Urząd Miejski w Sośnicowicach

ZB nr 122/2010 z dnia 31.12.2010

ZB nr 122/2010 z dnia 31.12.2010

Zarządzenie Nr 122 / 2010
Burmistrza Sośnicowic
z dnia 31.12.2010 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Sośnicowice na 2010 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4, art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591 z późn. zmianami), art.249, art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 , poz. 1240), działając w oparciu o upoważnienie zawarte w § 7 pkt. 1 Uchwały Rady Miejskiej w Sośnicowicach Nr XXVII/290/2010 z dnia 04.01.2010 r. w sprawie budżetu gminy na 2010 rok zarządzam :

I dokonanie zmian budżetu poprzez:

1 Zwiększenie dochodów 0,00
Dział Nazwa
Rozdział Nazwa
Paragraf Nazwa Kwota w zł Znacznik

2 Zmniejszenie dochodów 0,00
Dział Nazwa
Rozdział Nazwa
Paragraf Nazwa Kwota w zł Znacznik

3 Zmniejszenie wydatków 57 901,00
Dział Nazwa
Rozdział Nazwa
Paragraf Nazwa Kwota w zł Znacznik

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
60016 Drogi publiczne gminne
4270 Zakup usług remontowych 34 000,00

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
4260 Zakup energii 7 000,00

75095 Pozostała działalność
4300 Zakup usług pozostałych 1 700,00

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
90003 Oczyszczanie miast i wsi
4300 Zakup usług pozostałych 15 201,00

4 Zwiększenie wydatków 57 901,00
Dział Nazwa
Rozdział Nazwa
Paragraf Nazwa Kwota w zł Znacznik

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
60016 Drogi publiczne gminne
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 34 000,00

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00

75095 Pozostała działalność
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 700,00

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
90002 Gospodarka odpadami
4300 Zakup usług pozostałych 15 200,00

90017 Zakłady gospodarki komunalnej
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 1,00

II Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu
w Biuletynie Informacji Publicznej.


Ocena: 0 głosów Aktualna ocena: 0

Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja
Data wytworzenia: 2011-02-28 11:00 Autor: Leszek Kołodziej Data publikacji: 2010-12-31 09:59 Osoba udostępniająca na stronie: root Data ostatniej modyfikacji: 2011-12-05 Osoba modyfikująca: root