wpłaty składki ubezpieczeniowej;

c) skierowanie rodziców ucznia do Ośrodka Pomocy Społecznej;

d) zakup podręczników i przyborów szkolnych;

e) bezpłatny udział ucznia w wycieczkach szkolnych.

 

11. Formy pomocy wymienione w ust.12  przyznawane są na wniosek: wychowawcy klasy, rady pedagogicznej, pedagoga, samorządu uczniowskiego, dyrektora szkoły, ucznia, rodziców ucznia, rady rodziców przez komisję w składzie:

a) wychowawca klasy;

b)przedstawiciel rady rodziców;

c)przedstawiciel rady pedagogicznej;

d) dyrektor.

Z posiedzenia komisji sporządza się protokół.

 

12.Szkoła zapewnia uczniom opiekę (w odrabianiu prac domowych, kulturalne spędzanie czasu) w świetlicy szkolnej. Za całokształt pracy w świetlicy szkolnej odpowiedzialni są nauczyciele prowadzący zajęcia opiekuńczo- wychowawcze.

 

13.Szkoła w miarę możliwości zapewnia uczniom dojeżdżającym do szkoły opiekę nauczyciela w autobusie szkolnym.

 

14. W celu zapewnienia realizacji założonych zadań dyrektor opracowuje koncepcję pracy szkoły przy współudziale rady pedagogicznej, rady rodziców i uczniów. Szczegółową koncepcję zawiera roczny plan pracy.

 

15.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole polega na:

 

1) rozpoznaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych;

 

2) wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych  i dydaktycznych;

 

3) rozwijaniu umiejętności wychowawczych nauczycieli.

 

16.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w szczególności uczniom: niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie, zagrożonym niedostosowaniem społecznym, ze szczególnymi uzdolnieniami, ze specyficznym trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami komunikacji językowej, z chorobami przewlekłymi, z sytuacji kryzysowych i traumatycznych, z niepowodzeniami edukacyjnymi, z zaniedbań środowiskowych wynikających z trudnych warunków bytowych rodziny,

z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub zmianą  środowiska.

 

17. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:

ucznia, rodziców ucznia, nauczyciela lub specjalisty poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej.

 

18.Pomoc psychologiczno pedagogiczna udzielana jest uczniom w formie:

- zajęć rozwijających uzdolnienia

- zajęć dydaktyczno-wyrównawczych

- zajęć specjalistycznych: korekcyjno- kompensacyjnych, logopedycznych,

  socjoterapeutycznych, innych  terapeutycznych,

- porad i konsultacji.

 

19.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z: rodzicami uczniów, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, szkołami i  placówkami i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 

20.Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.