Urząd Miejski w Sośnicowicach

ZB nr 131/2007 z dnia 31.12.2007

ZB nr 131/2007 z dnia 31.12.2007

Zarządzenie Nr 131 / 2007 Burmistrza Sośnicowic z dnia 31.12.2007 r. w sprawie zmiany budżetu i układu wykonawczego budżetu gminy Sośnicowice na rok 2007 Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4, art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591 z późn. zmianami), art.186 i art.188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 , poz.2104 z późn. zmianami), działając w oparciu o upoważnienie zawarte w pkt.16 Uchwały Rady Miejskiej w Sośnicowicach Nr III/23/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu gminy Sośnicowice na rok 2007 zarządzam dokonanie : I zmian budżetu poprzez: 1 Zwiększenie dochodów 0 Dział Nazwa Rozdział Nazwa źródło dochodów Kwota w zł Znacznik 2 Zmniejszenie dochodów 0 Dział Nazwa Rozdział Nazwa źródło dochodów Kwota w zł Znacznik 3 Zmniejszenie wydatków 8 000 Dział Nazwa Rozdział Nazwa rodzaj wydatków Kwota w zł Znacznik 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki majątkowe 8 000 4 Zwiększenie wydatków 8 000 Dział Nazwa Rozdział Nazwa rodzaj wydatków Kwota w zł Znacznik 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące – pozostałe 8 000 str.2 II zmian układu wykonawczego budżetu poprzez: 1 Zwiększenie dochodów 0 Dział Nazwa Rozdział Nazwa Paragraf Nazwa Kwota w zł Znacznik 2 Zmniejszenie dochodów 0 Dział Nazwa Rozdział Nazwa Paragraf Nazwa Kwota w zł Znacznik 3 Zmniejszenie wydatków 33 900 Dział Nazwa Rozdział Nazwa Paragraf Nazwa Kwota w zł Znacznik 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000 75095 Pozostała działalność 4300 Zakup usług pozostałych 15 500 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA 75412 Ochotnicze straże pożarne 4270 Zakup usług remontowych 3 000 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I … 75647 Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych 4410 Podróże służbowe krajowe 900 851 OCHRONA ZDROWIA 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 1 500 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92195 Pozostała działalność 4300 Zakup usług pozostałych 5 000 str.3 4 Zwiększenie wydatków 33 900 Dział Nazwa Rozdział Nazwa Paragraf Nazwa Kwota w zł Znacznik 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 8 000 75095 Pozostała działalność 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 000 4260 Zakup energii 500 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA 75412 Ochotnicze straże pożarne 4300 Zakup usług pozostałych 3 000 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I … 75647 Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych 4300 Zakup usług pozostałych 900 851 OCHRONA ZDROWIA 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4300 Zakup usług pozostałych 1 500 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92195 Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000 II Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.


Ocena: 0 głosów Aktualna ocena: 0

Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja
Data wytworzenia: 2008-05-21 16:00 Autor: admin strony Data publikacji: 2008-03-21 13:59 Osoba udostępniająca na stronie: root Data ostatniej modyfikacji: 2011-12-05 Osoba modyfikująca: root