Urząd Miejski w Sośnicowicach

BIP Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Ogłoszenie o Przetargu Ograniczonym Ustnym

Zarządzenie

Podstawowe informacje

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

ul. Powstańców 6

44-153 Sośnicowice

tel./fax (32) 238-71-82, 509 975 087

e-mail: biuro@zgkim-sosnicowice.pl

http://www.zgkim-sosnicowice.pl/

NIP: 631-011-23-11
REGON: 000172333

Nr konta w Banku Spółdzielczym w Sośnicowicach 36 8460 0008 2001 0004 6880 0001

Godziny Pracy

Poniedziałek 7:00 – 17:00
Wtorek – Czwartek 7:00 – 15:00
Piątek 7:00 – 13:00

 

 

Struktura zatrudnienia

Dyrektor Zakładu – Pan Adam Cieślok

Główny Księgowy – Pani Beata Ciepła

Księgowość - Pani Sabina Forenda

Kierownik dyspozytorni – Pani Agnieszka Parkitna

Sekretariat – Pani Michalina Krzan

Gospodarka odpadami – Pan Marek Matczuk

Wodociągi – Pani Anna Gutowska

Sieci wodno-kanalizacyjne - Pan Jakub Marchewka

Transport – Pani Małgorzata Urbaniak

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Adam Adamczyk

inspektor1@odocn.pl     tel. 503-724-226

Status prawny

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej jest zakładem budżetowym Gminy Sośnicowice powołanym Uchwałą nr XV/108/91 Rady Gminy Sośnicowice z dnia 20 grudnia 1991 r.

Statu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej nadany został Uchwałą nr XXIII/243/2009 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 3 września 2009 r.

STATUT ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zwany w dalszym ciągu niniejszego statutu „Zakładem” jest zakładem budżetowym utworzonym na podstawie Uchwały Rady Gminy w Sośnicowicach Nr XV/108/91 z dnia 20 grudnia 1991r.

§ 2

Siedziba Zakładu mieści się w Sośnicowicach przy ul. Powstańców 6.

§ 3

Zakład nie posiada osobowości prawnej.

§ 4

Zakład jest samodzielną jednostką organizacyjną Gminy Sośnicowice działającą w formie zakładu budżetowego, prowadzącym działalność gospodarczą na zasadzie odpłatności.

§ 5

Funkcjonowanie Zakładu opiera się na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.

ROZDZIAŁ II

Cel i przedmiot działania Zakładu

§ 6

Podstawowym zadaniem Zakładu jest zapewnienie wykonawstwa usług komunalnych i mieszkaniowych.

§ 7

Do podstawowych zadań Zakładu należą:

1. wywóz nieczystości stałych,
2. wywóz nieczystości płynnych i sprzedaż odczynników do nich,
3. prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów,
4. eksploatacja i prowadzenie składowisk odpadów,
5. sprzedaż pojemników i kontenerów na śmieci,
6. oczyszczanie ulic, placów i chodników,
7. prowadzenie akcji zimowej na terenie dróg gminnych,
8. eksploatacja i prowadzenie szaletów publicznych,
9. konserwacja i utrzymanie zasobów zieleni na terenie gminy: – parki, skwery, boiska, – pobocza dróg gminnych (trawy, drzewa, krzewy),
10. likwidacja i zagospodarowywanie dzikich wysypisk śmieci,
11. świadczenie usług transportowych,
12. świadczenie usług hydraulicznych, wodno-kanalizacyjnych,
13. zarzadząnie budynkami, które są własnością komunalną ,
14. administracja ujęciami wodnymi, konserwacja i eksploatacja wodociągów,
15. eksploatacja i utrzymanie oczyszczalni ścieków,
16. wykonywanie prac remontowo – budowlanych na rzecz Urzędu Miejskiego i innych jednostek organizacyjnych,
17. wykonywanie remontów i rozbiórek obiektów budowlanych,
18. wykonywanie remontów dróg gminnych i obiektów towarzyszących (mosty, przepusty, rowy),
19. wykonywanie usług zleconych w zakresie robót ogólnobudowlanych, usług transportowych, techniki sanitarnej oraz drobnych napraw i remontów,
20. prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.
21. gospodarka masami ziemnymi powstającymi w czasie prowadzenia gminnych prac inwestycyjnych.
22 utrzymywanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,

ROZDZIAŁ III
Organizacja zakładu

§ 8

Zakładem kieruje Dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia Burmistrz.

§ 9

Dyrektor działa jednoosobowo w ramach pełnomocnictwa udzielonego mu przez Burmistrza.

§ 10

Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa wymagana jest zgoda Burmistrza.

§ 11

Dyrektor zarządza Zakładem i reprezentuje go na zewnątrz.

§ 12

Dyrektor Zakładu ustala w drodze zarządzenia Regulamin Organizacyjny wraz z załączoną do niego strukturą organizacyjną Zakładu.

§ 13

Pracowników Zakładu zatrudnia, awansuje i zwalnia Dyrektor.

§ 14

Pracownicy Zakładu otrzymują wynagrodzenie na warunkach przewidzianych w regulaminie wynagradzania Zakładu.

ROZDZIAŁ IV
Zasady Gospodarki Finansowej

§ 15

Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy, obejmujący przychody w tym dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, koszty i inne obciążenia, stan środków obrotowych, stan należności i zobowiązań na początek i koniec okresu oraz rozliczenia z budżetem jednostki samorządu terytorialnego.

§16

Przychodami Zakładu są przychody z tytułu sprzedaży usług i innych produktów oraz przychody z tytułu dotacji.

§17

Wydatkami Zakładu są jego koszty i inne wydatki nie będące kosztami.

§18

Budżet Zakładu wchodzi w skład budżetu Gminy.

§19

Zakład posiada własny rachunek bankowy, z którego może dokonywać wypłat do wysokości zgromadzonych na nim środków pieniężnych.

§ 20
Zakład może otrzymywać dotację przedmiotową, dotację celową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, dotacje podmiotowa w zakresie określonym w odrębnych przepisach.

ROZDZIAŁ V
Majątek ZGKiM

§ 21
Majątek będący w użytkowaniu Zakładu jest własnością Gminy Sośnicowice.

ROZDZIAŁ VI
Postanowienia końcowe
§ 22
Likwidacja i reorganizacja Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej następuje na mocy Uchwały Rady Miejskiej.
§ 23
Regulamin Organizacyjny Zakładu wymaga zatwierdzenia przez Burmistrza.
§ 24
Postanowienia § 23 stosuje się odpowiednio do zmian w treści Regulaminu Organizacyjnego Zakładu.