Urząd Miejski w Sośnicowicach

Drugi przetarg nieograniczony na dostawę dwóch używanych autobusów szkolnych

Przetarg Ograniczony Ustny

Drugi przetarg nieograniczony na dostawę dwóch używanych autobusów szkolnych

Sośnicowice: Dostawa dwóch używanych autobusów szkolnych.
Numer ogłoszenia: 306540 - 2013; data zamieszczenia: 31.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej , ul. Powstańców 6, 44-153 Sośnicowice, woj. śląskie, tel. 32 238 76 88, faks 32 238 76 88.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sosnicowice.i-gmina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa dwóch używanych autobusów szkolnych..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa dwóch używanych autobusów szkolnych.

Opis samochodu: Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch używanych autobusów szkolnych na minimum 50 miejsc siedzących, w pełni sprawnych technicznie - zamawiający zastrzega, że przed odebraniem pojazdów sprawdzi ich stan techniczny we wskazanej przez siebie Stacji Kontroli Pojazdów.

Opis wymagań, opis techniczny i wyposażenia:

- Data pierwszej rejestracji nie wcześniej niż 01/01/2001;

- Udokumentowany przebieg;

- Silnik - Diesla o mocy minimum 250 KM umiejscowiony w tyle pojazdu (za tylną osią)

- Zawieszenie pneumatyczne;

- Skrzynia biegów manualna 6 stopniowa + bieg wsteczny;

- Norma EURO: EURO 2 lub wyższa;

- ABS;

- ASR;

- Klimatyzacja;

- Retarder;

- Minimum 50 miejsc siedzących - fotele obite tkaniną zamontowane przodem do kierunku jazdy;

- Dwoje pneumatycznie otwieranych drzwi, sterowanych ze stanowiska kierowcy;

- Ogrzewanie postojowe;

- Nadwozie i podwozie bez korozji;

- Szyba przednia bez pęknięć, rys i odprysków;

- Podwójne szyby boczne, przyciemniane;

- Półki na bagaż podręczny umiejscowione nad fotelami pasażerskimi.

 

Gwarancja: - 2 miesięczna gwarancja rozruchowa na wszystkie części mechaniczne o wartości do 10 000 zł na każdy autobus;

 

- w okresie obowiązywania gwarancji rozruchowej bezpłatne udostępnienie na czas naprawy lub przeglądu samochodu zastępczego, bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od momentu przekazania do użytkowania przedmiotu umowy.

 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.12.10.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.08.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek uzna się za spełniony, jeżeli dostawca złoży oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek uzna się za spełniony, jeżeli dostawca złoży oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek uzna się za spełniony, jeżeli dostawca złoży oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek uzna się za spełniony, jeżeli dostawca złoży oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek uzna się za spełniony, jeżeli dostawca złoży oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- Oświadczenie VAT (załącznik nr 3 di SIWZ) - Oświadczenie o spełnianiu parametrów technicznych i posiadaniu wymaganego wyposażenia oraz gwarancji oferowanych samochodów (załącznik nr 4 do SIWZ), - Parafowany wzór umowy - (załącznik nr 5 do SIWZ), - Oświadczenie stanowiące załącznik nr 6 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sosnicowice.i-gmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.sosnicowice.i-gmina.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.08.2013 godzina 09:00, miejsce: ul. Powstańców 6 44-153 Sośnicowice.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Sośnicowice: Dostawa dwóch używanych autobusów szkolnych.
Numer ogłoszenia: 306540 - 2013; data zamieszczenia: 31.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej , ul. Powstańców 6, 44-153 Sośnicowice, woj. śląskie, tel. 32 238 76 88, faks 32 238 76 88.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sosnicowice.i-gmina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa dwóch używanych autobusów szkolnych..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa dwóch używanych autobusów szkolnych.

Opis samochodu: Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch używanych autobusów szkolnych na minimum 50 miejsc siedzących, w pełni sprawnych technicznie - zamawiający zastrzega, że przed odebraniem pojazdów sprawdzi ich stan techniczny we wskazanej przez siebie Stacji Kontroli Pojazdów.

Opis wymagań, opis techniczny i wyposażenia:

- Data pierwszej rejestracji nie wcześniej niż 01/01/2001;

- Udokumentowany przebieg;

- Silnik - Diesla o mocy minimum 250 KM umiejscowiony w tyle pojazdu (za tylną osią)

- Zawieszenie pneumatyczne;

- Skrzynia biegów manualna 6 stopniowa + bieg wsteczny;

- Norma EURO: EURO 2 lub wyższa;

- ABS;

- ASR;

- Klimatyzacja;

- Retarder;

- Minimum 50 miejsc siedzących - fotele obite tkaniną zamontowane przodem do kierunku jazdy;

- Dwoje pneumatycznie otwieranych drzwi, sterowanych ze stanowiska kierowcy;

- Ogrzewanie postojowe;

- Nadwozie i podwozie bez korozji;

- Szyba przednia bez pęknięć, rys i odprysków;

- Podwójne szyby boczne, przyciemniane;

- Półki na bagaż podręczny umiejscowione nad fotelami pasażerskimi.

 

Gwarancja: - 2 miesięczna gwarancja rozruchowa na wszystkie części mechaniczne o wartości do 10 000 zł na każdy autobus;

 

- w okresie obowiązywania gwarancji rozruchowej bezpłatne udostępnienie na czas naprawy lub przeglądu samochodu zastępczego, bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od momentu przekazania do użytkowania przedmiotu umowy.

 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.12.10.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.08.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek uzna się za spełniony, jeżeli dostawca złoży oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek uzna się za spełniony, jeżeli dostawca złoży oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek uzna się za spełniony, jeżeli dostawca złoży oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek uzna się za spełniony, jeżeli dostawca złoży oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek uzna się za spełniony, jeżeli dostawca złoży oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- Oświadczenie VAT (załącznik nr 3 di SIWZ) - Oświadczenie o spełnianiu parametrów technicznych i posiadaniu wymaganego wyposażenia oraz gwarancji oferowanych samochodów (załącznik nr 4 do SIWZ), - Parafowany wzór umowy - (załącznik nr 5 do SIWZ), - Oświadczenie stanowiące załącznik nr 6 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sosnicowice.i-gmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.sosnicowice.i-gmina.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.08.2013 godzina 09:00, miejsce: ul. Powstańców 6 44-153 Sośnicowice.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki do pobrania


Ocena: 0 głosów Aktualna ocena: 0

Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja
Data wytworzenia: 2013-07-31 Autor: Marek Laska Data publikacji: 2013-07-31 14:08 Osoba udostępniająca na stronie: Marek Laska Data ostatniej modyfikacji: 2013-07-31 Osoba modyfikująca: zgkim zgkim