Urząd Miejski w Sośnicowicach

ZB nr 101/2008 z dnia 12.10.2007

ZB nr 101/2008 z dnia 12.10.2007

Z A R Z Ą D Z E N I E BURMISTRZA SOŚNICOWIC z dnia 12.10.2007 roku Nr. 101 w sprawie : podania do publicznej wiadomości wykazu dotyczącego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Bargłówce – przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym . Działając na podstawie : art.35 w związku z art.37 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr.261 poz.2603 ze zmianami) , Uchwały Nr.VII/79/2007 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 08.08.2007 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata oraz zasad zbywania lokali (Dz.Urz.Woj.Śląskiego Nr.159 poz.2986 z dnia 24.09.2007r.) zarządzam co następuje : § 1 . 1.Zarządzam przeznaczyć do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową niezabudowaną , położoną w Bargłówce , oznaczoną w ewidencji gruntów obrębu Bargłówka k.m.1 d.1 , działka numer 1154/113 o powierzchni 146 m2 , zapisaną w KW 70407 , wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik Nr.1 do niniejszego Zarządzenia – na rzecz właściciela nieruchomości przyległej pana Wiesława Stelmacha . 2.Nieruchomość wymieniona w pkt.1 z uwagi na , małą powierzchnię oraz kształt czworoboku z dwoma narożnikami o formie kątów ostrych nie może być zbyta jako odrębna nieruchomość . Sprzedaż nieruchomości następuje na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej do działki stanowiącej przedmiot zbycia . 3.Wykaz o którym mowa w pkt.1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Sośnicowice, w sołectwach, a ponadto ogłoszeniu w prasie lokalnej oraz umieszczeniu na stronie internetowej Urzędu . § 2 . Warunki sprzedaży zostaną określone w protokole uzgodnień . § 3 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .


Ocena: 0 głosów Aktualna ocena: 0

Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja
Data wytworzenia: 2008-05-21 15:04 Autor: admin strony Data publikacji: 2008-03-21 13:04 Osoba udostępniająca na stronie: root Data ostatniej modyfikacji: 2011-12-05 Osoba modyfikująca: root