Urząd Miejski w Sośnicowicach

ZB nr 97/2007 z dnia 08.10.2007

ZB nr 97/2007 z dnia 08.10.2007

Zarządzenie Nr 97 / 2007 Burmistrza Sośnicowic z dnia 08.10.2007 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Sośnicowice na rok 2007 Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4, art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591 z późn. zmianami), art.186 i art.188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 , poz.2104 z późn. zmianami), działając w oparciu o upoważnienie zawarte w pkt.16 Uchwały Rady Miejskiej w Sośnicowicach Nr III/23/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu gminy Sośnicowice na rok 2007 oraz w związku z Uchwałą Nr VIII / 85 / 2007 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 08 października 2007 w sprawie zmiany budżetu gminy Sośnicowice na rok 2007 zarządzam dokonanie : I zmian układu wykonawczego budżetu poprzez: 1 Zwiększenie dochodów 24 709 Dział Nazwa Rozdział Nazwa Paragraf Nazwa Kwota w zł Znacznik 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY …….. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 2010 Dotacje cel. .. na zad. bieżące z zakresu admin.rządowej oraz … 13 450 zlecone 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 80101 Szkoły podstawowe 0690 Wpływy z różnych opłat 300 0920 Pozostałe odsetki 100 0970 Wpływy z różnych dochodów 500 80104 Przedszkola 0970 Wpływy z różnych dochodów 500 2310 Dotacje cel. .. otrzymane z gminy .. na podst. porozumień … 7 200 80110 Gimnazja 0690 Wpływy z różnych opłat 200 0970 Wpływy z różnych dochodów 500 80195 Pozostała działalność 2030 Dotacje cel. .. na realiz. własnych zadań bieżących gmin … 1 689 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 85415 Pomoc materialna dla uczniów 2030 Dotacje cel. .. na realiz. własnych zadań bieżących gmin … 270 2 Zmniejszenie dochodów 0 Dział Nazwa Rozdział Nazwa Paragraf Nazwa Kwota w zł Znacznik str.2 3 Zmniejszenie wydatków 61 570 Dział Nazwa Rozdział Nazwa Paragraf Nazwa Kwota w zł Znacznik 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 41 000 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY …….. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 570 zlecone 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 92601 Obiekty sportowe 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000 4 Zwiększenie wydatków 154 839 Dział Nazwa Rozdział Nazwa Paragraf Nazwa Kwota w zł Znacznik 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4430 Różne opłaty i składki 2 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4270 Zakup usług remontowych 11 000 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 4300 Zakup usług pozostałych 30 000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4300 Zakup usług pozostałych 11 500 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6 500 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000 4300 Zakup usług pozostałych 4 500 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY …….. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7 920 zlecone 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500 zlecone 4120 Składki na Fundusz Pracy 100 zlecone 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000 zlecone 4410 Podróże służbowe krajowe 500 zlecone str.3 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2710 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. …… 7 000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 80101 Szkoły podstawowe 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 000 80113 Dowożenie uczniów do szkół 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 29 360 80195 Pozostała działalność 8550 Różne rozliczenia finansowe 1 689 852 POMOC SPOŁECZNA 85219 Ośrodki pomocy społecznej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 85415 Pomoc materialna dla uczniów 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 270 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 92601 Obiekty sportowe 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000 II Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Ocena: 0 głosów Aktualna ocena: 0

Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja
Data wytworzenia: 2007-10-18 11:31 Autor: administrator portalu Data publikacji: 2007-10-12 13:48 Osoba udostępniająca na stronie: root Data ostatniej modyfikacji: 2011-12-05 Osoba modyfikująca: root