Urząd Miejski w Sośnicowicach

Zakres działania - BIP Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach

Zakres działania

I. Informacje ogólne o szkole :

 1. Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa w  Kozłowie
 2. Szkoła Podstawowa w Kozłowie jest szkołą publiczną.
 3. Obejmuje obowiązkiem szkolnym dzieci zamieszkujące na terenie miejscowości Kozłów, Łany Wielkie.
 4. Na pieczęci urzędowej  używana jest nazwa:  Szkoła Podstawowa  w Kozłowie
 5. Siedzibą szkoły jest budynek przy ul. Marcina 33 w Kozłowie.
 6. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Sośnicowice.
 7. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty w  Katowicach.
 8. Cykl kształcenia w szkole trwa 6 lat. Szkoła ma w swojej strukturze organizacyjnej klasy I-VI.
 9. Zajęcia dydaktyczne odbywają się na jedną zmianę.
 10. Czas rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa Minister Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.
 11. Szkoła posługuje się symbolem– tarczą, która przedstawia napis na niebieskim a w tle:  „ Szkoła Podstawowa w Kozłów”.

II. Cele i zadania szkoły

 1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz  uwzględniające program wychowawczy szkoły i program profilaktyki  dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb  środowiska.   Szkoła spełnia funkcje kształcącą, wychowawczą i opiekuńczą.
 2. szkoła wyposaża w wiedzę o człowieku i społeczeństwie, o problemach społeczno-ekonomicznych współczesnego świata i kraju, o kulturze, środowisku przyrodniczym i ochronie środowiska, nauce,technice i pracy. Szkoła wyrabia umiejętności rozumnego wykorzystania wiedzy w życiu codziennym;
 3. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły;
 4. umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, nauki języków oraz własnej historii i kultury;
 5. stwarza optymalne warunki do nauczania religii w szkole z zachowaniem zobowiązań wynikających z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka;
 6. prowadzi naukę języka mniejszości narodowej – języka  niemieckiego w kl.  I-VI w wymiarze 3 godziny tygodniowo w każdym oddziale, za zgodą rodziców, oraz  zgodnie z odrębnymi przepisami;
 7. rozwija u dzieci i młodzieży poczucie odpowiedzialności, miłości do  ojczyzny  oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym  otwarciu się na wartości kultur Europy i Świata;
 8. umożliwia uczniom rozwój ich talentów i zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych;
 9. umożliwia indywidualne podejście pedagogiczne i opiekuńcze do każdego ucznia;
 10. zapewnia uczniom realizację obowiązku szkolnego;
 11. zapewnia uczniom podstawowe wykształcenie, stanowiące podbudowę do dalszej nauki w gimnazjum;
 12. ma na celu poszanowanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, godła i symboli narodowych, budzenia szacunku dla tradycji narodu polskiego, jego kultury i języka;
 13. umożliwia przygotowanie do życia w społeczności, rodzinie, szkole i środowisku, rozwijanie kultury i sprawności fizycznej oraz działań służących ochronie przyrody i roli człowieka w kształtowaniu środowiska.

III. Szkoła Podstawowa w Kozłowie to miejsce:

 1. poszanowania godności i praw każdego człowieka;
 2. sprawiedliwego rozwiązywania problemów;
 3. przygotowania uczniów – wychowanków do:
 1. zdobywania wiedzy i umiejętności pozwalających sprostać wyzwaniom dorosłego życia;
 2. świadomego i odpowiedzialnego decydowania o sobie;
 3. dbałości o prawidłowy rozwój i zdrowie;
 4. korzystania ze źródeł informacji;
 5. wykorzystania swoich zdolności i zainteresowań;
 6. poczucia dumy z własnego miejsca zamieszkania;
 7. uświadomienia, że kształcenie jest procesem trwającym przez całe życie;
 8. uświadomienia wychowankom, że uczą się nie dla szkoły, nauczycieli i rodziców, lecz dla życia.
 1. Zadania i cele wymienione w ust. 2 są realizowane w ramach programu wychowawczegoi profilaktycznego szkoły.
 2. Szkoła zapewnia wszystkim uczniom opiekę i bezpieczeństwo:
 1. uczniowie przebywający w szkole podczas zajęć obowiązkowych,  nadobowiązkowych i pozalekcyjnych a także w czasie przerw znajdują się pod bezpośrednią opieką nauczyciela, wychowawcy, opiekuna prowadzącego dane zajęcia i nie mogą samowolnie opuszczać terenu szkoły;
 2. podczas zajęć poza terenem szkoły w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę uczniowie znajdują się pod opieką kierownika i opiekunów wycieczki;
 3. przed zajęciami poza terenem szkoły nauczyciele, wychowawcy lub kierownik wycieczki mają obowiązek  zapoznać uczniów z  zasadami bezpieczeństwa, regulaminem  wycieczki, celem, tematem i organizacją zajęć;
 4. szkoła prowadzi działalność w zakresie krajoznawstwa, turystyki  i wypoczynku dla  uczniów klas I – VI, która służy przede wszystkim:
 1. poznaniu kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii;
 2. upowszechnianiu wśród uczniów zasad ochrony środowiska i korzystania z zasobów przyrody;   
 3. upowszechnianiu form aktywnego wypoczynku, podnoszenia stanu zdrowotnego i fizycznego dzieci;
 4. kształtowaniu postaw patriotycznych i obywatelskich
 5. poznawaniu kultury i języka innych państw;
 6. poszerzaniu wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego;
 7. wspomaganiu rodziny w procesie wychowawczym;
 8. poznawaniu zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.
 1. Formy i sposoby działalności krajoznawczo- turystycznej i wypoczynkowej prowadzonych w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, pozaszkolnych oraz poprzez organizację akcji wypoczynku letniego i zimowego-  są to:
 1. wycieczki przedmiotowe, krajoznawczo-turystyczne, rekreacyjno-sportowe;
 2. imprezy krajoznawczo- turystyczno- wypoczynkowe;
 3. wycieczki kulturalne, a w szczególności: wyjazdy do kina, teatru;
 4. organizacja wypoczynku letniego i zimowego w miejscu zamieszkania z jednodniowymi wyjazdami dla uczniów tzw. półkolonie letnie i zimowiska o charakterze rekreacyjno- sportowym.
 1. Organizacja, formy i sposoby działalności są dostosowane do zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności.
 2. Szkoła może organizować wycieczki i imprezy zagraniczne za zgodą dyrektora po zawiadomieniu organu prowadzącego i  organu nadzoru pedagogicznego:
 1. program wycieczki lub imprezy organizowanej przez szkołę, listę uczestników wycieczki, imię i nazwisko kierownika i opiekunów zawiera karta wycieczki lub imprezy, którą zatwierdza dyrektor szkoły;
 2. każda wycieczka, impreza wymaga zgody rodziców na udział dziecka.
 1.  Sposób realizacji celów:
 1. cele kształcące są realizowane w szkole i poza nią na zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych  z wykorzystaniem pracowni komputerowych, biblioteki, zastępczej sali gimnastycznej i sal lekcyjnych za pomocą nowoczesnych metod w tym aktywizujących i dostępnych środków dydaktycznych;
 2. cele wychowawcze są realizowane na wszystkich zajęciach przez nauczycieli, wychowawców, pedagoga i innych pracowników szkoły, w ścisłej współpracy z rodzicami;
 3. cele opiekuńcze realizuje się w trakcie pobytu uczniów w szkole i na wszystkich zajęciach przez nią organizowanych.
 1. Cele kształcące, wychowawcze i opiekuńcze realizuje się z pełną odpowiedzialnością za bezpieczeństwo i ochronę zdrowia dzieci poprzez:
  1. utrzymanie pomieszczeń, budynków szkoły, przynależnych do nich terenów i urządzeń w stanie odpowiadającym ogólnym warunkom  bezpieczeństwa i higieny pracy oraz posiadanie  urządzeń przeciwpożarowych – zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie;
  2. opracowanie planu ewakuacji uczniów i pracowników szkoły w razie zagrożenia;
  3. nauczyciele- opiekunowie opracowują regulamin pracowni w zakresie bezpieczeństwa podczas zajęć, z którym zapoznają uczniów na początku każdego roku szkolnego;
  4. zabezpieczenie maszyn  i urządzeń oraz środków trujących przed dostępem uczniów bez nadzoru nauczyciela;
  5. dbanie o dobrą organizację i zdyscyplinowanie uczniów;
  6. zapewnienie pełnej i stałej opieki w czasie zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych z wychowania fizycznego oraz w czasie zawodów sportowych organizowanych przez szkołę;
  7. dbanie o urządzenia sportowe oraz sprzęt stanowiący wyposażenie sali gimnastycznej i boiska szkolnego w zakresie zapewnienia bezpiecznego korzystania z nich;
  8. organizowanie i prowadzenie wycieczek przedmiotowych, krajoznawczych i turystycznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami bezpieczeństwa uczniów i szkolnym regulaminem wycieczek;
 2. Dyżury nauczycieli i pracowników szkoły w budynku i na podwórku szkolnym według grafiku wywieszonego w pokoju nauczycielskim i zgodnie z regulaminem dyżurów.
 3. Uczniowie, którzy z powodu warunków rodzinnych lub losowych znajdują się w trudnej sytuacji losowej mogą otrzymać pomoc materialną lub rzeczową w miarę możliwości szkoły. Formą tej pomocy może być:
  1. zwolnienie z wpłaty na rzecz Rady Rodziców;
  2. zwolnienie z wpłaty składki ubezpieczeniowej;
  3. skierowanie rodziców ucznia do Ośrodka Pomocy Społecznej;
  4. zakup podręczników i przyborów szkolnych;
  5. bezpłatny udział ucznia w wycieczkach szkolnych.
 4. Formy pomocy wymienione w ust.12  przyznawane są na wniosek: wychowawcy klasy, rady pedagogicznej, pedagoga, samorządu uczniowskiego, dyrektora szkoły, ucznia, rodziców rady rodziców przez komisję w składzie:
 1. wychowawca klasy;
 2. przedstawiciel rady rodziców;
 3. przedstawiciel rady pedagogicznej;
 4. dyrektor.

 

Z posiedzenia komisji sporządza się protokół.

 1. Szkoła zapewnia uczniom opiekę (w odrabianiu prac domowych, kulturalne spędzanie czasu) w świetlicy szkolnej. Za całokształt pracy w świetlicy szkolnej odpowiedzialni są nauczyciele prowadzący zajęcia opiekuńczo- wychowawcze.
 2. Szkoła w miarę możliwości zapewnia uczniom dojeżdżającym do szkoły opiekę nauczyciela w autobusie szkolnym.
 3. W celu zapewnienia realizacji założonych zadań dyrektor opracowuje koncepcję pracy szkoły przy współudziale rady pedagogicznej, rady rodziców i uczniów. Szczegółową koncepcję zawiera roczny plan pracy.
 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole polega na:
  1. rozpoznaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych;
  2. wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych  i dydaktycznych;
  3. rozwijaniu umiejętności wychowawczych nauczycieli.

 

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w szczególności uczniom: niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie, zagrożonym niedostosowaniem społecznym, ze szczególnymi uzdolnieniami, ze specyficznym trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami komunikacji językowej, z chorobami przewlekłymi, z sytuacji kryzysowych i traumatycznych, z niepowodzeniami edukacyjnymi, z zaniedbań środowiskowych wynikających z trudnych warunków bytowych rodziny, z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub zmianą  środowiska.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy: ucznia, rodziców ucznia, nauczyciela lub specjalisty poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej.
 3. Pomoc psychologiczno pedagogiczna udzielana jest uczniom w formie:
 • - zajęć rozwijających uzdolnienia
 • - zajęć dydaktyczno-wyrównawczych
 • - zajęć specjalistycznych: korekcyjno- kompensacyjnych, logopedycznych,
 • socjoterapeutycznych, innych  terapeutycznych,
 • - porad i konsultacji.
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z: rodzicami uczniów, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, szkołami i placówkami  i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 2. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.