Urząd Miejski w Sośnicowicach

Zakres działania - BIP Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach

Zakres działania

I. Informacje ogólne o szkole : 

 1. Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa w  Sierakowicach.
 1. Szkoła Podstawowa w Sierakowicach jest szkołą publiczną.
 1. Obejmuje obowiązkiem szkolnym dzieci zamieszkujące na terenie miejscowości: Sierakowice, Rachowice, Goszyce, Tworóg Mały.
   
 2. Na pieczęci urzędowej  używana jest nazwa:

                        Szkoła Podstawowa  w Sierakowicach

 1. Siedzibą szkoły jest budynek przy ul. Wiejskiej 1, 44-156 Sierakowice.
   
 2. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Sośnicowice.
   
 3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty w Katowicach Delegatura w Gliwicach.
   
 4. Cykl kształcenia w szkole trwa 6 lat. Szkoła ma w swojej strukturze organizacyjnej klasy I-VI.
   
 5. Zajęcia dydaktyczne odbywają się na jedną zmianę.
   
 6. Czas rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa Minister Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.

                

II. Cele i zadania szkoły:

 

 • Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy szkoły i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb  środowiska.  Szkoła spełnia funkcje kształcącą, wychowawczą
  i opiekuńczą.
   
 • Szkoła uczy o człowieku i społeczeństwie,  problemach społeczno-ekonomicznych współczesnego świata,  kraju, kulturze, środowisku przyrodniczym, ochronie środowiska, nauce, technice i pracy. Szkoła wyrabia umiejętność rozumnego
  wykorzystania wiedzy w życiu codziennym.
   
 • Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania    świadectwa ukończenia szkoły.

 

 • Umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, nauki języków oraz własnej historii i kultury.
   
 • Stwarza optymalne warunki do nauczania religii w szkole z zachowanie zobowiązań wynikających z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.
   
 • Prowadzi naukę języka mniejszości narodowej – języka  niemieckiego w kl. I-VI
   w wymiarze 3 godziny tygodniowo w każdym oddziale, za zgodą rodziców, oraz  zgodnie z odrębnymi przepisami.
   
 • Rozwija u dzieci i młodzieży poczucie odpowiedzialności, miłości do  ojczyzny  oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym  otwarciu się na wartości kultur Europy i Świata.
   
 • Umożliwia uczniom rozwój ich talentów i zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych.
   
 • Umożliwia indywidualne podejście pedagogiczne i opiekuńcze do każdego ucznia.
   
 • Zapewnia uczniom realizację obowiązku szkolnego.
   
 • Zapewnia uczniom podstawowe wykształcenie, stanowiące podbudowę do dalszej nauki w gimnazjum.
   
 • Ma na celu poszanowanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, godła i symboli narodowych, budzenia szacunku dla tradycji narodu polskiego, jego kultury i języka.
   
 • Umożliwia przygotowanie do życia w społeczności, rodzinie, szkole i środowisku, rozwijanie  kultury i sprawności fizycznej oraz działań służących ochronie przyrody
  i roli człowieka w kształtowaniu środowiska.

 

III. Szkoła Podstawowa w Sierakowicach to miejsce:

 - poszanowania godności i praw każdego człowieka;

- sprawiedliwego rozwiązywania problemów;
 

- przygotowania uczniów – wychowanków do:
 

 • zdobywania wiedzy i umiejętności pozwalających sprostać wyzwaniom dorosłego życia;
 • świadomego i odpowiedzialnego decydowania o sobie;
 • dbałości o prawidłowy rozwój i zdrowie;
 • korzystania ze źródeł informacji;
 • wykorzystania swoich zdolności i zainteresowań;
 • poczucia dumy z własnego miejsca zamieszkania.
 • Zadania i cele wymienione wyżej są realizowane w ramach programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły.
   
 • Szkoła zapewnia wszystkim uczniom opiekę i bezpieczeństwo:

 

- uczniowie przebywający w szkole podczas zajęć obowiązkowych,   nadobowiązkowych
 i pozalekcyjnych a także w czasie przerw znajdują się pod bezpośrednią opieką nauczyciela, wychowawcy, opiekuna prowadzącego dane zajęcia i nie mogą samowolnie opuszczać terenu szkoły;

 

 -  podczas zajęć poza terenem szkoły w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę uczniowie znajdują się pod opieką kierownika i opiekunów  wycieczki;

 

-  przed zajęciami poza terenem szkoły nauczyciele, wychowawcy lub kierownik wycieczki mają obowiązek  zapoznać uczniów z  zasadami bezpieczeństwa, regulaminem  wycieczki, celem, tematem i organizacją zajęć.

 

 • Szkoła prowadzi działalność w zakresie krajoznawstwa, turystyki  i wypoczynku dla  uczniów klas I – VI, która służy przede wszystkim:

-  poznaniu kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury
i historii;

 - upowszechnianiu wśród uczniów zasad ochrony środowiska i korzystania z zasobów przyrody;    

-  upowszechnianiu form aktywnego wypoczynku, podnoszenia stanu zdrowotnego
 i fizycznego dzieci;

- kształtowaniu postaw patriotycznych i obywatelskich;

- poznawaniu kultury i języka innych państw;

- poszerzaniu wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego
i kulturalnego;

-wspomaganiu rodziny w procesie wychowawczym;

- poznawaniu zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.

 • Formy i sposoby działalności krajoznawczo- turystycznej i wypoczynkowej
  prowadzonych w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, pozaszkolnych oraz poprzez organizację akcji wypoczynku letniego i zimowego takie jak: wycieczki przedmiotowe, krajoznawczo-turystyczne, rekreacyjno-sportowe.

 

 • Wycieczki kulturalne, a w szczególności :wyjazdy do kina, teatru, filharmonii, opery, muzeum.
   
 • Organizacja wypoczynku letniego i zimowego w miejscu zamieszkania
  z jednodniowymi wyjazdami dla uczniów tzw. półkolonie letnie i zimowiska
  o charakterze rekreacyjno- sportowym.
   
 • Organizacja, formy i sposoby działalności są dostosowane do zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności.
   
 • Szkoła może organizować wycieczki i imprezy zagraniczne za zgodą dyrektora po zawiadomieniu organu prowadzącego i  organu nadzoru pedagogicznego.
   
 • Program wycieczki lub imprezy organizowanej przez szkołę, listę uczestników wycieczki, imię i nazwisko kierownika i opiekunów zawiera karta wycieczki lub imprezy, którą zatwierdza dyrektor szkoły.
   
 • Każda wycieczka, impreza wymaga zgody rodziców na udział dziecka.

 

IV.  Sposób realizacji celów: 

 • Cele kształcące są realizowane w szkole i poza nią na zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych  z wykorzystaniem pracowni komputerowych, biblioteki, sali gimnastycznej i sal lekcyjnych za pomocą nowoczesnych metod w tym aktywizujących i dostępnych środków dydaktycznych.
   
 • Cele wychowawcze są realizowane na wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę przez nauczycieli, wychowawców, pedagoga i innych pracowników szkoły
  w ścisłej współpracy z rodzicami. 
   
 • Cele opiekuńcze realizuje się w trakcie pobytu uczniów w szkole i na wszystkich zajęciach przez nią organizowanych. 
   
 • Cele kształcące, wychowawcze i opiekuńcze realizuje się z pełną odpowiedzialnością za bezpieczeństwo i ochronę zdrowia dzieci poprzez: 

- utrzymanie pomieszczeń, budynków szkoły, przynależnych do nich terenów
i urządzeń w stanie odpowiadającym ogólnym warunkom  bezpieczeństwa i higieny pracy oraz posiadanie  urządzeń przeciwpożarowych – zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie;

- opracowanie planu ewakuacji uczniów i pracowników szkoły w razie zagrożenia;

  - nauczyciele- opiekunowie opracowują regulamin pracowni w zakresie bezpieczeństwa podczas zajęć, z którym zapoznają uczniów na początku każdego roku szkolnego;

 

-  dbanie o dobrą organizację i zdyscyplinowanie uczniów; 

- zapewnienie pełnej i stałej opieki w czasie zajęć obowiązkowych
i nadobowiązkowych z wychowania fizycznego oraz w czasie zawodów sportowych organizowanych przez szkołę; 

-  dbanie o urządzenia sportowe oraz sprzęt stanowiący wyposażenie sali gimnastycznej i boiska szkolnego w zakresie zapewnienia bezpiecznego korzystania
z nich; 

-  organizowanie i prowadzenie wycieczek przedmiotowych, krajoznawczych
 i turystycznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami bezpieczeństwa uczniów i szkolnym regulaminem wycieczek; 

-  dyżury nauczycieli i pracowników szkoły w budynku i na podwórku szkolnym według grafiku wywieszonego w pokoju nauczycielskim i zgodnie z regulaminem dyżurów. 

 • Uczniowie, którzy z powodu warunków rodzinnych lub losowych znajdują się
  w trudnej sytuacji losowej mogą otrzymać pomoc materialną lub rzeczową w miarę możliwości szkoły. Formą tej pomocy może być:

-  zwolnienie z wpłaty składki ubezpieczeniowej;

-  skierowanie rodziców ucznia do Ośrodka Pomocy Społecznej;

-  zakup podręczników i przyborów szkolnych w ramach akcji rządowej „Wyprawka szkolna”;

-  bezpłatny udział ucznia w wycieczkach szkolnych. 

 • Wymienione formy pomocy przyznawane są na wniosek: wychowawcy klasy, rady pedagogicznej, pedagoga, dyrektora szkoły, rodziców ucznia, rady rodziców. 
   
 • Szkoła zapewnia uczniom opiekę (w odrabianiu prac domowych, kulturalne spędzanie czasu) w świetlicy szkolnej. Za całokształt pracy w świetlicy szkolnej odpowiedzialni są nauczyciele prowadzący zajęcia opiekuńczo- wychowawcze.
   
 • W celu zapewnienia realizacji założonych zadań dyrektor opracowuje koncepcję pracy szkoły przy współudziale rady pedagogicznej, rady rodziców i uczniów. Szczegółową koncepcję zawiera roczny plan pracy. 

V. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole polega na: 

 • rozpoznaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych; 

 

 • wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych 
   i dydaktycznych; 
   
 • rozwijaniu umiejętności wychowawczych nauczycieli;
   
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w szczególności uczniom: niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie, zagrożonym niedostosowaniem społecznym, ze szczególnymi uzdolnieniami, ze specyficznym trudnościami
  w uczeniu się, z zaburzeniami komunikacji językowej, z chorobami przewlekłymi,
   z sytuacji kryzysowych i traumatycznych, z niepowodzeniami edukacyjnymi,
  z zaniedbań środowiskowych wynikających z trudnych warunków bytowych rodziny, z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub zmianą  środowiska. 
   
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy: ucznia, rodziców ucznia, nauczyciela lub specjalisty poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej. 
   
 • Pomoc psychologiczno pedagogiczna udzielana jest uczniom w formie:

- zajęć rozwijających uzdolnienia

- zajęć dydaktyczno-wyrównawczych

- zajęć specjalistycznych: korekcyjno- kompensacyjnych, logopedycznych,

  socjoterapeutycznych, innych  terapeutycznych,

- porad i konsultacji. 

 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z: rodzicami uczniów, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, szkołami i  placówkami i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
   
 • Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.