Urząd Miejski w Sośnicowicach

Zasady współpracy wychowawczej z rodzicami - BIP Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach

Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia i wychowania dzieci. Współpraca z rodzicami w zakresie działalności wychowawczej szkoły opiera się na:

 1. Zapoznaniu rodziców z Programem Wychowawczym Szkoły, zatwierdzeniu
  w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców jego treści i wyrażaniu swoich opinii o nim.
 2. Określaniu i współdecydowaniu o celach edukacyjnych szkoły (ankiety ewaluacyjne, spotkania rodziców z nauczycielami, spotkania Rady Rodziców z Dyrektorem Szkoły).
 3. Współdziałaniu z nauczycielami i wychowawcami w realizacji zadań wychowawczych.
 4. Pomocy rodzicom w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci poprzez pedagogizację, profilaktykę i terapię pedagogiczną.
 5. Współdecydowanie o organizacji świąt, uroczystości, imprez szkolnych i klasowych.
 6. Stworzeniu warunków do szczerych, życzliwych i rzeczowych kontaktów nauczycieli i rodzicami.
 7. Umożliwianiu i ułatwianiu kontaktów rodziców z instytucjami i specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.
 8. Zaangażowaniu szkoły w organizowanie pomocy finansowej i materialnej rodzinom ubogim oraz profilaktycznej i terapeutycznej rodzinom patologicznym.
 9. Podejmowaniu działań na rzecz pozyskiwania funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalaniu zasad użytkowania tych funduszy.
 10. Organizowaniu działalności mającej na celu kształtowanie kultury pedagogicznej
  w rodzinie, szkole i środowisku lokalnym.