Urząd Miejski w Sośnicowicach

Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego samochodu z wywrotką trójstronną

Przetarg Ograniczony Ustny

Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego samochodu z wywrotką trójstronną

Sośnicowice: Dostawa fabrycznie nowego samochodu z wywrotką trójstronną.
Numer ogłoszenia: 471534 - 2012; data zamieszczenia: 26.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej , ul. Powstańców 6, 44-153 Sośnicowice, woj. śląskie, tel. 32 238 76 88, faks 32 238 76 88.

 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:www.sosnicowice.i-gmina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Dostawa fabrycznie nowego samochodu z wywrotką trójstronną..

II.1.2) Rodzaj zamówienia:dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu z wywrotką trójstronną. Samochód musi spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 roku w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach. Masy: - DMC - do 3,5 T; - Masa podwozia - min 2000 kg; - Ładowność - min 600 kg. Silnik: - Wysokoprężny, 4 cylindrowy z wtryskiem bezpośrednim Common Rail; - Pojemność skokowa minimum 2900 cm3; - Moc maksymalna: min 120 KM; - Poziom emisji spalin: Euro 5; - Turbosprężarka, chłodzony cieczą. Skrzynia biegów: - 6+1. Sprzęgło: - jednotarczowe suche. Układ hamulcowy: - układ hamulcowy ze wspomaganiem hamowania ABS. Kabina: - Podwójna, min. 7 miejscowa; - Szyby przyciemniane; - Kolor: biały. Zbiornik paliwa: - Min. 80 l. Koła i ogumienie: - Przód: R16, tył: bliźniacze. Wyposażenie dodatkowe: - Fotel kierowcy regulowany w 3 płaszczyznach; - Poduszka powietrzna kierowcy; - Elektrycznie ustawiane i podgrzewane lusterka boczne; - Wspomaganie układu kierowniczego; - Szyba przednia podgrzewana elektrycznie; - Wzmocnione tylne zawieszenie; - Blokada tylnego mostu; - Centralny zamek z pilotem; - Klimatyzator zintegrowany; - Sygnalizacja ostrzegawcza obejmująca lampę zespoloną na dachu; - Reflektory przeciwmgielne; - Sygnał biegu wstecznego. Zabudowa: Zabudowa polega na wykonaniu zabudowy typu wywrot trójstronny o wymiarach wewnętrznych minimalnych: - Długość: min 2900 mm; - Szerokość: min 2000 mm; - Wysokość: min 500 mm. Opis nadwozia skrzyniowego: - Rama pośrednia stalowa malowana na kolor czarny, przygotowana pod wywrot trójstronny; - Burty aluminiowe - 1 szt. na stronę; - Podłoga wykonana z blachy stalowej malowanej; - Oświetlenie obrysowe zgodnie z przepisami Kodeksu Ruchu Drogowego; - Nadkola osi tylnej z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym; - Fartuchy przeciwbłotne. Gwarancja: -gwarancja na części mechaniczne samochodu minimum 2 lata; -gwarancja na lakier nadwozia i zabudowy minimum 2 lata; -gwarancja na blachę nadwozia i zabudowy minimum 2 lata..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):34.13.40.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 28.02.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadanych specjalnych uprawnień.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Dostawca: - wykonał w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 3 dostawy samochodów z wywrotem trójstronnym; - Posiada punkt serwisowy w odległości maks. 50 km od siedziby Zamawiającego; Warunek uzna się za spełniony jeżeli Dostawca złoży oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 oraz wykazy stanowiące załączniki 5 i 6 do SIWZ;
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Dostawca: - wykonał w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 3 dostawy samochodów z wywrotem trójstronnym; - Posiada punkt serwisowy w odległości maks. 50 km od siedziby Zamawiającego; Warunek uzna się za spełniony jeżeli Dostawca złoży oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 oraz wykazy stanowiące załączniki 5 i 6 do SIWZ;
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek uzna się za spełniony jeżeli Dostawca złoży aktualny odpis z właściwego rejestru *, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy;

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

Specyfikacja techniczna samochodu.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wszystkie dokumenty potrzebne do rejestracji pojazdu, w tym wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdu.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy polegającej na: - zmianie zakresu usług, które realizowane będą przez podwykonawców, - zmniejszeniu zakresu usługi, - wcześniejsze rozwiązanie umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sosnicowice.i-gmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Powstańców 6 44-153 Sośnicowice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:04.12.2012 godzina 09:00, miejsce: ul. Powstańców 6 44-153 Sośnicowice.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Ocena: 0 głosów Aktualna ocena: 0

Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja
Data wytworzenia: 2012-11-26 12:07 Autor: Marek Laska Data publikacji: 2012-11-26 12:07 Osoba udostępniająca na stronie: Marek Laska Data ostatniej modyfikacji: 2012-11-29 Osoba modyfikująca: zgkim zgkim