Urząd Miejski w Sośnicowicach

BIP Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach - Fundusz Alimentacyjny

Fundusz Alimentacyjny

 • Zaproszenie dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu do udziału w projekcie "Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV"

  Więcej
 • Z dniem 01.10.2014r. rozpoczyna się nowy okres świadczeniowy 2014/2015 na jaki ustala się prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego natomiast z dniem 01.11.2014r. nowy okres zasiłkowy 2014/2015 na jaki ustala się prawo do świadczeń rodzinnych. W związku z powyższym Ośrodek Pomocy Społecznej w Łanach Wielkich informuje o konieczności złożenia przez osoby zainteresowane w/w świadczeniami nowych wniosków o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych wraz z kompletem dokumentów.

  Formularze wniosków oraz informację o wymaganych dokumentach koniecznych do uzyskania świadczeń można otrzymać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łanach Wielkich ul. Wiejska 9 

  Więcej
 • Podstawowe informacje o świadczeniach z funduszu alimentacyjnego

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Łanach Wielkich od 2008 roku realizuje zadania wynikające
  z ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
  (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1228, z późń. zm.).
  Fundusz alimentacyjny stanowi system wspierania osób uprawnionych do alimentów środkami
  finansowanymi z budżetu państwa. Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
  (w skrócie: świadczenia z FA) oraz ich wypłata następują na wniosek osoby uprawnionej lub jej
  przedstawiciela ustawowego. Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu
  na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej lub w ośrodku pomocy społecznej, jeżeli w danej gminie
  ośrodek ten realizuje świadczenia z FA. Prawo do świadczeń ustala się na okres świadczeniowy
  trwający 12 miesięcy, tj. od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego,
  począwszy od miesiąca wpływu wniosku do organu właściwego, nie wcześniej niż od początku okresu
  świadczeniowego do końca tego okresu. Świadczenia z FA wypłacane są w okresach miesięcznych.

  Więcej
 • UWAGA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY 2010/2011

  Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2010/2011 są przyjmowane od 1 sierpnia.
  Więcej
 • Podstawowe Informacje

  Podstawowe informacje o zasadach korzystania ze świadczeń przyznawanych z funduszu alimentacyjnego od 1 października 2008 roku, a także informacje o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych.
  Więcej
 • Dokumenty

  Lista dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
  Więcej
 • Akty Prawne

  Obowiązujące akty prawne.
  Więcej