Urząd Miejski w Sośnicowicach

Podstawa prawna - BIP Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach

Podstawa prawna

Szkoła Podstawowa w Kozłowie jest szkołą publiczną i działa na podstawie:

 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
 • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela,
  Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
 • Statutu szkoły,
 • Programu wychowawczego,
 • Programu profilaktyki,
 • Koncepcji pracy szkoły,
 • Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,
 • Regulaminów:
  • Regulaminu Rady Pedagogicznej,
  • Regulaminu Rady Rodziców,
  • Regulaminu Samorządu Szkolnego,

     Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Sośnicowice. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.